«Зна­до­би­ться, ко­ли вті­ка­ти­муть iз Кри­му»

Про­від­ні кра­ї­ни сві­ту за­су­ди­ли від­кри­т­тя Крим­сько­го мо­ста

Ukrayina Moloda - - Світ - Ігор ВІТОВИЧ

Ро­сій­ські ЗМІ трі­ум­фаль­но по­ві­дом­ля­ють, що впро­довж 12 го­дин пер­шо­го дня екс­плу­а­та­ції 16 трав­ня Крим­ський міст по­бив до­бо­вий ре­корд по­ром­ної пе­ре­пра­ви, яку він за­мі­нив. Мо­стом ма­со­во ка­та­ли­ся ро­сій­ські по­лі­ти­ки, жур­на­лі­сти та близь­ко ти­ся­чі пу­тін­ських бай­ке­рів з екс­тре­міст­ської ор­га­ні­за­ції «Ні­чні вов­ки». Що бу­де в на­сту­пні дні пі­сля спа­ду пер­шої хви­лі бісну­ва­то­сті — по­ба­чи­мо.

Укра­їн­ське ке­рів­ни­цтво за­яви­ло, що від­кри­т­тя мо­сту — нi що ін­ше як про­ти­прав­ні дії оку­па­цій­ної вла­ди на су­ве­рен­ній те­ри­то­рії Укра­ї­ни. «Кер­чен­ський міст зна­до­би­ться оку­пан­там для вте­чі з Кри­му», — на­пи­сав на сво­їй ін­тер­нет-сто­рін­ці Пе­тро По­ро­шен­ко. Гла­ва Укра­ї­ни до­дав, що по­бу­до­ва мо­сту че­рез Кер­чен­ську про­то­ку — це спроба ле­гі­ти­мі­за­ції оку­па­ції, а та­кож чер­го­вий при­клад по­ру­ше­н­ня Ро­сі­єю між­на­ро­дно­го пра­ва. Укра­їн­ський Пре­зи­дент на­га­дав, що Ки­їв по­дав до Ар­бі­тра­жно­го три­бу­на­лу Кон­вен­ції ООН iз мор­сько­го пра­ва кло­по­та­н­ня про за­хист су­ве­рен­них ін­те­ре­сів Укра­ї­ни. І та­ку дум­ку по­ді­ля­ють Єв­ро­пей­ський Со­юз, США, Ка­на­да та НАТО.

За­су­ди­ли від­кри­т­тя мо­сту між Кри­мом та Ро­сі­єю Спо­лу­че­ні Шта­ти Аме­ри­ки. За сло­ва­ми ре­чни­ці Дер­жав­но­го де­пар­та­мен­ту Хі­зер На­у­ерт, це чер­го­ва дія, що під­твер- джує «не­за­кон­не за­хо­пле­н­ня» Ро­сі­єю те­ри­то­рії Укра­ї­ни. «Крим є ча­сти­ною Укра­ї­ни. США за­су­джу­ють бу­дів­ни­цтво ро­сій­сько­го мо­сту і йо­го час­тко­ве від­кри­т­тя, що від­бу­ло­ся без зго­ди вла­ди у Ки­є­ві», — за­яви­ла ре­чни­ця Дер­жде­пу. Во­на за­ува­жи­ла, що кон­стру­кція ускла­днює рух ве­ли­ких су­ден, які про­пли­ва­ють Кер­чен­ською про­то­кою до пор­тів Ма­рі­у­по­ля та Бер­дян­ська. На­у­ерт за­зна­чи­ла, що «Кер­чен­ська про­то­ка — єди­ний шлях, який ве­де в те­ри­то­рі­аль­ні во­ди Укра­ї­ни в Азов­сько­му мо­рі», і на­го­ло­си­ла, що «бу­дів­ни­цтво мо­ста ста­ло на­га­ду­ва­н­ням про на­по­ле­гли­ве ба­жа­н­ня Ро­сії по­ру- шу­ва­ти між­на­ро­дне пра­во». США за­пев­ни­ли, що ви­зна­ють су­ве­ре­ні­тет та те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­їн­ської дер­жа­ви. Ва­шинг­тон та­кож по­пе­ре­див Ро­сію, що всі сан­кції за­ли­ша­ти­му­ться чин­ни­ми, по­ки Ро­сія не по­вер­не Укра­ї­ні кон­троль над Кри­мом.

Єв­ро­пей­ський Со­юз та­кож за­явив, що міст між кон­ти­нен­таль­ною Ро­сі­єю та Кри­мом є ата­кою на те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни. «Чер­го­вим по­ру­ше­н­ням су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни» на­зва­ла про­кла­да­н­ня мо­ста очіль­ни­ця ди­пло­ма­тії ЄС Фе­де­рі­ка Мо­ге­рі­ні. «Ро­сія збу­ду­ва­ла міст без зго­ди Укра­ї­ни», — на­га­да­ла во­на. ЄС «на­да­лі за­су­джує не- ле­галь­ну ане­ксію Кри­му і Се­ва­сто­по­ля», — йде­ться в її за­яві.

У НАТО від­кри­т­тя Крим­сько­го мо­сту на­зва­ли но­вою де­мон­стра­ці­єю «пре­зир­ства» Ро­сії до між­на­ро­дно­го пра­ва. «Цей міст є чер­го­вим по­ру­ше­н­ням су­ве­ре­ні­те­ту та те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни. Ро­сія про­дов­жує де­мон­стру­ва­ти своє пре­зир­ство до між­на­ро­дно­го пра­ва», — за­зна­че­но в ко­мю­ні­ке Альян­су, яке було по­ши­ре­не йо­го офі­цій­ним пред­став­ни­ком.

Та­кої ж дум­ки і Ка­на­да та Поль­ща. «Бу­дів­ни­цтво Ро­сі­єю так зва­но­го Крим­сько­го мо­сту, без зго­ди Укра­ї­ни та про­ти по­зи­ції Ге­не­раль­ної асам­блеї ООН, це чер­го­ве яв­не по­ру­ше­н­ня за­сад між­на­ро­дно­го пра­ва», — на­го­ло­си­ли в мі­ні­стер­стві за­кор­дон­них справ Поль­щі. На­ші су­сі­ди за­кли­ка­ли Ро­сію утри­ма­ти­ся від подаль­шо­го по­ру­ше­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни і на­га­да­ли, що між­на­ро­дна спіль­но­та ви­зна­ла не­за­кон­ним ре­фе­рен­дум, у ре­зуль­та­ті яко­го Крим було ане­ксо­ва­но. На пе­ре­ко­на­н­ня ди­пло­ма­ти­чно­го ві­дом­ства Поль­щі, «дії Ро­сії при­зво­дять до то­го, що до­ся­гне­н­ня мир­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня, що бе­ре до ува­ги ін­те­ре­си укра­їн­ської сто­ро­ни, все важ­че ре­а­лі­зо­ву­ва­ти». «Во­но та­кож су­пе­ре­чить не­о­дно­ра­зо­вим за­пев­не­н­ням пред­став­ни­ків ро­сій­ської адмі­ні­стра­ції, що во­ни хо­чуть мир­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту з Укра­ї­ною», — йде­ться у за­яві.

Пу­тін пер­шим про­їхав мо­стом за кер­мом Ка­мАЗа: в ін­тер­не­ті одра­зу обі­гра­ли цей факт із се­рі­а­лом «Да­ле­ко­бій­ни­ки».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.