Го­тов­ність но­мер один

На го­лов­ній аре­ні фут­боль­но­го Єв­ро-2012 го­ту­ю­ться прийня­ти фі­нал Лі­ги чем­піо­нів-2018

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

Про­вів­ши у Ліо­ні пер­ший із двох єв­ро­куб­ко­вих фі­на­лів, те­пер в УЄФА мо­жуть пов­ні­стю скон­цен­тру­ва­ти­ся на го­лов­но­му по­єдин­ку клу­бно­го се­зо­ну в Ста­ро­му сві­ті. Ви­рі­шаль­ний матч Лі­ги чем­піо­нів-2017/2018 між «Ре­а­лом» та «Лі­вер­пу­лем» го­ту­є­ться прийня­ти Ки­їв — 26 трав­ня на НСК «Олім­пій­ський».

І хо­ча сто­ли­ця Укра­ї­ни вже має до­свід про­ве­де­н­ня мас­шта­бних фут­боль­них по­дій — як-от чем­піо­нат Єв­ро­пи-2012 iз йо­го фі­на­лом, — Ки­їв усе ж зму­шує фун­кціо­не­рів з Єв­ро­пей­сько­го фут­боль­но­го со­ю­зу нер­ву­ва­ти. При­мі­ром, дня­ми — пі­сля то­го, як в iн­тер­не­ті з’яви­ло­ся ре­зо­нан­сне фо­то ма­лень­кої дів­чин­ки, в ко­трій упі­зна­ли пад­чер­ку пре­зи­ден­та Фе­де­ра­ції фут­бо­лу Укра­ї­ни Ан­дрія Па­вел­ка, з Куб­ком Лі­ги чем­піо­нів на за­дньо­му си­дін­ні ре­спе­кта­бель­но­го ав­то­мо­бі­ля, — в УЄФА му­си­ли роз’ясню­ва­ти ФФУ су­во­рі пра­ви­ла ви­ко­ри­ста­н­ня тро­фею Су­пер­лі­ги на рі­зно­ма­ні­тних за­хо­дах.

Утім, як за­пев­няє очіль­ник ві­тчи­зня­но­го фут­боль­но­го го­спо­дар­ства, Ки­їв ор­га­ні­зує один iз най­кра­щих фі­на­лів в істо­рії УЄФА. «Це ду­же хо­ро­ша про­мо-акція для по­пу­ля­ри­за­ції фут­бо­лу в Укра­ї­ні. Мо­жли­вість по­ка­за­ти Єв­ро­пі Укра­ї­ну з по­зи­ції від­кри­тої кра­ї­ни — фут­боль­ної кра­ї­ни, єв­ро­пей­ської кра­ї­ни, кра­ї­ни для хо­ро­ших ін­ве­сти­цій, кра­ї­ни, де від­кри­ті будь-які кор­до­ни з роз­ви­тку», — на­го­ло­сив Ан­дрій Па­вел­ко.

У сто­ли­ці Укра­ї­ни очі­ку­ють кіль­ка де­ся­тків ти­сяч фут­боль­них убо­лі­валь­ни­ків з Єв­ро­пи. По­при рі­зно­ма­нiтнi стра­шил­ки, ко­три­ми в Ан­глії та Іспа­нії окре­мі мі­сце­ві ЗМІ ля­ка­ють фут­боль­них фа­на­тів, їх кіль­кість мо­же ви­яви­ти­ся за­ве­ли­кою для го­тель­ної ін­фра­стру­кту­ри Ки­є­ва. При цьо­му зля­ка­ти­ся мо­жуть фа­на­ти «Лі­вер­пу­ля» та «Ре­а­ла» не стіль­ки не­го­стин­них, на дум­ку за­хі­дної пре­си, сто­ли­чних «уль­трас», як ку­сю­чих цін на про­жи­ва­н­ня. В окре­мих ви­пад­ках цін­ник за но­чів­лю в ки­їв­ських го­те­лях на час фі­на­лу ЛЧ-2018 зріс у кіль­ка­де­сят ра­зів.

Що­до са­мої аре­ни, на яко­му ма­дрид­ський «Ре­ал» ра­зом iз Зі­не­ді­ном Зі­да­ном спро­бує втре­тє по­спіль ви­гра­ти Су­пер­лі­гу, то з 15 трав­ня НСК «Олім­пій­ський», де в остан­ні мі­ся­ці бу­ли про­ве­де­ні ре­мон­тні ро­бо­ти окре­мих си­стем, вуз- лів та об’єктів, пе­ре­бу­ває під управ­лі­н­ням УЄФА. За ти­ждень до ви­рі­шаль­но­го по­єдин­ку ЛЧ-2018 спе­ці­а­лі­сти з Єв­ро­пей­сько­го фут­боль­но­го со­ю­зу про­ве­дуть на «Олім­пій­сько­му» стрес-те­сту­ва­н­ня. Пер­шим же пе­ре­ві­ри­ти го­тов­ність аре­ни до фі­на­лу Су­пер­лі­ги ви­рі­шив мі­ністр молоді та спор­ту Ігор Жда­нов: «Ста­діон пра­кти­чно го­то­вий на 100%, за­ли­ши­ли­ся ли­ше де­які ко­сме­ти­чні ро­бо­ти. Го­лов­ну ува­гу ми при­ді­ли­ли си­сте­мі без­пе­ки. У пів­то­ра ра­за було збіль­ше­но кіль­кість ка­мер ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня. Ті, що ра­ні­ше не пра­цю­ва­ли, бу­ли за­мі­не­ні. За без­пе­кою під час ма­тчу на три­бу­нах та під­хо­дах до ста­діо­ну слід­ку­ва­ти­ме 500 ка­мер зі спе­ці­аль­но обла­што­ва­ної кон­троль­ної кім­на­ти».

За сло­ва­ми ке­рів­ни­ка «спор­тив­но­го» мі­ні­стер­ства, транс­ля­цію фі­наль­но­го по­єдин­ку за­без­пе­чу­ва­ти­муть 50 ка­мер. Утім, ма­ю­чи та­ку кіль­кість «до­да­тко­вих очей», УЄФА не бу­де ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти в ма­тчі «Ре­ал» — «Лі­вер­пуль» си­сте­му ві­део­по­вто­рів. «Пов­ні­стю не го­то­ва для ши­ро­ко­го впро­ва­дже­н­ня. Не­об­хі­дно про­дов­жи­ти те­сту­ва­н­ня», — очіль­ник Єв­ро­пей­сько­го фут­боль­но­го со­ю­зу Але­ксан­дер Чеф­фе­рін не по­спі­шає до за­про­ва­дже­н­ня ре­во­лю­цій­них змін у єв­ро­пей­сько­му фут­бо­лі. Об­слу­го­ву­ва­ти ж фі­нал ЛЧ у Ки­є­ві до­ві­ри­ли 45-рі­чно­му серб­сько­му ре­фе­рі Мі­ло­ра­ду Ма­жи­чу. Отри­мав­ши ста­тус суд­ді ФІФА в 2009 ро­ці, від­то­ді сер­бо­ві до­ві­ри­ли не над­то ба­га­то ва­жли­вих між­на­ро­дних ма­тчів. Утім слід спо­ді­ва­ти­ся, що брак до­сві­ду об­слу­го­ву­ва­н­ня по­єдин­ків екс­тра-кла­су не за­ва­дить Ма­жи­чу як слід про­ве­сти лі­го­чем­піон­ський фі­нал у Ки­є­ві.

Фо­то УНІАН.

Пі­сля фі­на­лу Єв­ро-2012 на НСК «Олім­пій­ський» у Ки­є­ві прой­де го­лов­ний матч Лі­ги чем­піо­нів-2017/2018.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.