Глі­фо­сат під за­бо­ро­ною

Окре­мі кра­ї­ни від­мов­ля­ю­ться за­сто­со­ву­ва­ти не­без­пе­чні хі­мі­чні ре­чо­ви­ни

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Окса­на СОВА

Уряд шта­ту Пен­джаб в Ін­дії дня­ми до­лу­чив­ся до за­бо­ро­ни про­да­жу гер­бі­ци­дів на осно­ві глі­фо­са­ту, які ши­ро­ко ви­ко­ри­сто­ву­ють для бо­роть­би з бур’яна­ми. «Як бу­ло ви­яв­ле­но, глі­фо­сат стає при­чи­ною ви­ни­кне­н­ня ра­ку. Хі­мі­кат та­кож ви­кли­кає ін­ші про­бле­ми зі здо­ров’ям та мо­же по­шко­ди­ти ДНК лю­ди­ни», — за­явив пред­став­ник уря­ду шта­ту. Глі­фо­сат про­да­ють під рі­зни­ми тор­го­ви­ми на­зва­ми. То­му уряд шта­ту за­бо­ро­нив усім ви­ро­бни­кам пе­сти­ци­дів, мар­ке­то­ло­гам і ди­ле­рам в Пен­джа­бі про­да­ва­ти пре­па­ра­ти на осно­ві глі­фо­са­ту. У Пен­джа­бі ви­ро­бля­ють 50 від­со­тків від усьо­го об­ся­гу про­до­воль­чих зер­но­вих (пшеницю і рис) у кра­ї­ні, хоч пло­ща шта­ту ста­но­вить усьо­го пів­то­ра від­со­тка те­ри­то­рії Ін­дії.

Пер­шою ж кра­ї­ною в ЄС, яка за­бо­ро­ни­ла ви­ко­ри­ста­н­ня глі­фо­са­ту, ста­ла Маль­та. Там­те­шній уряд по­чав про­це­ду­ру за­бо­ро­ни ці­єї хі­мі­чної ре­чо­ви­ни, яка, ймо­вір­но, є кан­це­ро­ген­ною для лю­ди­ни згі­дно зі зві­том агент­ства ра­ку Все­сві­тньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я. Маль­тій­ський уряд ви­сло­вив спо­ді­ва­н­ня, що ін­ші єв­ро­пей­ські кра­ї­ни при­ймуть ана­ло­гі­чне рі­ше­н­ня, аби зро­би­ти сіль­ське го­спо­дар­ство Єв­ро­пи без­пе­чні­шим та еко­ло­гі­чні­шим. Маль­та сво­го ча­су ста­ла єди­ною кра­ї­ною ЄС, яка в черв­ні 2016 ро­ку го­ло­су­ва­ла про­ти про­дов­же­н­ня лі­цен­зії на ви­ко­ри­ста­н­ня глі­фо­са­ту, в той час як Фран­ція та Ні­меч­чи­на утри­ма­ли­ся. Зго­дом Фран­ція змі­ни­ла по­зи­цію, ви­сту­пи­ла про­ти про­дов­же­н­ня ре­є­стра­ції на цей гер­бі­цид і роз­гля- дає ва­рі­ант за­бо­ро­ни ви­ко­ри­ста­н­ня глі­фо­са­ту на на­ціо­наль­но­му рів­ні. На Маль­ті ж тим ча­сом де­ся­тки мі­сце­вих рад офі­цій­но за­бо­ро­ни­ли ви­ко­ри­ста­н­ня глі­фо­са­ту у сво­їх на­се­ле­них пун­ктах. А мі­ністр дов­кі­л­ля ці­єї кра­ї­ни кра­ї­ни Хо­се Ер­ре­ра за­явив, що жорс­тка по­зи­ція Маль­ти по від­но­шен­ню до глі­фо­са­ту ба­зу­є­ться на прин­ци­пі обе­ре­жно­сті: по­тен­цій­но не­без­пе­чні ре­чо­ви­ни не по­вин­ні ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся, якщо не бу­де до­ве­де­но про­ти­ле­жне.

Що озна­ча­ють пер­ма­нен­тні рі­ше­н­ня за­бо­ро­ни­ти ви­ко­ри­ста­н­ня глі­фо­са­ту в рі­зних кра­ї­нах для нас? У ни­ні­шніх умо­вах, ко­ли ця ре­чо­ви­на мі­сти­ться у біль­шо­сті хі­мі­чних за­со­бів захисту ро­слин, які за­сто­со­ву­ють не­еко­ло­гі­чні агро­ком­па­нії, це мо­же обме­жи­ти до­ступ укра­їн­сько­го про­до­воль­ства на рин­ки кра­їн, за­не­по­ко­є­них здо­ров’ям сво­їх гро­ма­дян. Або сут­тє­во під­ви­щи­ти со­бі­вар­тість ви­ро­щу­ва­н­ня олій­них і те­хні­чних куль­тур. Та­ку дум­ку сво­го ча­су ви­сло­ви­ла не­за­ле­жний кон­суль­тант, фа­хі­вець з яко­сті та без­пе­ки про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня Юлія Шу­лі­мо­ва­Мов­чан.

На­пе­ре­до­дні слу­хань ці­єї те­ми в ЄС свої ре­ко­мен­да­ції та ви­снов­ки по­да­ли біль­ше 40 між­на­ро­дних і біль­ше 70 вну­трі­шньо­дер­жав­них ор­га­ні­за­цій. Дум­ки то­ді роз­ді­ли­ли­ся. Та­кі ор­га­ні­за­ції як EFSA, FAO, WHO ствер­джу­ва­ли, що глі­фо­сат не є кан­це­ро­ген­ним для лю­ди­ни.

Але єди­но­го рі­ше­н­ня що­до не­без­пе­ки і то­кси­чно­сті глі­фо­са­ту до­сяг­ти не вда­є­ться і до­сі. Зокре­ма, на­у­ков­ці Ні­меч­чи­ни, яка зайня­ла ней­траль­ну по­зи­цію при го­ло­су- ван­ні пред­став­ни­ків Єв­ро­со­ю­зу, по­пе­ре­джа­ють, що глі­фо­сат про­во­кує хво­ро­би ни­рок.

Тим ча­сом у сер­пні цьо­го ро­ку суд у Сан-Фран­ци­ско оштра­фу­вав за ви­ко­ри­ста­н­ня глі­фо­са­ту ком­па­нію Monsanto на 289 міль­йо­нів до­ла­рів. Вка­за­ну су­му зо­бов’яза­ли ви­пла­ти­ти як ком­пен­са­цію по­тер­пі­ло­му з он­ко­ло­гі­чним за­хво­рю­ва­н­ням. На дум­ку при­ся­жних, які по­слу­го­ву­ва­ли­ся екс­пер­тни­ми дум­ка­ми на­у­ков­ців, зна­чною мі­рою роз­ви­тку за­хво­рю­ва­н­ня спри­яв са­ме гер­бі­цид глі­фо­сат, який мі­сти­ться у ви­ро­бле­но­му ком­па­ні­єю за­со­бі для зни­ще­н­ня бур’янів. 46-рі­чний по­тер­пі­лий, який ра­ні­ше пра­цю­вав на­гля­да­чем шкіль­ної те­ри­то­рії, ви­ко­ри­сто­ву­вав цей за­сіб де­кіль­ка ро­ків, адже ком­па­нія не по­пе­ре­джа­ла по­ку­пців сво­єї про­ду­кції про те, що гер­бі­ци­ди мо­жуть та­ким чи­ном впли­ва­ти на здо­ров’я ко­ри­сту­ва­чів. У ли­пні суд в Сан-Фран­ци­ско прийняв до роз­гля­ду по­над 400 по­ді­бних за­яв що­до Monsanto.

Екс­пер­ти до­сі не ма­ють єди­ної дум­ки що­до впли­ву глі­фо­са­ту на здо­ров’я лю­ди­ни. Ра­ні­ше агент­ство з охо­ро­ни нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща США і низ­ка ре­гу­лю­ю­чих ор­га­нів у Євросоюзі по­ві­до­ми­ли про від­су­тність ри­зи­ків роз­ви­тку он­ко­ло­гі­чних за­хво­рю­вань у ре­зуль­та­ті ви­ко­ри­ста­н­ня цьо­го гер­бі­ци­ду. Але в 2015 ро­ці Все­сві­тня ор­га­ні­за­ція охо­ро­ни здо­ров’я (ВООЗ) за­яви­ла, що ре­чо­ви­на мо­же бу­ти кан­це­ро­ге­ном. На­га­да­є­мо, глі­фо­сат ви­ник у під­сум­ку ре­а­лі­за­ції про­е­ктів вій­сько­вих хі­мі­ків. Став ві­до­мим у кон­текс­ті за­сто­су­ва­н­ня не­без­пе­чно­го «аген­ту оранж», який роз­тру­шу­ва­ли аме­ри­кан­ські лі­та­ки, аби зни­щи­ти ро­слин­ність у мі­сцях пе­ре­хо­ву­ва­н­ня в’єтнам­ських пар­ти­зан.

Фо­то з сай­тів ukragroconsult.com, elcorreodelsol.com.

Небезпека для здо­ров’я від за­сто­су­ва­н­ня глі­фо­са­ту не зні­ма­є­ться на­віть ма­кси­маль­ною ав­то­ма­ти­за­ці­єю йо­го вне­се­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.