На­ро­дже­н­ня ле­ген­ди

Лі­дер «Мер­се­де­са» вче­твер­те за п’ять ро­ків став най­кра­щим пі­ло­том «ко­ро­лів­ських» пе­ре­го­нів

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

До кін­ця се­зо­ну у «Фор­му­лі1» за­ли­ша­є­ться ще дві гон­ки, про­те в «ко­ро­лів­сько­му» пе­ло­то­ні вже є чем­піон. П’ятий рік по­спіль ти­тул най­швид­шо­го гон­щи­ка «Ф-1» ді­став­ся пі­ло­ту «Мер­се­де­са» й уче­твер­те — бри­тан­це­ві Лью­ї­су Хе­міл­то­ну.

А з ура­ху­ва­н­ням прем’єр­но­го чем­піон­ства, здо­бу­то­го де­сять ро­ків то­му за кер­мом «Ма­кла­ре­на», в акти­ві Хе­міл­то­на п’ять «ко­ро­лів­ських ко­рон». Та­ку ж кіль­кість чем­піон­ських ти­ту­лів у «ко­ро­лів­ських» пе­ре­го­нах вда­ло­ся ви­гра­ти й ле­ген­дар­но­му ар­ген­тин­сько­му гон­щи­ку Ху­а­ну Ма­ну­е­лю Фан­хіо. Біль­ше пе­ре­мо­жних «фор­му­лі­чних» куб­ків — сім — має ли­ше Мі­ха­ель Шу­ма­хер.

На від­мі­ну від сво­го ко­ли­шньо­го ко­ле­ги по «Мер­се­де­су» — Ні­ко Рос­бер­га, ко­трий, ви­грав­ши се­зон-2016, ви­рі­шив за­вер­ши­ти свої ви­сту­пи в «Ф-1», — 33-рі­чний Хе­міл­тон про­ща­ти­ся зі сві­том ви­со­ких швид­ко­стей не пла­нує, тож, без сум­ні­ву, має всі шан­си на­здо­гна­ти за кіль­кі­стю чем­піон­ських ти­ту­лів і не­пе­ре­вер­ше­но­го Шу­ма­хе­ра.

Бла­го, по­тен­ці­ал для цьо­го в «Мер­се­де­са» є чи­ма­лий. Улі­тку 2018-го Лью­їс під­пи­сав но­вий дво­рі­чний кон­тракт з ні­ме­цькою стай­нею, від­так усер­йоз го­ту­є­ться до мо­жли­во­сті по­вто­ри­ти чем­піон­ський ре­корд «Чер­во­но­го ба­ро­на». По­дей­ку­ють, що ке­рів­ни­цтво «Мер­са» про­по­ну­ва­ло бри­тан­це­ві за­клю­чи­ти угоду тер­мі­ном на три ро­ки, про­те Лью­їс, схо­же, ви­рі­шив не фор­су­ва­ти істо­рію.

По­ки ж Хе­міл­тон при­ймає ві­та­н­ня зі здо­бу­т­тям сво­го п’ято­го чем­піон­ства й ка­же, що в 2018-му про­вів свій най­кра­щий се­зон у «Фор­му­лі-1». На від­мі­ну від по­пе­ре­дніх чем­піон­ських ро­ків цьо­го ра­зу до­мі­ну­ва­н­ня Лью­ї­са не ви­гля­да­ло без­за­пе­ре­чним. Йо­го про­ти­сто­я­н­ня з Се­ба­стья­ном Фет­те­лем на «Фер­ра­рі» до­да­ло по­то­чно­му чем­піо­на­ту яскра­вих барв та емо­цій, про­те зав­дя­ки зла­го­дже­ній та по­ту­жній ро­бо­ті «мер­се­де­сів­ської» ко­ман­ди лі- де­ро­ві «Ску­де­рії» не вда­ло­ся до фі­ні­шу се­зо­ну збе­рег­ти чем­піон­ську ін­три­гу.

«За 11 се­зо­нів Хе­міл­тон ви­грав п’ять чем­піо­на­тів сві­ту. Скла­дно ще зна­йти спортс­ме­на, ко­трий зу­мів би до­сяг­ти та­ких ви­сот за та­кий не­три­ва­лий про­мі­жок ча­су. Якщо ра­ні­ше Лью­їс був ча­сти­ною істо­рії «Фор­му­ли1», то те­пер він став ле­ген­дою спор­ту», — так оха­ра­кте­ри­зу­вав чер­го­вий трі­умф бри­тан­сько­го гон­щи­ка спор­тив­ний ди­ре­ктор «Ф-1» Рос Бра­ун.

До­сяг­ши по хо­ду ЧС-2018 вель­ми ком­фор­тної пе­ре­ва­ги над Фет­те­лем, за чо­ти­ри гон­ки до за­вер­ше­н­ня се­зо­ну в Хе­міл­то­на з’яви­ла­ся мо­жли­вість до­стро­ко­вої ко­ро­на­ції. При­мі­ря­ти чем­піон­ську ко­ро­ну в США Лью­ї­су не вда­ло­ся, на­то­мість пі­сля Гран-прі Ме­кси­ки пи­та­н­ня що­до нового чем­піо­на сві­ту біль­ше не акту­аль­не.

Пе­ре­мо­га на тра­сі в Ме­хі­ко Ма­кса Фер­стап­пе­на з «Ред бул­лу», дру­ге мі­сце Фет­те­ля, че­твер­тий ре­зуль­тат Хе­міл­то­на, й остан­ній — п’яти­ра­зо­вий чем­піон сві­ту. «Ві­таю Лью­ї­са. Він був кра­щим по­між нас двох. А п’ять ти­ту­лів — це щось не­ймо­вір­не», — кон­ста­ту­вав Фет­тель, ко­трий, як і рік то­му, зно­ву обме­жив­ся ві­це-чем­піон­ським ти­ту­лом.

Фо­то з сай­та f1news.ru.

Зла­го­дже­на ро­бо­та «мер­се­де­сів­ської» ко­ман­ди до­по­мо­гла Лью­ї­су Хе­міл­то­ну ви­гра­ти п’ятий у кар’єрі чем­піон­ський ти­тул.

Фо­то з сай­та handball.net.ua.

Ка­пі­тан збір­ної Укра­ї­ни, «мо­то­рист» За­хар Де­ни­сов по­ка­зав ви­со­ку ре­зуль­та­тив­ність у ма­тчі про­ти чор­но­гор­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.