До­мов­ля­є­мо­ся з Бі­ло­рус­сю

То­ва­ро­обіг із пів­ні­чною су­сід­кою збіль­шив­ся на чверть

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Оле­на ЯРОШЕНКО

Укра­ї­на та Бі­ло­русь за­ці­кав­ле­ні по­гли­блю­ва­ти дво­сто­рон­ню тор­гів­лю сіль­сько­го­спо­дар­ською та хар­чо­вою про­ду­кці­єю. Очі­ку­є­ться та­кож по­гли­бле­н­ня спів­пра­ці за та­ки­ми на­пря­ма­ми, як ве­те­ри­нар­ний і про­до­воль­чий на­гляд, пле­мін­не тва­рин­ни­цтво, дер­жав­не сор­то­ви­про­бу­ва­н­ня та охо­ро­на прав на сор­ти ро­слин, сіль­сько­го­спо­дар­ське ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня та на­у­ко­во-те­хно­ло­гі­чна ді­яль­ність. Пер­спе­кти­ви спів­ро­бі­тни­цтва обго­во­ри­ла дня­ми укра­їн­сько-бі­ло­ру­ська ро­бо­ча гру­па у Го­ме­лі.

«Між на­ши­ми кра­ї­на­ми від­бу­ва­є­ться на­ро­ще­н­ня екс­порт­но-ім­порт­но­го по­тен­ціа- лу в тор­гів­лі аграр­ною про­ду­кці­єю, успі­шно ре­а­лі­зу­є­ться спів­пра­ця у ро­слин­ни­цтві, тва­рин­ни­цтві, сіль­сько­го­спо­дар­сько­му ма­ши­но­бу­ду­ван­ні, на­у­ко­во-до­слі­дній сфе­рі, — під­твер­див по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку за­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки Ві­ктор Ше­ре­ме­та. — До­мо­ви­ли­ся спри­я­ти збе­ре­жен­ню та на­ро­щу­ван­ню ста­біль­но­го вза­єм­но­го по­ста­ча­н­ня про­ду­кції хар­чо­вої та пе­ре­ро­бної га­лу­зей».

Най­ближ­чим ча­сом бі­ло­ру­си роз­гля­нуть мо­жли­вість ім­пор­ту укра­їн­ської ку­ку­ру­дзи че­рез не­до­ста­тній її цьо­го­рі­чний уро­жай у Бі­ло­ру­сі. А ве­те­ри­нар­ні слу­жби Укра­ї­ни та Ре­спу­блі­ки Бі­ло­русь про­дов­жать ро­бо­ту що­до вне­сен- ня укра­їн­ських під­при­ємств до ре­є­стру ком­па­ній, які ма­ють пра­во екс­пор­ту про­ду­кції до кра­їн Єв­ра­зій­сько­го еко­но­мі­чно­го со­ю­зу, в то­му чи­слі до Ре­спу­блі­ки Бі­ло­русь. Укра­їн­ська сто­ро­на за­про-

по­ну­ва­ла та­кож акти­ві­зу­ва­ти вза­є­мо­ви­гі­дне спів­ро­бі­тни­цтво у га­лу­зі пле­мін­но­го тва­рин­ни­цтва (зокре­ма, у ре­а­лі­за­ції пле­мін­них ре­сур­сів ВРХ, овець), а та­кож у га­лу­зі се­ле­кції, на­сін­ни­цтва та роз­са­дни­цтва і у га­лу­зі сор­то­ви­про­бу­ва­н­ня та охо­ро­ни прав на сор­ти ро­слин. Обго­во­ри­ли й по­ста­ча­н­ня та на­ла­го­дже­н­ня спіль­но­го ін­ве­сти­цій­но­го ви­ро­бни­цтва прі­о­ри­те­тних ви­дів те­хні­ки, роз­ши­ре­н­ня ко­о­пе­ра­цій­них зв’яз­ків між ма­ши­но­бу­дів­ни­ка­ми обох кра­їн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.