НО­ВИ­НИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко -

Ку­ку­ру­дза від­пли­ває за мо­ря

За ми­ну­лий ро­бо­чий ти­ждень мор­пор­ти Укра­ї­ни від­ван­та­жи­ли на екс­порт 912 ти­сяч тонн основ­них зер­но­вих культ ур, зна­чно при­ско­рив­шись по­рів­ня­но з по­пе­ре­днім ти­жнем. Ма­кси­маль­не зро­ста­н­ня об­ся­гів екс­порт у спо­сте­рі­га­ло­ся по ку­ку­ру­дзі, від­ван­та­же­н­ня якої зро­сло більш ніж у три­чі: з 158 до 470 ти­сяч тонн. Збіль­ше­н­ня від­ван­та­жень на 37 від­со­тків та­кож спо­сте­рі­га­ло­ся і по ячме­ню (152 ти­сяч тонн). Тим ча­сом від­ван­та­же­н­ня пше­ни­ці впа­ло на тре­ти­ну, зни­зив­шись ми­ну­ло­го ти­жня до 290 ти­сяч тонн. Най­біль­ші об­ся­ги зер­но­вих з 20 по 26 жов­тня від­ван­та­жи­ли пор­ти Ми­ко­ла­їв (456 ти­сяч тонн) і Оде­са (125 ти­сяч тонн). А се­ред кра­їн-одер­жу­ва­чів укра­їн­сько­го зер­на за під­сум­ка­ми ти­жня лі­ди­рує Са­у­дів­ська Ара­вія з 132 ти­ся­ча­ми тонн. У трій­ку най­актив­ні­ших по­ку­пців та­кож уві­йшли Фі­ліп­пі­ни і Ні­дер­лан­ди, які ім­порт ува­ли про­тя­гом ти­жня 119 і 84 ти­ся­чі тонн від­по­від­но.

Мо­ло­чні при­пи­ски

Єв­ро­пей­сько­го рів­ня ці­ни на мо­ло­ко в Укра­ї­ні до­ся­гли че­рез де­фі­цит си­ро­ви­ни, а да­ні Держ­ста­ту що­до об­ся­гів вну­трі­шньо­го ви­ро­бни­цтва мо­ло­ка су т тє­во за­ви­ще­ні че­рез ви­крив­ле­н­ня ін­фор­ма­ції. Та­ку дум­ку го­ло­ва ра­ди ди­ре­кто­рів Спіл­ки мо­ло­чних під­при­ємств Укра­ї­ни Ва­дим Ча­га­ров­ський ви­сло­вив під час Challenge АГРО: «Тіль­ки че­рез пе­ре­роб­ку мо­жна да­ти до­да­ну вар­тість аграр­ній га­лу­зі, від мо­ло­ка до роз­ви­тку те­хно­ло­гій. На жаль, ли­ше кіль­ка пот ужних ком­па­ній отри­му­ють сьо­го­дні до­да­ну вар­тість, ре­шта пра­цює за нор­ма­ми ми­ну­ло­го сто­річ­чя». За сло­ва­ми екс­пер­та, ма­лень­ка Но­ва Зе­лан­дія ви­ро­бляє 22 міль­йо­ни тонн мо­ло­ко­про­ду­кції, кра­ї­ни При­бал­ти­ки за два ро­ки пе­ре­орі­єнт ува­лись на сві­то­вий ри­нок, ви­ро­бля­ють кон­цен­тра­ти й ви­со­ко­роз­чин­не мо­ло­ко. А у нас не­має ін­ве­сти­цій у мо­дер­ні­за­цію га­лу­зі. «Ми­не 5-6 ро­ків, і ма­ти­ме­мо на по­ли­цях ли­ше поль­ські чи че­ські мо­ло­чні про­ду­кти. Бо на­ша не­кон­ку­рен­то­зда­тна мо­ло­чна га­лузь про­сто зни­кне», — за­сте­рі­гає Ва­дим Ча­га­ров­ський. З йо­го слів, на мо­дер­ні­за­цію мо­ло­чної га­лу­зі Поль­ща отри­ма­ла від ЄС 24 мі­льяр­ди ев­ро, ста­ла лі­де­ром га­лу­зі в Єв­ро­пі. Па­ра­лель­но ЄС за остан­ні 10 ро­ків ін­вест ував у мо­ло­чну га­лузь Ні­меч­чи­ни 68 мі­льяр­дів ев­ро, а у Фран­ції — 56 мі­льяр­дів ев­ро. Тим ча­сом че­рез низь­ку ку­пі­вель­ну спро­мо­жність українці спо­жи­ва­ють у се­ре­дньо­му вче­тве­ро мен­ше мо­ло­чних про­ду­ктів, ніж по­трі­бно для пов­но­цін­но­го роз­ви­тку ор­га­ні­зму.

Не пе­ре­да­ти б ку­ті ме­ду

Ви­ро­бни­ки ме­ду від­мов­ля­ю­ться про­да­ва­ти мед екс­пор­те­рам в очі­ку­ван­ні кра­щої ці­ни. Че­рез це ви­ни­кла за­гро­за, що Укра­ї­ну ви­клю­чать зі сві­то­во­го рин­ку ме­ду, за­сте­рі­гає го­ло­ва асо­ці­а­ції «Укр­бджо­ло­пром» Ва­ле­рій Дом­бров­ський. «Я на бо­ці тих, хто екс­порт ує мед. Але якщо не ви­ко­ну­ва­ти кон­трак ти, ми ви­па­де­мо зі сві­то­вих рин­ків, чо­го тіль­ки й че­ка­ють кра­ї­ни-кон­ку­рен­ти», — ка­же Дом­бров­ський. Остан­ні­ми ро­ка­ми Укра­ї­на ста­біль­но у три­му­ва­ла пер­шість із ви­ро­бни­цтва ме­ду в Єв­ро­пі зав­дя­ки яко­сті. Але на тлі бю­ро­кра­ти­чної не­узго­дже­но­сті ви­со­кі вну трі­шні стан­дар­ти мо­жу ть зі­гра­ти з українським рин­ком ме­ду злий жарт. «Ді­а­ста­зне чи­сло ме­ду, ви­ро­бле­но­го в Укра­ї­ні, — 25-50, рі­вень во­ло­го­сті — 17-21. Ми єди­на дер­жа­ва у сві­ті, яка за­ни­жує по­ка­зни­ки на­шо­го су­пер-стан­дарт у. Нам про­по­ну­ють вста­но­ви­ти ді­а­ста­зне чи­сло 5, а по­ка­зник во­ло­го­сті на рів­ні 25, — але це вже цукро­вий си­роп. За умо­ва­ми уго­ди з Єв­ро­со­ю­зом про зо­ну віль­ної тор­гів­лі — скіль­ки ми ви­ве­зли, стіль­ки нам ма­ють пра­во за­вез­ти. У під­сум­ку ми ви­ве­зе­мо мед із ді­а­ста­зою 25-50, во­ло­гі­стю 17-21, а отри­ма­є­мо в яскра­вій упа­ков­ці цукро­вий си­роп», — по­яснює рин­ко­вий дис­ба­ланс Ва­ле­рій Дом­бров­ський.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.