«На­ро­дне ві­че» як на­ро­дний кон­троль

За ко­ру­пцію — до­ві­чне ув’язне­н­ня

Ukrayina Moloda - - Я Вам Пишу... - Ва­силь ПЕЦЬКО с. До­мів­ка, Че­чель­ни­цький ра­йон, Він­ни­цька область

Ша­нов­на ре­да­кціє! Хо­чу ще раз по­го­во­ри­ти про на­ші ре­фор­ми та про де­що ін­ше. Ска­жі­мо, про те, що на­ші за­ко­но­дав­чі ор­га­ни по­тре­бу­ють ре­форм, ві­до­мо дав­но. Але на­ші по­стій­ні де­пу­та­ти до то­го зви­кли до ра­дян­ської си­сте­ми, що на­віть не по­мі­ти­ли, що вже не­ма ко­ли­шньо­го Со­ю­зу. До то­го ж фун­кціо­ну­ва­н­ня ни­ні­шньої Вер­хов­ної Ра­ди по­ка­за­ло, що її кіль­кі­сний склад дав­но по­трі­бно змен­ши­ти на­по­ло­ви­ну, бо ж ча­сто мо­жна ба­чи­ти в за­лі май­же по­ло­ви­ну по­ро­жніх місць. Чи­ма­ло де­пу­та­тів пе­ре­бу­ва­ють у цьо­му ста­ту­сі від ча­сів ство­ре­н­ня не­за­ле­жної Укра­ї­ни, ли­ше ко­жні чо­ти­ри ро­ки мі­ня­ють ман­дат. Це все то­му, що ви­бор­чий за­кон пе­ред­ба­чає ви­бо­ри про­во­ди­ти за пар­тій­ни­ми спи­ска­ми, тож у пар­ла­мент про­хо­дять не­ві­до­мі для ви­бор­ця лю­ди, пред­став­ле­ні на­ши­ми олі­гар­ха­ми, а нам ка­жуть, що в нас на­ро­дна вла­да.

Для то­го щоб у нас бу­ла на­ро­дна вла­да, по­трі­бно: по­мі­ня­ти Кон­сти­ту­цію, си­сте­му вла­ди, ви­бор­чий за­кон. А ще — за­про­ва­ди­ти но­вий ор­ган «На­ро­дне ві­че», на яко­му б оби­ра­ли На­ро­дний кон­троль, на­дав­ши йо­му пов­но­ва­же­н­ня і пра­ва кон­тро­лю ви­ко­нав­чої вла­ди. По­ра про­ве­сти пе­ре­вір­ку до­ку­мен­тів ми­ну­лої при­ва­ти­за­ції і не­за­кон­но при­вла­сне­не май­но по­вер­ну­ти дер­жа­ві.

А те­пер про зе­мель­ну ре­фор­му. Є небезпека, аби з на­ши­ми зе­мель- ни­ми акта­ми не ста­ло­ся те, що й з на­ши­ми ва­у­че­ра­ми, бо від на­ших ке­рів­ни­ків усьо­го мо­жна че­ка­ти. На­при­клад, го­ре-ре­фор­ма­тор Ку­чма одним ма­хом ро­зі­гнав сіль­ські го­спо­дар­ства, що нор­маль­но пра­цю­ва­ли, по­зба­вив­ши міль­йо­ни се­лян ро­бо­ти, а землю без­ко­штов­но вру­чив діл­кам під ви­гля­дом орен­ди, для ство­ре­н­ня агро­хол­дин­гів, і, як на­слі­док, у нас з’яви­ли­ся но­ві олі­гар­хи та бі­дні се­ля­ни зі сво­ї­ми зе­мель­ни­ми акта­ми й опла­тою за орен­ду зем­лі в роз­мі­рі, що за­ле­жить від во­лі го­спо­да­ря. На мою дум­ку, мо­жна бу­ло існу­ю­чі КСП збе­рег­ти, а ре­фор­му про­во­ди­ти по­віль­но та­ким чи­ном: член КСП, який має мо­жли­вість са­мо­стій­но го­спо­да­рю­ва­ти, по­дає за­яву і ви­хо­дить із КСП. Для то­го щоб ста­ти фер­ме­ром, одно­го ба­жа­н­ня ма­ло — по­трі­бні ко­шти і хо­ча б мі­ні­маль­ні зна­н­ня з агро­те­хні­ки й обов’яз­ко­во під­трим­ка дер­жа­ви. У та­кий спо­сіб КСП мо­жна бу­ло пе­ре­тво­ри­ти на фер­мер­ство, про що ча­сто го­во­рить Олег Ля­шко.

А те­пер де­що про ко­ру­пцію. Ні­я­кі спец­су­ди, НАБУ не зни­щать ко­ру­пцію при на­шій су­до­вій си­сте­мі і пра­кти­ці фор­му­ва­н­ня ке­рів­них ор­га­нів пі­сля ви­бо­рів Пре­зи­ден­та. Обра­ний Пре­зи­дент не ство­рює ні­яко­го кон­кур­су для ви­зна­че­н­ня кан­ди­да­тів на ту чи ін­шу по­са­ду, а йде на трон, по­за­ду ж вер­ве­чкою за ним — сва­ти, ку­ми, най­ближ­чі дру­зі з порт­фе­ля­ми. То що, ці свої хло­пці роз­гор­нуть бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю чи, мо­же, кра­ще для се­бе роз­ро­блять від­по­від­ну схе­му для її здій­сне­н­ня? Та­ким чи­ном ця си­сте­ма за­про­гра­мо­ва­на від са­мо­го по­ча­тку фор­му­ва­н­ня вла­ди. Ко­ру­пція у нас у мо­ді ще й то­му, що в нас від­су­тнє сер­йо­зне по­ка­ра­н­ня за неї. Украв чи отри­мав від клі­єн­та 10 міль­йо­нів — за рі­ше­н­ням су­ду по­вер­нув 50 млн. А чому б не пе­ред­ба­чи­ти в Кар­но­му ко­де­ксі 20 і біль­ше ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі, адже у Шта­тах та ін­ших кра­ї­нах та­ке по­ка­ра­н­ня є? Пам’ятаю, при Со­ю­зі за жмут ко­ло­сків да­ва­ли 10 і біль­ше ро­ків, то мої су­сі­ди пов­ми­ра­ли, але за ко­ло­ска­ми не пі­шли…

Уза­га­лі нам по­трі­бно пе­ре­гля­ну­ти Кри­мі­наль­ний ко­декс у бік під­си­ле­н­ня від­по­від­аль­но­сті за роз­бій, убив­ство, за ви­яв­ле­н­ня не­за­кон­ної зброї то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.