Три мі­ся­ці без прав­ди

Го­лов­но­го пі­до­зрю­ва­но­го у спра­ві про на­пад на акти­віс­тку Ка­те­ри­ну Га­дзюк пе­ре­ве­зли в ки­їв­ський СІЗО

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Га­ли­на ПЕЧЕРИЦЯ Іри­на КИРПА

Ро­зі­бра­ти­ся у про­бле­мі на Дні­про­пе­тров­щи­ну при­їхав лі­дер Ра­ди­каль­ної пар­тії Олег Ля­шко. Па­ці­єн­ти мі­ської лі­кар­ні № 4 жа­лі­ли­ся по­лі­ти­ку, що в них зуб на зуб не по­па­дає: ба­та­реї хо­ло­дні, обі­грі­ва­чів не­має, а щі­ли­ни між ві­кном і сте­лею — у три паль­ці.

«Ду­же хо­ло­дно. Обі­грі­ва­чів не­має. Те­плу оде­жу всю і по дві ков­дри на се­бе на­тя­гу­є­мо, що з до­му при­ве­зли», — бід­ка­ла­ся жін­ка.

Мі­ський го­ло­ва Ана­то­лій Вер­ши­на ка­же: до опа­лю­валь­но­го се­зо­ну під­го­ту­ва­ли­ся пов­ні­стю, але не бу­ли го­то­ві до но­вих умов від «На­фто­га­зу». «Ми зро­би­ли все, щоб пра­цю­ва­ли ко­тель­ні і все ін­ше. Але «На­фто­газ» по­ста­вив умо­ву: по­га­си­ти бор­ги і вне­сти пе­ре­д­опла­ту за газ 51 міль­йон гри­вень. У нас рі­чний бю­джет роз­ви­тку мі­ста — 50 міль­йо­нів гри­вень. У нас не­має та­ких ко­штів», — роз­вів ру­ка­ми мер Пав­ло­гра­да.

Олег Ля­шко під­кре­слив, що че­рез «На­фто­газ» опа­ле­н­ня не­має не тіль­ки в Пав­ло­гра­ді, а й Кри­во­му Ро­зі, Тер­но­по­лі і ба­га­тьох ін­ших мі­стах Укра­ї­ни. «Міль­йо­ни лю­дей ста­ли за­ру­чни­ка­ми «дра­ко­нів­ської» по­лі­ти­ки «На­фто­га­зу». Лю­ди мер­знуть у лі­кар­нях, шко­лах, ди­тсад­ках і квар­ти­рах, ко­ли чи­нов­ни­ки «На­фто­га­зу» ви­пи­су­ють со­бі «ко­смі­чні» пре­мії і вста­нов­лю­ють за­хмар­ні ці­ни на газ. Не­хай во­ни по­вер­нуть ті 45 міль­йо­нів єв­ро пре­мії та вклю­чать опа­ле­н­ня пав­ло­град­цям і всім ін­шим жи­те­лям кра­ї­ни. Ми звер­та­є­мо­ся до уря­ду з ви­мо­гою вре­гу­лю­ва­ти це пи­та­н­ня і да­ти опа­ле­н­ня укра­їн­цям!» — за­явив Ля­шко.

По­лі­тик на­го­ло­сив, що зна­чна ча­сти­на бор­гів по­пе­ре­дніх пе­рі­о­дів пе­ред «На­фто­га­зом» — це бор­ги дер­жа­ви за рі­зни­цю у вар­то­сті та­ри­фів. То­му і по­кри­ва­ти їх має дер­жа­ва, а не на­се­ле­н­ня.

«Ви­хо­дить, що ко­жен жи­тель Пав­ло­гра­да по­ви­нен пла­ти­ти за бор­ги дер­жа­ви пе­ред «На­фто­га­зом». Чо­му лю­ди ста­ли за­ру­чни­ка­ми, ко­ли мін­енер­го не мо­же ро­зі­бра­ти­ся з по­ста­чаль­ни­ком га­зу? Ви­хід із ці­єї си­ту­а­ції один: мен­ше гро­шей на зар­пла­ти чи­нов­ни­кам-тру­тням, а біль­ше — на мо­дер­ні­за­цію і ви­до­бу­ток вла­сно­го га­зу. Щоб у цій лі­кар­ні не хво­рі­ли від хо­ло­ду», — за­зна­чив лі­дер РПЛ.

Олег Ля­шко під­кре­слив: якщо вла­да не ви­рі­шить про­бле­му з під­клю­че­н­ням опа­ле­н­ня в Пав­ло­гра­ді — мі­сто мо­же ста­ти дру­гим Ал­чев­ськом.

«На­фто­газ» ви­кру­чує ру­ки мі­сце­вій вла­ді — ста­вить ме­ра мі­ста пе­ред ви­бо­ром: або від­да­ти гро­ші на ме­ди­ци­ну і то­ді хай Пав­ло­град за­мер­зає взим­ку, або від­да­ти гро­ші за «ко­му­нал­ку» і то­ді хай лю­ди по­ми­ра­ють, бо не­має ко­штів на лі­ки і ме­ди­чну до­по­мо­гу. Ось яку аль­тер­на­ти­ву нам сьо­го­дні про­по­нує вла­да! У нас — ін­ша аль­тер­на­ти­ва: мен­ше кра­сти, а біль­ше ко­штів — на ме­ди­ци­ну і здо­ров’я лю­дей. То­му ми ор­га­ні­зо­ву­є­мо все­укра­їн­ську акцію про­те­сту 31 жов­тня під Ка­бмі­ном і ви­ма­га­є­мо від вла­ди про­ве­де­н­ня по­за­чер­го­во­го за­сі­да­н­ня пар­ла­мен­ту що­до ці­ни на газ. Ми ви­ма­га­є­мо при­пи­ни­ти три­ма­ти в за­ру­чни­ках без опа­ле­н­ня та­кі мі­ста, як Пав­ло­град, а та­кож зни­зи­ти ці­ну на газ мі­ні­мум удві­чі», — за­зна­чив лі­дер РПЛ.

Та­кож Олег Ля­шко по­обі­цяв до­би­ва­ти­ся збіль­ше­н­ня ви­трат на хар­чу­ва­н­ня хво­рих у лі­кар­нях, під­ви­ще­н­ня зар­плат лі­ка­рям до 25-30 ти­сяч гри­вень та зни­же­н­ня цін на лі­ки мі­ні­мум удві­чі. Все це, за сло­ва­ми по­лі­ти­ка, ціл­ком ре­аль­но, якщо ви­ко­рі­ни­ти ко­ру­пцію в ме­ди­ци­ні та звіль­ни­ти в.о. мі­ні­стра Уля­ну Су­прун iз по­са­ди.

Сер­гія Тор­бі­на — го­лов­но­го пі­до­зрю­ва­но­го у спра­ві про на­пад на ак ти­віс­тку Ка­те­ри­ну Га­дзюк пе­ре­ве­зли з Хер­сон­сько­го ізо­ля­то­ра до СІЗО мі­ста Ки­їв. У зв’яз­ку з цим йо­го адво­кат Юрій Ха­зов по­обі­цяв зро­би­ти офі­цій­ну за­яву для пре­си, яка сте­жить за ре­зо­нан­сною спра­вою про на­пад на ра­дни­ка гла­ви Хер­сон­сько­го мі­ськви­кон­ко­му. Пра­во­за­хи­сник 28 жов­тня звер­нув­ся че­рез со­ці­аль­ні ме­ре­жі до Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Укра­ї­ни Лу­цен­ка, на­пи­сав­ши з трьо­ма зна­ка­ми окли­ку: «Юрій Ві­та­лі­йо­вич, по­пе­ре­джаю вас, будь які дії без уча­сті за­хи­сни­ка є не­д­опу­сти­ми­ми до­ка­за­ми».

Ра­ні­ше хер­сон­ський суд про­дов­жив тер­мін у три­ма­н­ня під вар­тою для пі­до­зрю­ва­но­го у на­па­ді на Ка­те­ри­ну Га­дзюк до 3 гру­дня 2018 ро­ку.

Сит уа­цію та­кож про­ко­мент ував адво­кат Ма­сі Найєм. Він при­пу­стив, що у пе­ре­мі­щен­ні пі­до­зрю­ва­но­го мо­жу ть бу ти за­ці­кав­ле­ні спів­ро­бі­тни­ки СБУ. Ще 7 сер­пня 2018 ро­ку Го­лов­не слід­че управ­лі­н­ня цьо­го ві­дом­ства по­ру­ши­ло кри­мі­наль­ну спра­ву «за фа­ктом ор­га­ні­за­ції за­кін­че­но­го за­ма­ху на уми­сне вбив­ство з осо­бли­вою жор­сто­кі­стю, вчи­не­не на за­мов­ле­н­ня пра­ців­ни­ків пра­во­охо­рон­них та дер­жав­них ор­га­нів за спри­я­н­ня се­па­ра­тист­ських ор­га­ні­за­цій на те­ри­то­рії пів­дня Укра­ї­ни, з ме­тою де­ста­бі­лі­за­ції су­спіль­но по­лі­ти­чної сит уа­ції у пів­ден­но­му ре­гіо­ні дер­жа­ви».

— Ми­ну­ло вже рів­но три мі­ся­ці з дня на­пад у на хер­сон­ську акти­віс­тку, однак від­по­віді на пи­та­н­ня «хто за­мо­вив Ка­тю Га­дзюк?» ще й до­сі не­має, — обу­рю­є­ться адво­кат Ма­сі Найєм. — Сер­гій Тор­бін весь цей час мов­чав. Я на­га­даю, що ра­ні­ше він пра­цю­вав у хер­сон­ській мі­лі­ції, отож, ціл­ком ло­гі­чно, що пе­ре­бу­ва­ю­чи у Хер­со­ні, він по­тра­пив під вплив сво­їх ко­ли­шніх ко­лег. Спо­ді­ва­юсь, що те­пер спра­ва ско­рі­ше зру­шить із мі­сця.

Ма­сі Найєм на­га­дав, що пер­ший заст упник гла­ви На­ціо­наль­ної по­лі ці ї Укра­ї­ни В’яче­слав Абро­ськін осо­би­сто по­обі­цяв, що всіх при­че­тних до са­бот ува­н­ня цьо­го роз­слід ува­н­ня пра­во­охо­рон­ців при­тя­гну ть до від­по­від­аль­но­сті. Однак за факт ом, ні к ог о т а к і не по­ка­ра­ли з а ві дсу т ні с т ь ре­зуль­та­ті в ро­бо­ти.

По­ча­ло­ся все з то­го, що 31 сер­пня не­ві­до­мий чо­ло­вік облив сір­ча­ною ки­сло­тою ак ти­віс­тку з Хер- со­на Ка­те­ри­ну Га­дзюк, це за­фі­ксу­ва­ли ка­ме­ри спо­сте­ре­же­н­ня. Ме­ди­ки ді­а­гност ува­ли у по­тер­пі­лої по­над 45 від­со­тків опі­ків ті­ла, во­на пе­ре­не­сла вже по­над де­сять опе­ра­цій iз пе­ре­сад­ки шкі­ри і до­ни­ні пе­ре­бу­ває у лі­кар­ні.

За цей час пра­во­охо­рон­ці за­три­ма­ли ші­стьох осіб, пі­до­зрю­ва­них у за­ма­ху на жи­т­тя Га­дзюк. Усі за­а­ре­што­ва­ні — уча­сни­ки бо­йо­вих дій на Дон­ба­сі, а двоє з них, Сер­гій Тор­бін та Во­ло­ди­мир Ва­ся­но­вич, ма­ють зва­н­ня «На­ро­дний ге­рой Укра­ї­ни» й на­го­ро­дже­ні ор­де­ном «За му­жність» тре­тьо­го ст упе­ня.

За вер­сі­єю слід­ства, чо­ло­ві­кам за­пла­ти­ли від 300 до 500 до­ла­рів США за ор­га­ні­за­цію на­пад у на Ка­те­ри­ну Га­дзюк, пі­сля чо­го во­ни роз­ді­ли­ли обов’яз­ки між со­бою. Один злов­ми­сник ку­пу­вав сір­ча­ну ки­слот у, дру­гий — від­сте­жу­вав гра­фік жит тя Га­дзюк, тре­тій пра­цю­вав як ін­фор­ма­тор, а ще двоє — здій­сню­ва­ли при­крит тя для Сер­гія Тор­бі­на у мо­мент йо­го без­по­се­ре­дньо­го на­па­ду на пра­ців­ни­цю Хер­сон­сько­го мі­ськви­кон­ко­му. На су­ді чо­ти­ри лю­ди­ни зі­зна­ли­ся у ско­є­но­му, однак го­лов­ні фіг уран­ти спра­ви — Сер­гій Тор­бін та Во­ло­ди­мир Ва­ся­но­вич — ка­те­го­ри­чно за­пе­ре­чу­ють свою про­ви­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.