Ідуть ки­сло­тні до­щі

«Ти­тан» зно­ву за­пра­цю­вав

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іри­на КИРПА

В оку­по­ва­но­му Ар­мян­ську зно­ву йдуть ки­сло­тні до­щі: за­вод «Крим­ський Ти­тан» від­но­вив свою ро­бо­ту. Не­без­пе­чне хі­мі­чне під­при­єм­ство 20 жов­тня за­пра­цю­ва­ло пі­сля пів­то­ра­мі­ся­чної зу­пин­ки, але по­ки що ли­ше на­би­рає обер­тів ко­ли­шньої по­ту­жно­сті. Че­рез осо­бли­во­сті ви­ро­бни­цтва на пов­ний за­пуск пі­шло біль­ше ча­су, ніж ти­ждень. Однак жи­те­лі пів­ні­чної ча­сти­ни Кри­му вже за­раз скар­жа­ться на по­гір­ше­н­ня ста­ну здо­ров’я, за­пах ме­та­лу в по­ві­трі та жир­ний зелений на­літ на всіх від­кри­тих по­верх­нях на ди­тя­чих май­дан­чи­ках, вла­сних лег­ко­ви­ках та ве­ло­си­пе­дах, а та­кож на ре­чах, які збе­рі­га­ю­ться про­сто не­ба на бал­ко­нах бу­дин­ків.

По­ки що не­ві­до­мо, чим мо­ти­ву­ва­ли своє рі­ше­н­ня спів­ро­бі­тни­ки крим­сько­го управ­лі­н­ня Ро­с­при­ро­дна­гля­ду, під­пи­су­ю­чи до­звіл на від­нов­ле­н­ня ро­біт для за­во­ду з ви­ро­бни­цтва діо­кси­ду ти­та­ну. Адже при­чи­ни по­тра­пля­н­ня отруй­них ре­чо­вин в атмо­сфе­ру так і не бу­ли то­чно вста­нов­ле­ні.

На­га­да­є­мо, на­при­кін­ці ве­ре­сня ря­ту­валь­ни­ки ДСНС на Хер­сон­щи­ні пі­сля хі­мі­чних ви­ки­дів iз «Ти­та­на» со­до­вим роз­чи­ном обро­би­ли по­над 200 кі­ло­ме­трів до­ро­жньо­го по­кри­т­тя. Утім за­вод зно­ву за лі­че­ні дні ро­бо­ти за­бру­днив те­ри­то­рію при­ле­глих до ньо­го сіл отруй­ни­ми від­хо­да­ми ви­ро­бни­цтва.

За сло­ва­ми пра­ців­ни­ків під­при­єм­ства, на за­во­ді остан­ні­ми ро­ка­ми гру­бо по­ру­шу­ва­ли те­хно­ло­гію ути­лі­за­ції хі­мі­чних ре­чо­вин, які за­ли­ша­ю­ться в про­це­сі ви­ро­бни­цтва ти­та­ну. Впро­довж трьох ро­ків гі­дро­лі­зну ки­сло­ту ски­да­ли до по­рож-

ньо­го від­стій­ни­ка, де пі­сля пе­ре­хо­ду Кри­му під юрис­ди­кцію Ро­сії вже май­же не бу­ло во­ди.

«Але це не го­лов­ний чин­ник еко­ло­гі­чної ка­та­стро­фи у Кри­му, — упев­не­ний екс-пра­ців­ник за­во­ду «Ти­тан» Оле­ксандр Іва­щен­ко. — Важ­ко со­бі уяви­ти, скіль­ки зна­до­би­ло­ся б во­ди для то­го, щоб роз­ба­ви­ти отруй­ні від­хо­ди ви­ро­бни­цтва. Швид­ше за все, мо­жна го­во­ри­ти про не­пра­цю­ю­чі філь­три та ба­жа­н­ня вла­сни­ків за­оща­ди­ти ко­шти на ути­лі­за­ції від­хо­дів».

На­га­да­є­мо, що пер­ший сер­йо­зний ви­кид не­ві­до­мих отруй­них ре­чо­вин на пів­но­чі Кри­му став­ся цьо­го­річ у ніч на 24 сер­пня. Пі­сля цьо­го всі бу­дин­ки нав­ко­ло вкри­ли­ся жир­ним сі­ро-зе­ле­ним на­льо­том, бу­ло зни­ще­но уро­жай на по­лях при­ле­глих сіл, а на те­ри­то­рії аж до са­мо­го мі­ста Хер­со­на лю­ди від­чу­ва­ли за­пах ме­та­лу в по­ві­трі та стра­жда­ли від алер­гі­чних ре­а­кцій.

Так зва­на вла­да оку­по­ва­но­го Кри­му 4 ве­ре­сня ви­зна­ла, що кон­цен­тра­ція не­без­пе­чних ре­чо­вин у по­ві­трі пе­ре­ви­щує нор­му,

пі­сля чо­го по­ча­ла­ся ма­со­ва ева­ку­а­ція ді­тей та ва­гі­тних жі­нок. А че­рез де­сять днів в оку­по­ва­но­му Ар­мян­ську вве­ли ре­жим над­зви­чай­ної си­ту­а­ції че­рез хі­мі­чну ка­та­стро­фу на за­во­ді «Крим­ський Ти­тан». Йо­го ска­су­ва­ли 22 ве­ре­сня. Адмі­ні­стра­ції не­без­пе­чно­го під­при­єм­ства да­ли «до­бро» на від­нов­ле­н­ня ро­бо­ти. Оку­пан­ти впев­не­ні, що ситуація з хі­мі­чни­ми ре­чо­ви­на­ми в Ар­мян­ську ні­би­то пе­ре­бу­ває у ме­жах нор­ми.

За фа­ктом еко­ло­гі­чно­го ли­ха в Кри­му пра­во­охо­рон­ці Укра­ї­ни по­ру­ши­ли кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за стат­тею 241 КК Укра­ї­ни («За­бру­дне­н­ня атмо­сфе­ри та по­ві­тря»). Її сан­кції пе­ред­ба­ча­ють штраф у роз­мі­рі від 100 до 200 не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян (близь­ко 1700-3400 гри­вень) або обме­же­н­ня во­лі на тер­мін до трьох ро­ків.

Пра­во­за­хи­сни­ки Укра­ї­ни та­кож пе­ре­да­ли всю ін­фор­ма­цію про отруй­ні ви­ки­ди в оку­по­ва­но­му Кри­му пред­став­ни­кам ООН, ОБСЄ, ВООЗ та Між­на­ро­дно­го ко­мі­те­ту Чер­во­но­го Хре­ста.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.