Пі­шки на штурм США

Пен­та­гон від­пра­вить вій­сько­вих до кор­до­ну з Ме­кси­кою, ку­ди не­за­ба­ром ді­ста­не­ться чи­сель­на ко­ло­на мі­гран­тів

Ukrayina Moloda - - Світ - Ігор ВІТОВИЧ

Ти­ся­чі мі­гран­тів із кра­їн Цен­траль­ної Аме­ри­ки, які на­бли­жа­ю­ться до кор­до­нів США, не­аби­як стур­бу­ва­ли Бі­лий дім — на охо­ро­ну сво­їх кор­до­нів ту­ди під­тя­гу­ють до­да­тко­ві під­роз­ді­ли вій­сько­вих. Пе­ред­ба­ча­є­ться, що до кор­до­ну з Ме­кси­кою Спо­лу­че­ні Шта­ти від­прав­лять що­най­мен­ше 5200 вій­сько­вих. Про це 29 жов­тня за­явив на­чаль­ник Пів­ні­чно­го ко­ман­ду­ва­н­ня ЗС США, що від­по­від­ає за обо­ро­ну кон­ти­нен­таль­ної ча­сти­ни кра­ї­ни, ге­не­рал Тер­ренс О’Шо­нес­сі.

Чиї ви, хло­пці, бу­де­те?

За сло­ва­ми ге­не­ра­ла, в рам­ках опе­ра­ції «Вір­ний па­трі­от» вій­сько­во­слу­жбов­ці ви­ру­шать до Те­ха­су, Арі­зо­ни та Ка­лі­фор­нії. У при­кор­дон­них ра­йо­нах уже роз­мі­сти­ли по­над дві ти­ся­чі вій­сько­во­слу­жбов­ців На­ціо­наль­ної гвар­дії США.

О’Шо­нес­сі за­зна­чив, що го­лов­ним зав­да­н­ням вій­сько­вих бу­де укрі­пле­н­ня пун­ктів пе­ре­ти­ну кор­до­ну та при­ле­глих ра­йо­нів. Окрім то­го, до кор­до­ну від­прав­лять вер­то­льо­ти з при­ла­да­ми ні­чно­го ба­че­н­ня. Ймо­вір­но, що в адмі­ні­стра­ції США зро­стає страх пе­ред мо­жли­вим штур­мом пів­ден­но­го кор­до­ну, адже ще 25 жов­тня пре­зи­дент До­нальд Трамп за­яв­ляв, що від­пра­вить на під­си­ле­н­ня охо­ро­ни кор­до­ну ли­ше 800 вій­сько­во­слу­жбов­ців.

Те­пер Трамп де­що змі­нив то­наль­ність, за­явив­ши в по­не­ді­лок, що йо­го уряд по­бу­дує на­ме­то­ві мі­сте­чка для мі­гран­тів по­бли­зу кор­до­ну. «Якщо во­ни по­да­дуть за­яв­ку на отри­ма­н­ня при­тул­ку, ми три­ма­ти­ме­мо їх там, по­ки від­бу­ва­ти­му­ться про­це­ду­ри», — за­явив він в ін­терв’ю те­ле­ка­на­лу «Фокс Ньюз». Пре­зи­дент США від­зна­чив, що уряд не пла­нує ви­тра­ча­ти на це «со­тні міль­йо­нів до­ла­рів», але на­ме­ти бу­дуть «ду­же хо­ро­ши­ми». Він до­дав, що шу­ка­чі при­тул­ку за­ли­ша­ться під охо­ро­ною до оста­то­чно­го роз­гля­ду їхніх за­явок.

За да­ни­ми ООН, за­раз до аме­ри­кан­сько­го кор­до­ну з Ме­кси­кою пря­му­ють близь­ко се­ми ти­сяч мі­гран­тів iз Гон­ду­ра­су, Саль­ва­до­ру та Гва­те­ма­ли. Ра­ні­ше До­нальд Трамп обі­цяв не впу­сти­ти мі­гран­тів у кра­ї­ну, ствер­джу­ю­чи, що се­ред них ба­га­то зло­чин­ців, і при­гро­зив за­ді­я­ти на пів­ден­но­му кор­до­ні кра­ї­ни до­да­тко­ві си­ли ар­мії. Ще ра­ні­ше він за­яв­ляв, що аме­ри­кан­ські вій­сько­ві го­то­ві зу­стрі­ти «по­га­них хло­пців», які на­прав­ля­ю­ться в кра­ї­ну.

Упе­ред, до аме­ри­кан­ської мрії

Пер­ший ка­ра­ван мі­гран­тів iз кіль­кох ти­сяч осіб сфор­му­вав­ся і ви­ру­шив у до­ро­гу 13 жов­тня з охо­пле­но­го зло­чин­ні­стю та бі­дні­стю мі­ста Сан Пе­дро Су­ла на пів­но­чі Гон­ду­ра­су. До гон­ду­ра­сців роз­по­ча­ли при­єд­ну­ва­ти­ся ме­шкан­ці ін­ших кра­їн Ла­тин­ської Аме­ри­ки. Дру­га гру­па з по­над 300 мі­гран­тів у не­ді­лю, 28 жов­тня, за­ли­ши­ла сто­ли­цю Саль­ва­до­ру і ви­ру­ши­ла в на­прям­ку кор­до­ну Гва­те­ма­ли, аби зго­дом ді­ста­ти­ся США, ін­фор­мує аген­ція «Франс Пресс». Гру­па скла­да­є­ться пе­ре­ва­жно з чо­ло­ві­ків, ко­трі на­ди­хну­ли­ся при­кла­дом зна­чно біль­шо­го ка­ра­ва­ну мі­гран­тів із Гон­ду­ра­су та ін­ших кра­їн Цен­траль­ної Аме­ри­ки.

На­ра­зі мігранти пе­ре­бу­ва­ють на від­ста­ні при­бли­зно 1500 кі­ло­ме­трів від кор­до­ну з США, вже по­до­лав­ши при­бли­зно дві ти­сяч кі­ло­ме­трів iз Гон­ду­ра­су і да­лі шля­ха­ми Гва­те­ма­ли та Ме­кси­ки. Во­ни не при­хо­ву­ють, що пря­му­ють у США, і за­яв­ля­ють, що вті­ка­ють від банд зло­чин­ців та бі­дно­сті.

Для їх стри­му­ва­н­ня вже за­сто­со­ву­ва­ли як при­йо­ми си­ли, так і вмов­ля­н­ня. Ра­ні­ше Ме­кси­ка від­пра­ви­ла со­тні по­лі­цей­ських до сво­го пів­ден­но­го кор­до­ну, до яко­го з бо­ку Гва­те­ма­ли на­бли­жа­єть- ся пі­ший ка­ра­ван iз Гон­ду­ра­су. Ко­ли мігранти спро­бу­ва­ли про­рва­ти­ся че­рез кор­дон на ме­кси­кан­ську те­ри­то­рію, ста­ли­ся зі­ткне­н­ня з по­лі­ці­єю. В ре­зуль­та­ті по­ра­не­н­ня отри­ма­ли не тіль­ки са­мі мігранти (се­ред по­стра­жда­лих бу­ли жін­ки і ді­ти), а й спів­ро­бі­тни­ки гва­те­маль­ської по­лі­ції. Ко­ли ж во­ни все-та­ки прор­ва­ли­ся на ме­кси­кан­ську те­ри­то­рію, пре­зи­дент Ме­кси­ки Ен­рі­ке Пе­нья Н’єто ого­ло­сив про за­пуск спе­ці­аль­ної про­гра­ми до­по­мо­ги мі­гран­там, во­на ді­я­ти­ме для тих, хто по­про­сить про при­ту­лок і го­то­вий ле­га­лі­зу­ва­ти своє пе­ре­бу­ва­н­ня на те­ри­то­рії Ме­кси­ки.

Варто до­да­ти, що не всі ви­три­ма­ли тя­гар до­ро­ги — де­хто по­вер­нув­ся до­до­му (вла­да Гон­ду­ра­су по­ві­до­ми­ла, що по­вер­ну­ли­ся при­бли­зно 3,5 ти­ся­чі осіб, які спо­ку­си­ли­ся на обі­цян­ки пра­це­вла­шту­ва­н­ня), хтось при­став на про­по­зи­цію Ме­кси­ки (близь­ко 1,7 ти­ся­чі мі­гран­тів по­про­си­ли про на­да­н­ня їм при­тул­ку на те­ри­то­рії ці­єї кра­ї­ни), але біль­шість усе ж про­дов­жує ру­ха­ти­ся в на­прям­ку США в су­про­во­ді ме­кси­кан­ської по­лі­ції, яка не втру­ча­є­ться у пе­ре­біг мар­шу. До ка­ра­ва­ну при­єд­ну­ю­ться все но­ві ла­ти­но­а­ме­ри­кан­ці, які пра­гнуть по­тра­пи­ти до «кра­ї­ни мрій».

Ко­ло­на мі­гран­тів роз­тя­гну­лась на со­тні ме­трів.

До 2020 ро­ку до ае­ро­пор­ту-гі­ган­та про­кла­дуть ме­тро.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.