Ці­ну на газ — зни­зи­ти, зар­пла­ти — під­ня­ти

Олег Ля­шко роз­по­вів, як від­би­ти «га­зо­вий удар» по під­при­єм­ствах

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Га­ли­на ПЕЧЕРИЦЯ

Підвищуючи ці­ну на газ, вла­да ро­бить не­кон­ку­рен­тною про­ду­кцію ві­тчи­зня­них під­при­ємств, що при­зво­дить до втра­ти рин­ків, змен­ше­н­ня зар­плат і ско­ро­че­н­ня ро­бо­чих місць. На цьо­му на­го­ло­сив лі­дер Ра­ди­каль­ної пар­тії на швей­ній фа­бри­ці «Слав­на» у мі­сті Смі­ла Чер­ка­ської обла­сті, що спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­бах ме­ди­чно­го при­зна­че­н­ня одно­ра­зо­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня. По­лі­тик пе­ре­ко­на­ний: збіль­ше­н­ня вар­то­сті га­зу вда­рить, перш за все, по про­ми­сло­вих під­при­єм­ствах і во­ни зму­ше­ні бу­дуть ско­ро­чу­ва­ти ви­ро­бни­цтво, що не­га­тив­но по­зна­чи­ться на еко­но­мі­ці кра­ї­ни.

«16 ти­сяч гри­вень за ти­ся­чу ку­бів га­зу озна­чає, що со­бі­вар­тість мар­лі, яку тут ро­блять, бу­де на 15-20% до­рож­ча. Під­при­єм­ство ви­го­тов­ля­ти­ме мен­ше про­ду­кції, мен­ше її про­да­ва­ти­ме і пра­ців­ни­ки отри­му­ва­ти­муть мен­ші зар­пла­ти. Ось чому я ви­ма­гаю від вла­ди зни­же­н­ня ці­ни на газ — щоб про­ду­кція бу­ла де­шев­шою, а в лю­дей бу­ли біль­ші зар­пла­ти. Ви­со­ка ці­на на газ — це зни­ще­н­ня на­шо­го про­ми­сло­во­го по­тен­ці­а­лу, за­кри­т­тя під­при­ємств, ско­ро­че­н­ня ро­бо­чих місць, без­ро­бі­т­тя і слаб­ка Укра­ї­на. Зни­же­н­ня ці­ни на газ — це від­нов­ле­н­ня на­шої еко­но­мі­ки, но­ві ро­бо­чі мі­сця і під­ви­ще­н­ня за­ро­бі­тних плат. Ке­рів­ник цьо­го під­при­єм­ства по­ви­нен пла­ти­ти не 16 ти­сяч гри­вень за ти­ся­чу ку­бів га­зу, а вдві­чі мен­ше, щоб зеко­ном­ле­ні з ко­жно­го ку­ба 8 ти­сяч гри­вень від­да­ва­ти лю­дям на зар­пла­ти», — за­явив Ля­шко.

Лі­дер РПЛ ствер­джує, що під­ви­ще­н­ня ці­ни на газ по­тя­гне за со­бою під­ви­ще­н­ня цін на все ін­ше: лі­ки, про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня, про­їзд, одяг, а біль­шість укра­їн­ців і так за ме­жею бі­дно­сті.

«Вла­да нам роз­по­від­ає, що ці­на на газ має бу­ти єв­ро­пей­ська. Не­хай да­дуть укра­їн­цям єв­ро­пей­ські зар­пла­ти, то­ді во­ни пла­ти­ти­муть за єв­ро­пей­ськи­ми ці­на­ми за газ. На­то­мість у Ні­меч­чи­ні зар­пла­та — 4 ти­ся­чі єв­ро, а в Укра­ї­ні — 270 єв­ро. Тоб­то зар­пла­ти укра­їн­ські, а в де­яких на­віть афри­кан­ські, а за газ ка­жуть пла­ти­ти по-єв­ро­пей­ськи. Пі­сля пре­зи­дент­ських ви­бо­рів ми зни­зи­мо ці­ни на газ удві­чі. Якщо вла­да цьо­го не зро­бить, це зро­блю я, бо справ­жня ці­на на газ — близь­ко 4 ти­сяч гри­вень. Ця вар­тість га­зу до­зво­лить «На­фто­га­зу» за­ро­бля­ти і не бу­ти зби­тко­вим. А не так, як за­раз — «На­фто­газ» тіль­ки у ми­ну­ло­му ро­ці за­ро­бив 48 мі­льяр­дів гри­вень. За чий ра­ху­нок? За ра­ху­нок ко­жно­го укра­їн­ця. Во­ни со­бі мі­льяр­ди при­бу­тків за­ро­бля­ють, щоб ви­пи­су­ва­ти «ко­смі­чні» пре­мії, а міль­йо­ни лю­дей по­вин­ні же­бра­ку­ва­ти, щоб за­пла­ти­ти за «ко­му­нал­ку». Ми змі­ни­мо цю по­лі­ти­ку!», — під­кре­слив на­ро­дний де­пу­тат.

Під­ви­ще­н­ня зар­плат дасть мо­жли­вість отри­му­ва­ти укра­їн­цям нор­маль­ні пен­сії, за­зна­чив Олег Ля­шко, а це ста­біль­на ста­рість для міль­йо­нів май­бу­тніх по­ко­лінь.

«Як у Кри­ло­ва: «Ле­то кра­сное про­пе­ла, огля­ну­ться не успе­ла, как зи­ма ка­тит в гла­за». Сьо­го­дні всі мо­ло­ді та кра­си­ві, а зав­тра — вже пен­сія. Ме­ні теж, на­че вчо­ра бу­ло 25, а за­раз — 46. Я хо­чу, щоб у вас бу­ла до­стой­на пен­сія і ви не пла­ка­ли, як ба­бу­сі і ді­ду­сі сьо­го­дні. Во­ни все жи­т­тя про­пра­цю­ва­ли, а ни­ні у смі­тни­ках ри­ю­ться, пля­шки зби­ра­ють і їх зда­ють, бо пен­сія — 1,5 ти­ся­чі гри­вень. І не то­му, що не пра­цю­ва­ли, а то­му, що отри­му­ва­ли ко­пій­ча­ні зар­пла­ти або не бу­ли оформ­ле­ні офі­цій­но. В Укра­ї­ні ма­ла зар­пла­та — лю­ди­на по­їха­ла у Поль­щу, за­ро­би­ла там 500 єв­ро. Але ні тру­до­во­го ста­жу, ні нор­маль­ної пен­сії по­тім не бу­де. То­му я і до­би­ва­ю­ся під­ви­ще­н­ня зар­плат, щоб у вас бу­ли до­стой­ні пен­сії і ви зга­ду­ва­ли, що при Пре­зи­ден­ті Ля­шку за­ро­би­ли і пен­сію, і зар­пла­ту, і в ді­тей є май­бу­тнє», — за­ува­жив лі­дер РПЛ.

Крім то­го, Олег Ля­шко ви­ма­гає дер­жав­ної під­трим­ки про­фте­хо­сві­ти, щоб та­кі фа­бри­ки ма­ли біль­ше ква­лі­фі­ко­ва­них ка­дрів.

«Усі хо­чуть бу­ти юри­ста­ми, еко­но­мі­ста­ми, мі­ні­стра­ми і пре­зи­ден­та­ми, а по­тім сто­ять на ба­за­рах iз ти­ми ди­пло­ма­ми, а ро­бо­чу лю­ди­ну не зна­йдеш сьо­го­дні че­рез ма­лі зар­пла­ти. Всі їдуть пра­цю­ва­ти по Поль­щах та Пор­ту­га­лі­ях. Я хо­чу, щоб українці пра­цю­ва­ли і за­ро­бля­ли в Укра­ї­ні, а не шу­ка­ли кра­щої до­лі по за­кор­до­нах і ба­чи­ли ді­тей раз на рік на Рі­здво чи Ве­лик­день. То­му тре­ба від­но­ви­ти дер­жав­не фі­нан­су­ва­н­ня про­фте­хо­сві­ти і під­ні­ма­ти зар­пла­ти тру­до­вим лю­дям», — за­зна­чив по­лі­тик.

Лі­дер РПЛ огля­нув ви­ро­бни­цтво, при­ві­тав­ся з ко­жною пра­ців­ни­цею фа­бри­ки та за­пев­нив, що й на­да­лі бо­ро­ти­ме­ться за їхнє до­стой­не жи­т­тя.

«На цьо­му під­при­єм­стві — все сте­риль­но. І нам тре­ба, щоб в Укра­ї­ні вла­да бу­ла та­ка ж сте­риль­на, як ці сер­ве­тки, бо ба­га­то мі­кро­бів у вла­ді, які роз­во­дять вся­кі «ган­гре­ни» на «ті­лі» дер­жа­ви. Мен­ше мі­кро­бів у вла­ді — біль­ше за­ро­бля­ти­муть українці!» — під­кре­слив Ля­шко.

Олег Ля­шко хо­че, щоб вла­да бу­ла «сте­риль­ною» і чи­стою, як сер­ве­тки, що ви­го­тов­ля­ють на фа­бри­ці в Смі­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.