На­по­ле­гли­ві й пра­цьо­ви­ті

Пі­сля двох нев­дач у фі­на­лі Лі­ги чем­піо­нів «Атле­ти­ко» трі­ум­фу­вав у дру­го­му за рей­тин­гом клу­бно­му тур­ні­рі кон­ти­нен­ту

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

За остан­ні кіль­ка се­зо­нів ма­дрид­ський «Атле­ти­ко» про­грав два фі­на­ли Лі­ги чем­піо­нів. По­ді­бна об­ста­ви­на — сер­йо­зний удар по бо­йо­во­му ду­ху ко­ле­кти­ву й ам­бі­ці­ях вла­сни­ків клу­бу. Про­те істо­рія «ма­тра­цни­ків» — це при­клад то­го, як ви­на­го­ро­джу­є­ться важ­ка й на­по­ле­гли­ва пра­ця. І не­хай у тур­ні­рі, в яко­му ми­ну­лої се­ре­ди трі­ум­фу­вав «Атле­ти­ко», гра­ють да­ле­ко не всі най­силь­ні­ші клу­би Ста­ро­го сві­ту, ви­граш ма­дрид­ця­ми Лі­ги Єв­ро­пи став за­слу­же­ним під­сум­ком ба­га­то­рі­чної ро­бо­ти на­по­ле­гли­во­го на­став­ни­ка Ді­є­го Сі­ме­о­не та йо­го не­втом­них пі­до­пі­чних на чо­лі з ве­те­ра­ном ко­ман­ди Фер­нан­до Тор­ре­сом. Ці­ка­во, що за оди­над­цять се­зо­нів сво­їх ви­сту­пів за «ма­тра­цни­ків», що­прав­да, не­ре­гу­ляр­них, 34-рі­чний «Ель-Нінь­йо», ко­трий, до сло­ва, влі­тку за­ли­шить ма­дрид­ський клуб, ви­грав свій пер­ший тро­фей. «Я ви­грав свій най­ва­жли­ві­ший тро­фей, адже ду­мав, що ні­ко­ли не під­ні­му ку­бок над го­ло­вою в скла­ді рі­дно­го «Атле­ти­ко», — за­явив Тор­рес.

Утім го­лов­ним ге­ро­єм фі­на­лу ЛЄ, в яко­му ко­ман­да Сі­ме­о­не, роз­гро­ми­ла фран­цузь­кий «Мар­сель» — 3:0, за іро­ні­єю до­лі став фор­вард збір­ної Фран­ції та «Атле­ти­ко» Ан­ту­ан Грі­зманн. У ви­рі­шаль­но­му по­єдин­ку тур­ні­ру, ко­трий про­хо­див у Ліо­ні, кра­щий бом­бар­дир чем­піо­на­ту Єв­ро­пи-2016 від­зна­чив­ся «ду­блем», зро­бив­ши та­ким чи­ном основ­ний вне­сок у роз­гром опо­нен­та.

«Я ба­га­то ро­ків пра­цю­вав, щоб на­со­ло­ди­ти­ся цим мо­мен­том. Я в «Атле­ти­ко» вже чо­ти­ри ро­ки — у ме­не мі­цний зв’язок iз то­ва­ри­ша­ми по ко­ман­ді, з убо­лі­валь­ни­ка­ми. То­му я і від­даю всі си­ли тут. Я мріяв ви­гра­ти тро­фей з Сі­ме­о­не. Він ба­га­то чо­му ме­не на­вчив, зро­бив з ме­не одно­го з кра­щих фут­бо­лі­стів сві­ту», — на­го­ло­сив Грі­зманн.

Лі­га Єв­ро­пи. Фі­нал. «Мар­сель» (Фран­ція) — «Атле­ти­ко» (Іспа­нія) — 0:3 (Грі­зманн, 21, 49; Га­бі, 89; «М»: Ман­дан­да, Сарр, Ра­мі, Л. Гу­ста­во, Ама­ві, Зам­бо-Ан­гіс­са, Сан­сон, То­вен, Пайє (Ло­пес, 32), Окам­пос (Н’Джіє, 55), Жер­мен (Мі­тро­глу, 74); «А»: Облак, Вр­саль­ко (Ху­ан­фран, 46), Хі­ме­нес, Го­дін, Ер­нан­дес, Кор­реа (Пар­тей, 88), Са­уль, Га­бі, Ко­ке, Д. Ко­ста, Грі­зманн (Тор­рес, 90)).

І не­хай Сі­ме­о­не й не був без­по­се­ре­днім уча­сни­ком фі­наль­но­го по­єдин­ку, адже про­дов­жу­вав від­бу­ва­ти чо­ти­ри­ма­тче­ву дис­ква­лі­фі­ка­цію за не­на­ле­жну по­ве­дін­ку під час пер­шо­го пів­фі­наль­но­го ма­тчу про­ти «Ар­се­на­лу», без сум­ні­ву, трі­умф «Атле­ти­ко» в Лі­зі Єв­ро­пи-2017/2018 са­ме йо­го за­слу­га. «Це був важ­кий се­зон, і я ду­маю, що в Лі­зі Єв­ро­пи ми не про­сто за­во­ю­ва­ли тро­фей. Це пе­ре­мо­га, яка сим­во­лі­зує все, чим ми сла­ви­мо­ся: важ­ка пра­ця і на­по­ле­гли­вість», — від­зна­чив на­став­ник пе­ре­мож­ців.

На­пе­ре­до­дні фі­на­лу пе­ред­ба­ча­ло­ся, що по­єди­нок на «Стад-де-Ліон» ста­не ду­е­л­лю двох фран­цу­зів: Грі­зман­на та Ді­мі­тра Пайє. Утім ви­йшло так, що лі­дер «Мар­се­ля» Пайє вже на по­ча­тку по­єдин­ку був зму­ше­ний за­ли­ши­ти по­ле — да­ла­ся взна­ки не до кін­ця за­лі­ко­ва­на трав­ма. «Ми втра­ти­ли свій шанс у пер­шо­му тай­мі. То­ді у нас був го­ле­вий мо­мент, але ми йо­го не ре­а­лі­зу­ва­ли, а по­тім ре­зуль­та­тив­но по­ми­ли­ли­ся», — так ви­гля­дає ко­ро­тке ре­зю­ме гри від на­став­ни­ка фран­цузь­ко­го клу­бу Ру­ді Гар­сії.

Однак, як на­го­ло­шує очіль­ник «Мар­се­ля», «Атле­ти­ко», — це пре­кра­сна ко­ман­да, тож йо­го клу­бу нічого со­ро­ми­ти­ся за роз­гром­ну по­раз­ку. Те­пер в істо­ри­чно­му до­роб­ку «ма­тра­цни­ків» три пе­ре­мо­ги в Лі­зі Єв­ро­пи (2010, 2012, 2018 ро­ки). Во­дно­час «Мар­сель», по­сту­пив­шись ко­ман­ді Сі­ме­о­не, втре­тє за­знав фі­а­ско у фі­на­лі дру­го­го за рей­тин­гом клу­бно­го тур­ні­ру кон­ти­нен­ту.

Фо­то з сай­та uefa.com.

Фран­цузь­кий фор­вард Ан­ту­ан Грі­зманн до­по­міг «Атле­ти­ко» роз­гро­ми­ти «Мар­сель» і втре­тє в сво­їй істо­рії ви­гра­ти Лі­гу Єв­ро­пи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.