А обід iз ба­на­на­ми — за роз­кла­дом

50 вій­сько­вих ча­стин пе­ре­йшли на но­ву си­сте­му хар­чу­ва­н­ня

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Го­ло­дний сол­дат — злий сол­дат, цю істи­ну нав­ряд чи хтось за­пе­ре­чить із тих, хто ко­лись слу­жив чи слу­жить в ар­мії за­раз. Зро­зумі­ли це й «звер­ху» ар­мій­ські кер­ма­ни­чі — ще у ве­ре­сні 2015 ро­ку роз­по­ча­ли пі­ло­тний проект ре­фор­ми про­до­воль­чо­го за­без­пе­че­н­ня в ЗСУ: пер­ши­ми «ла­стів­ка­ми» ста­ли львів­ська На­ціо­наль­на ака­де­мії су­хо­пу­тних військ та одна з вій­сько­вих ча­стин За­хі­дної вій­сько­во-мор­ської ба­зи в Оде­сі. Ек­спе­ри­мент у цих ча­сти­нах офі­цій­но бу­ло за­вер­ше­но в гру­дні 2016 ро­ку, а вже у сі­чні 2017 ро­ку мі­ністр обо­ро­ни Сте­пан Пол­то­рак під­пи­сав Кон­це­пцію ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми про­до­воль­чо­го за­без­пе­че­н­ня Зброй­них сил Укра­ї­ни до 2020 ро­ку.

Тоб­то ще у ми­ну­ло­му ро­ці від­бу­ва­ла­ся пла­но­ва ре­а­лі­за­ція ре­фор­ми, по­ета­пний пе­ре­хід на но­ву си­сте­му хар­чу­ва­н­ня усі­єї ар­мії (у 2017 ро­ці з за­пла­но­ва­них 23 ча­стин на но­ву си­сте­му хар­чу­ва­н­ня пе­ре­йшли 22).

Ци­ми дня­ми Головне управ­лі­н­ня роз­ви­тку та су­про­во­дже­н­ня ма­те­рі­аль­но­го за­без­пе­че­н­ня ЗСУ зві­ту­ва­ло, що ми­ну­лий «ти­ждень про­йшов під бур­хли­ві ре­а­кції що­до пе­ре­хо­ду 50 вій­сько­вих ча­стин на но­ву си­сте­му хар­чу­ва­н­ня за Ка­та­ло­гом про­ду­ктів». «Хар­чо­ві ти­ло­ви­ки» за­зна­чи­ли, що ба­га­то фо­то і ві­део ро­зі­йшли­ся со­ці­аль­ни­ми ме­ре­жа­ми з по­зи­тив­ни­ми від­гу­ка­ми й на­ре­шті в ар­мії кар­ди­наль­но змі­ни­лось хар­чу­ва­н­ня: з’яви­лись ек­зо­ти­чні фру­кти, біль­ше сві­жих ово­чів, йо­гур­ти та ви­бір страв на при­йом їжі.

Як ствер­джу­ють чи­нов­ни­ки, по­кра­ще­ний ра­ціон хар­чу­ва­н­ня з’явив­ся у бо­йо­вих бри­га­дах, зокре­ма й тих, які бо­ро­нять на­шу кра­ї­ну на схо­ді Укра­ї­ни. Але не обі­йшло­ся й без кон­фу­зу, адже не все й усім це по­до­ба­є­ться, тим па­че, що ре­аль­ні змі­ни у вій­ськах не при­но­сять жо­дних пре­фе­рен­цій тим, хто ні­чо­го не зро­бив для цьо­го по­кра­ще­н­ня. Так, на­при­клад, за­раз по­ши­рю­є­ться ме­сен­дже­ра­ми та со­ці­аль­ни­ми ме­ре­жа­ми ві­део на­чеб­то звер­не­н­ня вій­сько­во­слу­жбов­ця до Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни з пе­ре­до­вої сто­сов­но но­вої си­сте­ми хар­чу­ва­н­ня.

На ві­део чо­ло­вік у ба­ла­кла­ві по­ка­зує, що ви­да­ли з про­ду­ктів на­чеб­то на пе­ре­до­вих по­зи­ці­ях. Ко­пир­са­ю­чись у мі­шках про­сто не­ба, гля­да­чам по­ка­зу­ють ли­ше те, що хо­че ав­тор ві­део, а са­ме ті про­ду­кти, які з’яви­ли­ся са­ме за Ка­та­ло­гом но­вої си­сте­ми.

Щоб збіль­ши­ти су­спіль­ний ре­зо­нанс, зві­сно, по­трі­бно ро­би­ти звер­не­н­ня до Вер­хов­но­го Го­лов­но­ко­ман­ду­ва­ча.

Вій­сько­во­слу­жбо­вець на ві­део, який дій­сно є бій­цем 28-ї ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди, пе­ре­бу­ває на по­са­ді, обов’яз­ки якої без­по­се­ре­дньо пе­ред­ба­ча­ють від­по­від­аль­ність за ма­те­рі­аль­не за­без­пе­че­н­ня під­роз­ді­лу. Чому йо­го звіль­ни­ли з по­пе­ре­дньо­го мі­сця слу­жби з Дер­жав­ної при­кор­дон­ної слу­жби Укра­ї­ни — пи­та­н­ня не до нас, але ін­фор­ма­ція ці­ка­ва.

Але ни­ні цей вій­сько­во­слу­жбо­вець, яко­му ін­ший го­во­рить, про що го­во­ри­ти, від­вер­то ма­ні­пу­лює і не по­ка­зує, що на­справ­ді ле­жить під на­кри­т­тям. Йо­му не по­до­ба­є­ться, що ви­да­ли ба­на­ни і апель­си­ни.

Та­кож основ­ний акцент ві­део, що не­має м’яса, не­має що їсти, і у всіх сво­їх по­рів­ня­н­нях він по­стій­но змі­нює кіль­кість лю­дей, на яку ви­да­ли ці про­ду­кти.

І на цих скрін­шо­тах ви­дно, що є кар­тон­ні ящи­ки, в яких ле­жить са­ме ту­шон­ка, а в ін­ших — ков­ба­си чи со­си­ски.

Ще на ві­део ви­дно мі­шки з кру­па­ми, бі­лень­кі та чи­сті, сві­жа ка­пу­ста та єм­ність iз кра­бо­ви­ми па­ли­чка­ми. Там ве­ли­ка ку­па про­ду­ктів для під­роз­ді­лу, при­чо­му для ма­кси­мум взво­ду, адже для ро­ти на­ба­га­то біль­ше ви­да­є­ться про­ду­ктів, вій­сько­во­слу­жбо­вець на­ма­га­є­ться пе­ре­ко­на­ти гля­да­ча та за­ве­сти в ома­ну, ні­би­то во­ни ки­ну­ті на­при­зво­ля­ще та но­ва си­сте­ма хар­чу­ва­н­ня не при­не­сла змін до за­без­пе­че­н­ня на­ших за­хи­сни­ків на пе­ре­до­вих по­зи­ці­ях.

Та хоч як би там бу­ло — рух у кра­щий бік що­до хар­чу­ва­н­ня вій­сько­во­слу­жбов­ців ЗСУ, без­умов­но, є, і, якщо в тій чи ін­шій ча­сти­ні все ще є якісь «хар­чо­ві про­ко­ли», то, швид­ше за все, — ли­ше тим­ча­со­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.