НО­ВИ­НИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Світ -

Ве­не­ція під во­дою

Іта­лія по­тер­пає від не­го­ди — в біль­шо­сті ре­гіо­нів кра­ї­ни ого­ло­ше­но штор­мо­ве по­пе­ре­дже­н­ня, со­тні шкіл за­кри­то, що­най­мен­ше дев’яте­ро осіб за­ги­ну­ли та де­ся­тки отри­ма­ли по­ра­не­н­ня. Вла­да іта­лій­ської Ве­не­ції за­яви­ла, що 70 від­со­тків мі­ста опи­ни­ли­ся під во­дою, ви­со­та сто­я­н­ня якої під­ня­ла­ся до по­зна­чки 149 сан­ти­ме­трів над рів­нем мо­ря. Мі­сто, що про­ни­за­не ка­на­ла­ми, че­рез по­го­дні умо­ви ча­сто за­знає під­то­плень, але ни­ні­шній рі­вень во­ди є вкрай ви­со­ким, за­зна­чає аген­ція «Ас­со­шiей­тед Пресс». Си­но­пти­ки пе­ред­ба­ча­ють, що він най­ближ­чим ча­сом мо­же під­ня­ти­ся на­віть до 160 сан­ти­ме­трів. Ни­ні­шній рі­вень во­ди, за да­ни­ми слу­жби ста­ти­сти­ки мі­ста, є най­ви­щим iз ли­сто­па­да 2012 ро­ку. А до 160 сан­ти­ме­трів во­да у Ве­не­ції востан­нє пі­ді­йма­ла­ся у гру­дні 1979 ро­ку. Гу­бер­на­тор обла­сті Ве­не­то Лу­ка Дзайя за­явив, що мас­штаб по­ве­ні мо­же до­ся­гну ти рів­ня 1966 ро­ку, ко­ли за­то­пи­ло Ве­не­цію та Фло­рен­цію.

Ава­рія в Мур­ман­ську

Одна лю­ди­на зни­кла без­ві­сти, двоє пе­ре­бу­ва­ють у ре­а­ні­ма­ції, ще двоє отри­му­ють до­по­мо­гу ам­бу­ла­тор­но в ро­сій­сько­му мі­сті Мур­манськ пі­сля то­го, як єди­ний ро­сій­ський авіа­но­сний крей­сер «Адмі­рал Ку­зне­цов» був по­шко­дже­ний че­рез ін­ци­дент iз пла­ву­чим до­ком ПД-50. Як по­ві­дом­ля­ють ро­сій­ські ін­форм­а­ген­ції, на авіа­но­сець упав кран iз ви­со­ти при­бли­зно 15 ме­трів, є ушко­дже­н­ня на кор­пу­сі та па­лу­бі. Пла­ву­чий док ПД-50, де від­бу­вав­ся ре­монт крей­се­ра, за­то­нув у Мур­ман­ську в ніч на 30 жов­тня. Ін­ци­дент став­ся че­рез ра­пто­вий стри­бок на­пру­ги в еле­ктро­ме­ре­жі під час спу­ску ко­ра­бля на во­ду. На ре­монт і мо­дер­ні­за­цію авіа­но­сця «Адмі­рал Ку­зне­цов», який брав участь в опе­ра­ції у Си­рії, пла­ну­ва­ли ви­тра­ти­ти близь­ко 60 мі­льяр­дів ру­блів (це близь­ко 24 млрд. гри­вень).

У сві­ті — «епі­де­мія» ке­са­ре­вих роз­ти­нів

Усе біль­ше жі­нок у сві­ті на­ро­джу­ють ді­тей не при­ро­дним чи­ном, а вда­ю­чись до опе­ра­ції. Як свід­чать ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня, що йо­го опри­лю­днив ме­ди­чний жур­нал «Лан­цет», що­ро­ку ли­ше 10-15% ке­са­ре­вих роз­ти­нів здій­сню­ють за ме­ди­чни­ми по­ка­за­н­ня­ми. За остан­ні 15 ро­ків кіль­кість опе­ра­цій, за яких плід ді­ста­ють че­рез роз­різ на ма­тці, збіль­ши­лось удвiчi. Так те­пер при­хо­дить у світ ко­жне п’яте не­мов­ля. Ав­то­ри до­слі­дже­н­ня ствер­джу­ють: що­ро­ку у сві­ті ви­ко­ну­ють біль­ше ше­сти міль­йо­нів ке­са­ре­вих роз­ти­нів без жо­дних об’єктив­них під­став. По­ло­ви­ну та­ких хі­рур­гі­чних опе­ра­цій здій­сню­ють у Бра­зи­лії та Ки­таї. Вче­ні на­зва­ли 15 кра­їн, у яких біль­ше 40% ді­тей на­ро­джу­ють шля­хом ке­са­ре­во­го роз­ти­ну. Сві­то­вим лі­де­ром є До­мі­ні­кан­ська Ре­спу­блі­ка з по­ка­зни­ком 58%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.