Рейд

Ukrayina Moloda - - Минуле Ідуми -

Звід­ти 20 ли­пня пар­ти­зан­ське з’єд­на­н­ня з бо­я­ми спу­сти­ло­ся в до­ли­ну р. Би­стри­ця На­двір­нян­ська до с. Па­сі­чна і ру­ши­ло до с. Зе­ле­на На­двір­нян­сько­го ра­йо­ну. Ві­ді­рвав­шись від пе­ре­слі­ду­ва­н­ня, в уще­ли­ні одно­ймен­ної р. Зе­ле­ни­ці пар­ти­за­ни отри­ма­ли мо­жли­вість пе­ре­по­чи­ти.

Вузь­кі до­ро­ги та кру­ті під­йо­ми над­зви­чай­но спо­віль­ню­ва­ли пе­ре­су­ва­н­ня обо­зу. На ко­жно­му кро­ці тра­пля­ли­ся ава­рії, у во­зах ла­ма­ли­ся ко­ле­са, а в ко­ней — но­ги. Штаб з’єд­на­н­ня на­ка­зав пе­ре­ро­би­ти во­зи на дво­кол­ки, чим і за­йма­ли­ся пар­ти­за­ни впро­довж 22-23 ли­пня.

Ді­лян­ка Кар­пат­ських гір, у яку при­вів сво­їх пар­ти­за­нів Ков­пак, на­ле­жа­ла до Бо­ри­слав­сько­го на­фто­во­го ба­сей­ну. По­ки основ­ний кі­стяк з’єд­на­н­ня ре­ор­га­ні­зо­ву­вав­ся, в се­лах Би­тків, Па­сі­чна, Зе­ле­на, Ра­фай­ло­ва (ни­ні Би­стри­ця) ди­вер­сій­ні гру­пи пар­ти­за­нів спа­ли­ли 33 до­був­ні ве­жі, 13 на­фто­схо­вищ, 3 на­фто­пе­ре­гін­них і один озоке­ри­тний за­во­ди, а в с. Яблу­нів пі­дір­ва­ли на­фто­про­від.

По­ки рейд про­хо­див вда­ло. «Пі­сля 7-ден­них бо­їв і 3-кра­тно­го ото­че­н­ня був у ра­йо­ні ви­со­ти 936, в ра­йо­ні Ма­ня­ва, що за 35 км на пів­ден­ний за­хід від Ста­ні­сла­ва. Во­ро­гу зав­да­но ве­ли­кої ма­те­рі­аль­ної шко­ди. Маємо втра­ти в жи­вій си­лі й те­хні­ці [у во­ро­га. — І. Б.]. З Кар­пат, кар­пат­ської на­фти при­віт Ба­тьків­щи­ні й пар­тії», — ба­дьо­ро зві­ту­ва­ли Ков­пак і Ру­днєв 19 ли­пня 1943 ро­ку в УШПР.

Си­дір Ков­пак при­ймає ра­порт пар­ти­за­на, 1943 рік.

Фо­то з сай­та istpravda.com.ua.

Ко­мі­сар Сум­сько­го пар­ти­зан­сько­го з’єд­на­н­ня ге­не­рал-ма­йор Се­мен Ру­днєв очо­лю­вав пе­ре­до­ві ро­ти ков­па­ків­ців у бою під Бі­ли­ми Осла­ва­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.