КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №53

Ukrayina Moloda - - Спорт -

По го­ри­зон­та­лі:

1. У Кар­па­тах — ша­но­бли­ве звер­та­н­ня до стар­шо­го чо­ло­ві­ка. 4. Укрі­пле­на фор­те­ця, пі­зні­ше — в’язни­ця. 7. На­ціо­наль­ний олім­пій­ський ко­мі­тет. 8. Осно­ва ба­за­ру. 9. До­ріж­ка для ве­ло­пе­ре­го­нів. 11. Гру­па з ато­мів ву­гле­цю і во­дню, яка вхо­дить до скла­ду вин­но­го спир­ту. 12. «Їха­ла шля­хом чер­во­на ...» (пі­сня з ре­пер­ту­а­ру гур­ту «Бра­ти Га­дю­кі­ни». 13. «Во­зве­ли­чу ма­лих отих ра­бів ні­мих. Я на сто­ро­жі ко­ло них по­став­лю ...» (Та­рас Шев­чен­ко). 15. Цен­траль­ний жі­но­чий образ опе­ри «За­по­ро­жець за Ду­на­єм». 17. Крей­сер, який дав си­гнал до штур­му Зи­мо­во­го па­ла­цу в жов­тні 1917 ро­ку. 19. Ме­ди­чна на­зва ка­на­лу, че­рез який се­ча ви­хо­дить з ор­га­ні­зму. 22. Ор­га­нізм, який за­знав ге­не­ти­чних змін, як ге­рой філь­му «Му­ха». 25. Мі­сто на Тер­но­піль­щи­ні, ті­сно пов’яза­не з до­лею Іо­ана Ге­ор­гія Пін­зе­ля. 26. Ім’я вір­мен­сько­го ком­по­зи­то­ра, ав­то­ра ба­ле­ту «Спар­так». 28. Одне з імен Ван Дам­ма. 29. «Ра­би, під­нож­ки, грязь Мо­скви, мо­сков­ське смі­т­тя ва­ші ..., ясно­вель­мо­жнії геть­ма­ни». (Та­рас Шев­чен­ко). 30. Стан лю­ди­ни, на­бли­же­ний до клі­ні­чної смер­ті. 31. Ан­ти­под добра. 32. Лю­ди­на без іме­ні. 33. Ін­стру­мен­таль­ний му­зи­чний твір, який скла­да­є­ться з трьох-чо­ти­рьох рі­зних за ха­ра­кте­ром та тем­пом ча­стин. По вер­ти­ка­лі:

1. Ба­лет на одну дію Мо­рі­са Ра­ве­ля. 2. Язи­чни­цький бог. 3. Афри­кан­ська кра­ї­на. 4. Зву­ко­вий ін­тер­вал із во­сьми то­нів між одно­ймен­ни­ми зву­ка­ми га­ми. 5. Масть у кар­тах. 6. Сто­ли­ця Ку­би. 8. Рі­чка на За­кар­пат­ті. 10. Сто­ли­ця Еква­до­ру. 13. За­ко­па­ні ко­штов­но­сті. 14. Мі­сто на Жи­то­мир­щи­ні, дав­ня сто­ли­ця древ­лян пі­сля па­ді­н­ня Ко­ро­сте­ня. 16. Один з остан­ніх кня­зів Ки­їв­ської ди­на­стії. 18. Друг Гар­рі Пот­те­ра. 19. Кра­ї­на на схо­ді Афри­ки, на те­ри­то­рії якої роз­мі­ще­ні най­ви­щі в Афри­ці го­ри. 20. Ча­сти­на шля­ху, ро­бо­ти, жи­т­тя. 21. Від­хи­ле­н­ня в пси­хо­ло­гі­чно­му роз­ви­тку ди­ти­ни, що про­яв­ля­є­ться пе­ред­усім скла­дно­ща­ми в ко­му­ні­ка­ції. 22. Лі­вий ра­ди­каль­ний пи­сьмен­ник і фі­ло­соф, го­лов­ний іде­о­лог та про­па­ган­дист Са­па­тист­ської ар­мії на­ціо­наль­но­го ви­зво­ле­н­ня, що під­ня­ла ін­ді­ан­ське пов­ста­н­ня в Ме­кси­ці (шта­ті Чі­а­пас) у 1994 ро­ці. 23. Ім’я укра­їн­ської ху­до­жни­ці і ди­си­ден­тки Гор­ської, під­сту­пно вби­тої у 1970 ро­ці. 24. Екс-на­ро­дний де­пу­тат, олім­пій­ський чем­піон і пре­зи­дент Асо­ці­а­ції спор­тив­ної бо­роть­би Укра­ї­ни. 27. Ні­ме­цький пи­сьмен­ник, ла­у­ре­ат Но­бе­лів­ської пре­мії. 28. Трав’яни­ста ро­сли­на із па­ху­чим на­сі­н­ням.

На­ре­че­ні Гар­рі та Ме­ган.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.