«Ульо­тне» мі­сце

У Стам­бу­лі від­кри­ли ае­ро­порт, який має ста­ти най­біль­шим у сві­ті

Ukrayina Moloda - - Світ - Олег БОРОВСЬКИЙ

Пре­зи­дент Ту­реч­чи­ни Ре­джеп Та­їп Ер­до­ган 29 жов­тня від­крив у Стам­бу­лі но­вий між­на­ро­дний ае­ро­порт «Стам­бул» (Istanbul), який, за сло­ва­ми ту­ре­цької вла­ди, має ста­ти най­біль­шим у сві­ті. «Я спо­ді­ва­ю­ся, що ае­ро­порт «Стам­бул» бу­де при­но­си­ти ко­ристь на­шо­му ре­гіо­ну і сві­ту», — ци­тує Ер­до­га­на аген­ція «Франс Пресс». Він об­ґрун­ту­вав при­сво­є­н­ня ае­ро­пор­ту на­зви ме­га­по­лі­са на Бо­сфо­рі тим, що «Стам­бул є не ли­ше на­шим най­біль­шим мі­стом, а й най­цін­ні­шим брен­дом на­шої кра­ї­ни».

На від­крит­ті ае­ро­пор­ту се­ред ве­ли­кої кіль­ко­сті ін­ших го­стей бу­ли при­су­тні, зокре­ма, пре­зи­ден­ти Ал­ба­нії, Па­ки­ста­ну, Су­да­ну, а та­кож прем’єр­мі­ністр Бол­га­рії.

За да­ни­ми ком­па­нії Istanbul Grand Airport (IGA), за­галь­на вар­тість бу­дів­ни­цтва ста­но­вить у пе­ре­ра­хун­ку 10,25 мі­льяр­да єв­ро (12 млрд. до­ла­рів). Спо­ру­дже­н­ня ае­ро­пор­ту роз­по­ча­ли в черв­ні 2014 ро­ку. Однак ни­ні­шнє від­кри­т­тя є по­ки сим­во­лі­чним. До пе­ре­їзду в но­вий ае­ро­порт на­пів­дер­жав­ної авіа­ком­па­нії Turkish Airlines на­при­кін­ці гру­дня зі «Стам­бу­ла» здій­сню­ва­ти­му­ться по­льо­ти ли­ше за п’ятьма на­прям­ка­ми. Він змо­же по­ча­ти при­йма­ти рей­си на пов­ну по­ту­жність на по­ча­тку 2019 ро­ку.

На те­ри­то­рії ста­ро­го ле­то­ви­ща — між­на­ро­дно­го ае­ро­пор­ту іме­ні Ата­тюр­ка — ма­ють, за сло­ва­ми Ер­до­га­на, по­ста­ти парк та ви­став­ко­вий центр.

У пер­ший пе­рі­од ро­бо­ти нового ае­ро­пор­ту він має що­рі­чно при­йма­ти близь­ко 90 міль­йо­нів па­са­жи­рів. А за де­сять ро­ків «Стам­бул» із за­пла­но­ва­ним па­са­жи­ро­по­то­ком у 200 міль­йо­нів осіб має ста­ти най­біль­шим ае­ро­пор­том у сві­ті, що май­же удві­чі пе­ре­ва­жає кіль­кість па­са­жи­рів, які зда­тен за­раз прийня­ти най­біль­ший у сві­ті на цей час між­на­ро­дний ае­ро­порт «Гар­тфілд-Дже­ксон» в аме­ри­кан­сько­му мі­сті Атлан­та, штат Джор­джія (до сло­ва, най­біль­шим ае­ро­пор­том Єв­ро­пи на­ра­зі за­ли­ша­є­ться лон­дон­ський «Хі­троу»).

До 2020 ро­ку до ле­то­ви­ща пла­ну­ють збу­ду­ва­ти лі­нію ме­тро, адже від­стань від ае­ро­пор­ту до са­мо­го Стам­бу­ла ста­но­вить 50 кі­ло­ме­трів, що зав­да­ва­ти­ме не­зру­чно­стей па­са­жи­рам.

Зве­де­н­ня ае­ро­пор­ту за­тьма­ри­ли ви­пад­ки за­ги­бе­лі ро­бі­тни­ків на бу­дів­ни­цтві. За да­ни­ми ту­ре­цько­го мі­ні­стер­ства пра­ці, з по­ча­тку бу­дів­ни­цтва ае­ро­пор­ту че­рез не­ща­сні ви­пад­ки та про­бле­ми зі здо­ров’ям за­ги­ну­ло 27 лю­дей. Крім то­го, мі­сце­ва вла­да жорс­тко ви­сту­пи­ла про­ти страй­ку ро­бі­тни­ків че­рез по­га­ні умо­ви пра­ці та про­бле­ми з без­пе­кою на бу­дів­ни­цтві. У пра­во­за­хи­сній ор­га­ні­за­ції Human Rights Watch за­кли­ка­ють звіль­ни­ти 30 пра­ців­ни­ків, які до­сі пе­ре­бу­ва­ють в ув’язнен­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.