Гра­ни­чно не­д­опу­сти­ме по­ві­тря

Хар­ків­щи­на за­ди­ха­є­ться від пи­лу, амі­а­ку і фор­маль­де­гі­ду, лег­ко ди­ха­ти в Чер­нів­цях

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ла­ри­са САЛІМОНОВИЧ

На­віть у сіль­ських ра­йо­нах Хар­ків­щи­ни сьо­го­дні важ­ко зна­йти на­се­ле­ний пункт, де б по­ві­тря не мі­сти­ло чи­ма­лої кіль­ко­сті шкі­дли­вих до­мі­шок. Та­кий ви­сно­вок зро­би­ли спів­ро­бі­тни­ки ДУ «Хар­ків­ський обла­сний ла­бо­ра­тор­ний центр Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни», які цьо­го­рiч дев’ять мі­ся­ців бра­ли про­би для ана­лі­зу в рі­зних ку­то­чках ре­гіо­ну. Як з’ясу­ва­ло­ся, у 4,4 від­со­тка ві­ді­бра­них зраз­ків еко­ло­ги ви­яви­ли пе­ре­ви­ще­н­ня гра­ни­чно допу­сти­мих кон­цен­тра­цій шкі­дли­вих ре­чо­вин. Най­скла­днiша ситуація у Дво­рі­чан­сько­му, Са­хнов­щин­сько­му, Ло­зів­сько­му, Бли­зню­ків­сько­му, Куп’ян­сько­му, Ізюм­сько­му, Пе­че­нізь­ко­му, Вал­ків­сько­му, За­че­пи­лів­сько­му, Кра­сно­град­сько­му, Шев­чен­ків­сько­му ра­йо­нах, мі­стах Лю­бо­тин, Куп’янськ, Чу­гу­їв, Ізюм, Ло­зо­ва та Хар­ків. Тут у по­ві­трі за­ба­га­то не­ор­га­ні­чно­го пи­лу, сір­чи­сто­го ан­гі­дри­ду, фор­маль­де­гі­ду й осо­бли­во амі­а­ку. Най­ви­щий рі­вень за­бру­дне­н­ня атмо­сфе­ри тра­ди­цій­но спо­сте­рі­га­є­ться бі­ля транс­порт­них ма­гі­стра­лей.

Най­жа­хли­ві­ше те, що і хар­ків­ське по­ві­тря — не най­бру­дні­ше в Укра­ї­ні. Влі­тку цьо­го ро­ку еко­ло­ги взя­ли ана­ло­гі­чні про­би в 39 мі­стах, і ви­я­ви­ло­ся, що лі­де­ром із за­бру­дне­н­ня атмо­сфе­ри став Ма­рі­у­поль, який по­сів у сум­но­му рей­тин­гу пер­ше мі­сце. Від­по­від­но, 39-та схо­дин­ка ді­ста­ла­ся мі­сте­чку Го­рі­шні Плав­ні на Пол­тав­щи­ні, що бу­ло ви­зна­но най­чи­сті­шим. Хар­ків у цьо­му спи­ску — 35-й. Лег­ше ди­ха­є­ться ли­ше жи­те­лям Чер­нів­ців, Сві­тло­вод­ська та Ізма­ї­ла. Во­дно­час до спи­ску з ви­со­ким рів­нем за­бру­дне­н­ня по­тра­пи­ли Оде­са, Луцьк, Кам’ян­ське, Дні­про, Ки­їв, Ми­ко­ла­їв, Слов’янськ, Кри­вий Ріг, Кр­ама­торськ, Ру­бі­жне, Ли­си­чанськ і За­по­ріж­жя.

Фото з сай­та zaknews.in.ua.

За­бру­днює по­ві­тря й ав­то­транс­порт.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.