По­до­рож­ча­н­ня у кре­дит

Газ для укра­їн­ців та­ки по­до­рож­чає на 60% — до кін­ця на­сту­пно­го ро­ку. Вза­мін нам обі­ця­ють за­ру­бі­жні кре­ди­ти, що­прав­да, де­які на до­во­лі не­ви­гі­дних умо­вах

Ukrayina Moloda - - Економіка - Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Укра­ї­на вчи­ться жи­ти з до­ро­гим га­зом. Шлях до цьо­го бу­де тер­ни­стим, але й по­вер­не­н­ня на­зад не­мо­жли­ве. Не ли­ше з еко­но­мі­чних, а й iз по­лі­ти­чних мо­ти­вів. Кре­ди­ти МВФ, які ми ви­тор­гу­ва­ли в обмін на по­до­рож­ча­н­ня га­зу, до­по­мо­жуть дер­жа­ві уни­кну­ти де­фол­ту, але обі­ця­ний нам екс­пер­та­ми Фон­ду еко­но­мі­чний ефект мо­жли­вий тіль­ки то­ді, ко­ли вда­сться змен­ши­ти спо­жи­ва­н­ня га­зу.

Бу­де та­ки 60%. Але в три ета­пи

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів iз дру­гої спро­би та­ки опу­блі­ку­вав на сво­є­му пор­та­лі по­ста­но­ву, згі­дно з якою ці­ни на газ для на­се­ле­н­ня зро­ста­ти­муть у три ета­пи. Ці­ка­во, що спер­шу по­ста­но­ва Ка­бмі­ну бу­ла опу­блі­ко­ва­на на «Уря­до­во­му пор­та­лі» ми­ну­ло­го че­твер­га, але зго­дом бу­ла ви­да­ле­на.

У до­ку­мен­ті, ко­ли він зно­ву з’явив­ся на сай­ті, йшло­ся, що у пе­рі­од з 1 ли­сто­па­да 2018 ро­ку по 1 трав­ня 2019 ро­ку ці­на на газ для на­се­ле­н­ня ста­но­ви­ти­ме 6235,5 грив­ні без ПДВ, ви­трат на транс­пор­ту­ва­н­ня та на­дбав­ки обл­га­зів. Ра­зом iз ПДВ, ви­тра­та­ми на транс­пор­ту­ва­н­ня та на­дбав­ка­ми обл­га­зів ці­на на газ для по­треб на­се­ле­н­ня ста­но­ви­ти­ме 8550 грн. за ти­ся­чу куб. м.

Дру­гий етап по­до­рож­ча­н­ня має від­бу­ти­ся 1 трав­ня 2019 ро­ку і три­ва­ти по 31 гру­дня 2019 ро­ку. Ці­на на газ для на­се­ле­н­ня ма­ла б ста­но­ви­ти близь­ко 9851,66 грив­ні за ти­ся­чу куб. ме­трів. А з 1 сі­чня 2020 ро­ку ці­на на газ для на­се­ле­н­ня вста­но­ви­ться на рів­ні при­бли­зно 12313,85 грив­ні.

«На­фто­газ» зо­бов’язу­ють ку­пу­ва­ти при­ро­дний газ у дер­жав­них Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня і «Чор­но­мор­на­фто­газ» за ці­на­ми, що ви­зна­че­ні фор­му­лою. У ра­зі, ко­ли об­сяг при­ро­дно­го га­зу, не­об­хі­дний НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» для ви­ко­на­н­ня по­кла­де­них спе­ці­аль­них обов’яз­ків, пе­ре­ви­щує об­сяг про­да­жу при­ро­дно­го га­зу, «На­фто­газ» по­ви­нен ку­пу­ва­ти не­об­хі­дні об­ся­ги при­ро­дно­го га­зу в ін­ших опто­вих про­дав­ців, у то­му чи­слі за кор­до­ном.

Про­да­ва­ти­муть газ на­се­лен­ню, як і ра­ні­ше — газ­збу­ти, яким НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» по­ста­чає паль­не за піль­го­вою ці­ною і які вхо­дять до сфе­ри впли­ву ві­тчи­зня­них олі­гар­хів. Най­го­стрі­шою те­мою на дис­ку­сії з МВФ ста­ло пи­та­н­ня ро­бо­ти із газ­збу­та­ми. «На­фто­газ» на­по­ля­гає на ва­рі­ан­ті, за яким змо­же про­да­ва­ти газ усім по­ста­чаль­ни­кам на опто­во­му рин­ку, у то­му чи­слі газ­збу­там, на рів­них умо­вах.

Во­ло­ди­мир Грой­сман: «Біль­ше під­ви­щень не бу­де! А мо­же, бу­де...»

Во­дно­час Прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман спро­бу­вав за­спо­ко­ї­ти на­се­ле­н­ня, за­явив­ши, що ні в цьо­му ро­ці, ні в цьо­му опа­лю­валь­но­му се­зо­ні біль­ше ці­на на газ для на­се­ле­н­ня під­ви­щу­ва­ти­ся не бу­де. «Я чув, що за­раз по­чи­на­ють го­во­ри­ти, що або в цьо­му ро­ці, або в цьо­му опа­лю­валь­но­му се­зо­ні ще бу­де під­ви­ще­на ці­на га­зу в кра­ї­ні на 35%, — ска­зав очіль­ник уря­ду. — Я хо­чу аб­со­лю­тно чі­тко ска­за­ти, що ні в цьо­му ро­ці, ні в цьо­му опа­лю­валь­но­му се­зо­ні біль­ше ці­на на газ під­ви­щу­ва­тись не бу­де!».

На дум­ку Грой­сма­на, та­ке рі­ше­н­ня є «аб­со­лю­тно твер­дим». Утiм про твер­дість сло­ва очіль­ни­ка уря­ду ми зна­є­мо ще з ми­ну­ло­го ро­ку, ко­ли на­ве­сні 2017 Во­ло­ди­мир Бо­ри­со­вич уже обі­цяв, що не допу­стить жо­дно­го по­до­рож­ча­н­ня бла­ки­тно­го па­ли­ва.

Зре­штою, і зов­сім не­дав­но, пе­ред тим, як ого­ло­си­ти про три­сту­пе­не­ве під­ви­ще­н­ня ці­ни, Прем’єр-мі­ністр та­кож обі­цяв, що це під­ня­т­тя вар­то­сті оста­то­чне і но­вих по­до­рож­чань то­чно не бу­де.

Але якщо на­віть і тро­хи бу­де, то від цьо­го Прем’єр має чу­до­ву про­ти­дію: си­сте­му суб­си­дій. Яка, на дум­ку Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на, до­зво­лить «за­хи­сти­ти всіх тих, хто бу­де по­тре­бу­ва­ти цьо­го за­хи­сту». А ті, хто вже отри­му­ють до­по­мо­гу від дер­жа­ви, як вва­жає пер­ша осо­ба в Ка­бі­не­ті Мі­ні­стрів, уза­га­лі не від­чу­ють по­до­рож­ча­н­ня.

Тим ча­сом у Спо­лу­че­них Шта­тах ре­фор­му укра­їн­ської енер­ге­ти­чної сфе­ри пал­ко ві­та­ють. На дум­ку спе­ці­аль­но­го пред­став­ни­ка Дер­жав­но­го де­пар­та­мен­ту США з пи­тань Укра­ї­ни Кур­та Вол­ке­ра, під­ви­ще­н­ня ці­ни на газ для на­се­ле­н­ня спри­я­ти­ме ре­фор­мі енер­ге­ти­чно­го се­кто­ра в Укра­ї­ні.

«Зро­бив­ши цей крок за­раз, Ки­їв по­чне стру­ктур­ну ре­фор­му енер­ге­ти­чно­го се­кто­ру в Укра­ї­ні і всі­єї еко­но­мі­ки. Це не­об­хі­дно бу­ло зро­би­ти, оскіль­ки цей се­ктор не та­кий стій­кий, як був ко­лись. Це рі­ше­н­ня спри­я­ти­ме ста­біль­но­сті в енер­ге­ти­чній сфе­рі», — ска­зав Волкер, до­дав­ши, що ці­ни на газ для на­се­ле­н­ня ра­ні­ше не від­по­від­а­ли дій­сно­сті. Во­дно­час, на йо­го дум­ку, си­сте­ма суб­си­дій має пом’якши­ти зро­ста­н­ня цін для сі­мей з низь­ким до­хо­дом.

«Зві­сно, в зи­мо­вий пе­рі­од, ко­ли на­ста­не хо­ло­дна по­го­да, під­ви­ще­н­ня цін мо­же ви­кли­ка­ти тру­дно­щі у де­я­ких лю­дей. На­скіль­ки я ро­зу­мію, уряд ре­а­лі­зує до­во­лі зна­чну про­гра­му суб­си­дій для сі­мей з низь­ким до­хо­дом, що має ком­пен­су­ва­ти їм ви­со­кі ці­ни», — ре­зю­му­вав Волкер.

Транш «під ялин­ку»

Та­кож, на дум­ку Вол­ке­ра, Укра­ї­на, під­няв­ши ці­ни на газ і отри­мав­ши вза­мін обі­цян­ку кре­ди­ту Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду, по­сту­пи­ла на­про­чуд пра­виль­но і да­ле­к­ося­жно. Адже, як вва­жає ди­пло­мат, но­ва 14-мі­ся­чна про­гра­ма під­трим­ки еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки «стенд-бай» на 3,9 млрд. до­ла­рів спри­я­ти­ме змі­цнен­ню бю­дже­ту і про­дов­жен­ню про­гра­ми ре­форм.

«Ця уго­да в дов­го­стро­ко­вих ін­те­ре­сах Укра­ї­ни — як еко­но­мі­чних, так і змі­цне­н­ня бю­дже­ту, ре­форм. Спів­пра­ця мо­же ма­ти ду­же по­зи­тив­ні ре­зуль­та­ти в дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві, — ска­зав Волкер. — Це до­зво­лить уря­ду про­дов­жу­ва­ти про­ва­ди­ти свою ді­яль­ність: на­да­ва­ти по­слу­ги, де­мон­стру­ва­ти на гло­баль­но­му рин­ку силь­ну і ста­біль­ну по­зи­цію. З то­чки зо­ру ма­кро­фі­нан­со­вих і бю­дже­тних ви­год для укра­їн­сько­го уря­ду до­ся­гне­н­ня до­мов­ле­но­сті з МВФ ду­же ва­жли­ве».

В ін­шо­му ви­пад­ку, як­би спів­пра­ця з Фон­дом пе­ре­р­ва­ла­ся, не­га­тив­ні ре­зуль­та­ти Укра­ї­на, на дум­ку Вол­ке­ра, по­ча­ла б від­чу­ва­ти вже в сі­чні-лю­то­му 2019 ро­ку. «Це бу­ла б ка­та­стро­фа для Укра­ї­ни в ма­кро­фі­нан­со­во­му пла­ні», — ре­зю­му­вав спец- пред­став­ник США.

За­сі­да­н­ня ра­ди ди­ре­кто­рів, яке має за­твер­ди­ти про­гра­му для на­шої дер­жа­ви, очі­ку­є­ться на­при­кін­ці ро­ку пі­сля ухва­ле­н­ня Вер­хов­ною Ра­дою Дер­жав­но­го бю­дже­ту на 2019 рік від­по­від­но до ре­ко­мен­да­цій МВФ і збіль­ше­н­ня та­ри­фів на газ і опа­ле­н­ня для до­мо­го­спо­дарств, що відображає рин­ко­ві тенденції зі збе­ре­же­н­ням під­трим­ки ма­ло­за­без­пе­че­них спо­жи­ва­чів.

Чер­го­вий транш, як ми ба­чи­мо з умов йо­го на­да­н­ня, Укра­ї­на мо­же отри­ма­ти взим­ку, тоб­то, не ра­ні­ше, ніж по­ча­ток 2019 ро­ку. Якщо, зві­сно, не ста­не­ться ди­ва і уряд не ухва­лить бю­джет на на­сту­пний рік до­стро­ко­во. Адже за­зви­чай го­лов­ний фі­нан­со­вий до­ку­мент кра­ї­ни за­твер­джу­ють в остан­ні дні гру­дня, — ма­ло спо­ді­вань, що цьо­го ро­ку бу­де по-ін­шо­му, осо­бли­во, вра­хо­ву­ю­чи скла­дно­сті пе­ред­ви­бор­чо­го пе­рі­о­ду.

Але, на дум­ку еко­но­мі­стів, ко­шти, які на­ді­йдуть від МВФ, не до­по­мо­жуть уря­ду ви­рі­ши­ти бю­дже­тні про­бле­ми. З огля­ду на ці­льо­ве при­зна­че­н­ня ко­штів: ці гро­ші бу­дуть за­ра­хо­ва­ні до зо­ло­то­ва­лю­тних ре­зер­вів. Про­те спів­пра­ця з Між­на­ро­дним ва­лю­тним фон­дом цін­на не тіль­ки сво­ї­ми тран­ша­ми, а й си­гна­ла­ми для ін­ших ін­ве­сто­рів: що, мов­ляв, із ці­єю дер­жа­вою мо­жна ма­ти спра­ву. Та­ким чи­ном, най­ближ­ча пор­ція фі­нан­со­вої до­по­мо­ги від­криє для нас до­ро­гу ін­шо­му фі­нан­су­ван­ню від між­на­ро­дних пар­тне­рів Укра­ї­ни, до­зво­лить ви­йти на рин­ки зов­ні­шніх за­по­зи­чень та отри­ма­ти фі­нан­су­ва­н­ня від ЄС та Сві­то­во­го бан­ку.

На дум­ку ві­до­мо­го аме­ри­кан­сько­го ана­лі­ти­ка Ан­дер­са Аслун­да, зав­дя­ки діа­ло­гу з МВФ Укра­ї­на мо­же до­да­тко­во за­лу­чи­ти що­най­мен­ше 6 млрд. до­ла­рів. «Те­пер Укра­ї­на, ймо­вір­но, отри­має 2 млрд. до­ла­рів від МВФ, 2 млрд. до­ла­рів від ЄС та Сві­то­во­го бан­ку. Уряд Укра­ї­ни, ймо­вір­но, роз­мі­стить єв­ро­облі­га­ції на 2 млрд. до­ла­рів, а дер­жав­ні ком­па­нії роз­мі­стять єв­ро­бон­ди ще на 2 млрд. до­ла­рів чи на­віть біль­ше», — ска­зав Аслунд.

«Тер­мі­но­во по­трі­бні гро­ші. Ві­зьме­мо до­ро­го!..»

Уряд, до ре­чі, вже роз­по­чав під­го­тов­ку до роз­мі­ще­н­ня об-

лі­га­цій. На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня в. о. мі­ні­стра фі­нан­сів Окса­на Мар­ка­ро­ва ра­зом з упов­но­ва­же­ним з пи­тань дер­жбор­гу Юрі­єм Бу­цою, пред­став­ни­ка­ми Мі­н­еко­но­мі­ки та НБУ зу­стрі­ча­ли­ся з ін­ве­сто­ра­ми у Лон­до­ні, Нью-Йор­ку та Бо­сто­ні в рам­ках «ро­ад шоу»: спе­ці­аль­но­го за­хо­ду, на яко­му по­тен­цій­ним ін­ве­сто­рам роз­по­від­а­ють про пе­ре­ва­ги вкла­да­н­ня ко­штів у на­шу дер­жа­ву та мо­жли­ві зи­ски для них.

Пе­ред­ба­ча­є­ться, що Укра­ї­на пла­нує за­лу­чи­ти че­рез роз­мі­ще­н­ня облі­га­цій мі­ні­мум 1,2 млрд. до­ла­рів. Завдання-ма­кси­мум — близь­ко 2 млрд. до­ла­рів. Пи­та­н­ня вар­то­сті та­ко­го роз­мі­ще­н­ня на­ра­зі не ого­ло­шу­ють. На дум­ку ви­ко­нав­чо­го ди­ре­кто­ра Між­на­ро­дно­го фон­ду Блей­зе­ра Оле­га Устен­ка, вла­ді тре­ба по­во­ди­ти­ся із мо­жли­ві­стю роз­мі­ще­н­ня акцій ду­же обе­ре­жно. «Тут го­лов­не — не впа­да­ти в ей­фо­рію і не на­би­ра­ти не­ви­гі­дних кре­ди­тів. Адже роз­мі­щу­ва­ти облі­га­ції за умо­ва­ми 9% рі­чних не мо­жна. На­віть для вла­сних по­треб, не ка­жу­чи вже про дер­жа­ву», — на­пи­сав Устен­ко.

Тим ча­сом вла­да ду­має зов­сім по–ін­шо­му, не­о­фі­цій­но на­го­ло­шу­ю­чи, що вар­тість гро­шей для них — пи­та­н­ня дру­го­ря­дне. А на пер­ший план ви­хо­дить про­ста на­яв­ність їх на рин­ках для Ук-

ра­ї­ни. Адже ситуація на сві­то­вих рин­ках є вкрай не­спри­я­тли­вою для за­по­зи­чень.

Як ві­до­мо, з по­ча­тку 2018 ро­ку на рин­ках зро­сла до­хі­дність аме­ри­кан­ських облі­га­цій, по­ча­ли­ся про­бле­ми в Ар­ген­ти­ні і ста­ла­ся ту­ре­цька фі­нан­со­ва кри­за. Ці по­дії ста­ли клю­чо­ви­ми фа­кто­ра­ми па­ді­н­ня по­пи­ту на єв­ро­бон­ди Укра­ї­ни, оскіль­ки ін­ве­сто­ри по­ча­ли ви­во­ди­ти ко­шти у менш ри­зи­ко­ва­ні акти­ви. «Ситуація на сві­то­вих рин­ках на­ра­зі не на ко­ристь кра­їн, що роз­ви­ва­ю­ться. Укра­їн­ський ри­зик за­ли­ша­є­ться на ви­со­ко­му рів­ні», — ци­ту­ють ЗМІ стар­шо­го фі­нан­со­во­го ана­лі­ти­ка гру­пи ICU Тараса Ко­то­ви­ча.

Та­ким чи­ном, за йо­го сло­ва­ми, очі­ку­ва­на вар­тість на­ших бон­дів і справ­ді бу­де близь­кою до по­ка­зни­ка, про який го­во­рив Олег Устен­ко: 9-10%. Це є зна­чно гір­ше, ніж ми­ну­ло­рі­чні 7,3%. «Но­ви­ни про но­ву про­гра­му спів­пра­ці з МВФ є тим по­зи­тив­ним мо­мен­том, який до­зво­ляє збе­рег­ти оцін­ку ін­ве­сто­ра­ми на­шо­го ри­зи­ку на рів­ні, близь­ко­му до по­то­чно­го. Пре­мія за укра­їн­ський ри­зик тро­хи роз­ши­ри­лась, а ці­ни по­ча­ли зни­жу­ва­тись, але без осо­бли­во­го роз­про­да­жу. Без за­яви МВФ ми мо­гли б ма­ти за­раз зна­чно гір­шу си­ту­а­цію», — до­дає він.

Вла­да по­чи­нає енер­ге­ти­чну ре­фор­му із по­до­рож­ча­н­ня га­зу, втри­чі біль­шо­го, ніж обі­ця­ли спо­ча­тку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.