Жи­вий «то­вар»

Суд роз­гля­не спра­ву про про­даж ма­лю­ка за 210 ти­сяч гри­вень

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іри­на КИРПА

Хер­сон­ський мі­ський суд 31 жов­тня роз­гля­не спра­ву що­до 26-рі­чної ме­шкан­ки Ска­дов­сько­го ра­йо­ну, яка на­ма­га­ла­ся по­збу­ти­ся сво­го три­мі­ся­чно­го ма­лю­ка. Ві­до­мо, що ра­ні­ше її вже при­тя­гу­ва­ли до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті, ве­ла асо­ці­аль­ний спо­сіб жи­т­тя та злов­жи­ва­ла ал­ко­го­лем. Усьо­го ли­ше рік то­му во­на ви­йшла з в’язни­ці й від­ра­зу ж за­ва­гі­тні­ла. По­стій­но­го мі­сця про­жи­ва­н­ня не ма­ла, у шлю­бі не пе­ре­бу­ва­ла.

Свій вчи­нок жін­ка по­ясни­ла важ­ки­ми умо­ва­ми жи­т­тя, від­су­тні­стю чо­ло­ві­ка та вла­сно­го жи­тла. Мов­ляв, ви­ру­че­ні гро­ші ви­тра­ти­ла б на по­ку­пку бу­дин­ку, а вже пі­сля цьо­го за­ве­ла б но­ву сім’ю та на­ро­ди­ла б ще ді­то­чок.

У по­ле зо­ру пра­во­охо­рон­ців мо­ло­да ма­ти по­тра­пи­ла пі­сля то­го, як у ра­йо­ні Ска­дов­ської рай­лі­кар­ні у кін­ці черв­ня цьо­го ро­ку на­під­пи­тку звер­ну­ла­ся до ви­пад­ко­во­го пе­ре­хо­жо­го з про­по­зи­ці­єю ку­пи­ти... її ди­ти­ну. Той зво­лі­ка­ти не став, на сло­вах по­обі­цяв по­спри­я­ти в про­да­жу ди­ти­ни, а сам звер­нув­ся у по­лі­цію. Зго­дом пра­ців­ни­ки від­ді­лу бо­роть­би зі зло­чи­на­ми вста­но­ви­ли, що до про­це­су по­шу­ку по­тен­цій­но­го по­ку­пця го­ре-ма­ти до­лу­чи­ла сво­їх зна­йо­мих, які мо­гли б до­по­мог­ти їй зна­йти клі­єн­та у Хер­со­ні. Пі­сля не­дов­гих пе­ре­го­во­рів із пе­ре­одя­гне­ни­ми в ци­віль­не си­ло­ви­ка­ми «бі­зне­сву­мен» зго­ло­си­ла­ся про­да­ти своє ди­тя. У за­зна­че­ний день та час во­на при­не­сла чу­жим лю­дям свою ди­ти­ну та офор­ми­ла факт ку­пів­лі-про­да­жу пи­сьмо­во. Жін­ку схо­пи­ли за ру­ку в той мо­мент, ко­ли во­на вже пе­ре­ра­хо­ву­ва­ла мі­че­ні ку­пю­ри —

за­га­лом 210 ти­сяч гри­вень.

«Ця го­ре-ма­ти пе­ре­да­ла не­ві­до­мим лю­дям ди­ти­ну ра­зом з до­ку­мен­та­ми і ре­ча­ми, — роз­по­вів тим­ча­со­во ви­ко­ну­ю­чий обов’яз­ки на­чаль­ни­ка обла­сно­го глав­ку по­лі­ції Ми­ко­ла Цап. — Та­кож во­на на­пи­са­ла роз­пи­ску про те, що до­бро­віль­но від­мов­ля­є­ться від си­на і в подаль­шо­му не бу­де пред’яв­ля­ти на ньо­го ні­яких прав...»

Про­ти жін­ки по­ру­ши­ли кри­мі­наль­ну спра­ву за стат­тею 149 КК Укра­ї­ни («Тор­гів­ля лю­дьми або ін­ша не­за­кон­на уго­да що­до лю­ди­ни»). Го­ре-ма­те­рі за­гро­жує від 8 до 15 ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі. При­ту­лок для ма­лю­ка — сті­ни обла­сно­го Бу­дин­ку ди­ти­ни. Швид­ше за все, для ньо­го під­шу­ка­ють но­вих ба­тьків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.