Фар­то­ві Су­ми

Упер­ше за ба­га­то ро­ків чо­ло­ві­ча ган­дболь­на збір­на Укра­ї­ни має хо­ро­ші шан­си на участь у фі­наль­ній ча­сти­ні чем­піо­на­ту Єв­ро­пи

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

Пе­ре­бу­ва­н­ня Ві­та­лія Ан­дро­но­ва бі­ля кер­ма чо­ло­ві­чої ган­дболь­ної збір­ної Укра­ї­ни бу­ло хоч і дов­гим, але осо­бли­вих ди­ві­ден­дів ві­тчи­зня­но­му ган­дболь­но­му го­спо­дар­ству не при­не­сло. Пра­кти­чно чо­ти­ри ро­ки цей мо­ло­дий спе­ці­а­ліст на­ма­гав­ся під­ня­ти «си­ньо-жов­тих» на но­ву ви­со­ту, про­те на­шим збір­ни­кам за цей час так жо­дно­го ра­зу й не вда­ло­ся про­би­ти­ся до фі­наль­ної ча­сти­ни чем­піо­на­ту Єв­ро­пи чи сві­ту. Тож участь на­ших збір­ни­ків на ЧЄ-2010 до­сі за­ли­ша­є­ться єди­ним їхнім сер­йо­зним здо­бу­тком за остан­ні ро­ки.

За­га­лом, збір­на Укра­ї­ни не­вда­ло про­ве­ла чо­ти­ри єв­ро­ква­лі­фі­ка­ції по­спіль, хо­ча оста­н­ня з них по­да­ру­ва­ла їй на­дію на пер­спе­ктив­не май­бу­тнє. По­при те, що від­бір на ЧЄ-2018 укра­їн­ські ган­дбо­лі­сти за­вер­ши­ли на остан­ньо­му мі­сці у квар­те­ті, під ке­рів­ни­цтвом Ві­та­лія Ан­дро­но­ва во­ни не про­гра­ли в цій ква­лі­фі­ка­ції жо­дно­го до­ма­шньо­го ма­тчу.

Пе­ре­міг­ши в Су­мах ісланд­ців та че­хів та зі­грав­ши там уні­чию з ма­ке­дон­ця­ми, «си­ньо-жов­ті» за­ли­ши­ли за цим мі­стом ста­тус фар­то­во­го для укра­їн­ської збір­ної.

Не­ви­пад­ко­во са­ме там — під ку­по­лом ма­не­жу Укра­їн­ської ака­де­мії бан­ків­ської спра­ви — на­ша на­ціо­наль­на ко­ман­да про­ве­ла свій пер­ший до­маш- Чем­піо­нат Єв­ро­пи. Ква­лі­фі­ка­ція. Гру­па 8. 2-й тур. Укра­ї­на — Чор­но­го­рія — 29:24 (15:12; Остро­у­шко (7), Де­ни­сов (6)). Фа­ре­ри —

ній матч від­бо­ру на чем­піо­нат Єв­ро­пи2020, в яко­му пе­ре­кон­ли­во здо­ла­ла збір­ну Чор­но­го­рії.

Аби на­ре­шті пе­ре­рва­ти нев­ті­шну для ві­тчи­зня­но­го чо­ло­ві­чо­го ган­дбо­лу тра­ди­цію, ке­рів­ни­цтво Фе­де­ра­ції ган­дбо­лу Укра­ї­ни, яку остан­ні ро­ки очо­лює Ан­дрій Мель­ник, до­мо­ви­ло­ся про спів­пра­цю із ві­до­мим у єв­ро­пей­сько­му клу­бно­му ган­дбо­лі на­став­ни­ком Сер­гі­єм Бе­бе­шком. Плі­дно по­пра­цю­вав­ши в Лі­зі чем­піо­нів бі­ля кер­ма бі­ло­ру­ських «Ди­на­мо» та БГК ім. Ме­шко­ва, а та­кож за­по­різь­ко­го «Мо­то­ра», Бе­бе­шко спо­ді­ва­є­ться до­ся­гну­ти хо­ро­шо­го ре­зуль­та­ту й на аб­со­лю­тно но­вій для се­бе ни­ві.

По­при те, що ква­лі­фі­ка­цію на ЧЄ2020 збір­на Укра­ї­ни роз­по­ча­ла з го­стьо­вої по­раз­ки ко­ман­ді Да­нії, Сер­гій Бе­бе­шко пе­ре­ко­на­ний, що на Єв­ро «си­ньо­жов­ті» по­вин­ні ви­йти з дру­го­го мі­сця у гру­пі. Як ка­же но­вий кер­ма­нич «си­ньо- жов­тих», збір­на Да­нії — чин­ний олім­пій­ський чем­піон — у гру­пі має ста­тус без­за­пе­ре­чно­го фа­во­ри­та. На­то­мість у про­ти­сто­ян­ні з Чор­но­го­рі­єю та Фар­ре­ра­ми, як ка­же Бе­бе­шко, йо­го пі­до­пі­чні ма­ють не­по­га­ні пер­спе­кти­ви на фі­наль­ну ча­сти­ну ЧЄ. Осо­бли­во хо­ро­ши­ми во­ни ста­ли пі­сля не­спо­ді­ва­ної ми­ро­вої, роз­пи­са­ної на стар­ті від­бо­ру пря­ми­ми кон­ку­рен­та­ми укрїан­ських ган­дбо­лі­стів за дру­ге мі­сце в гру­пі.

«Якщо на­ве­сні ми дві­чі пе­ре­гра­є­мо острів’ян, а чем­піо­ни сві­ту у спа­ре­но­му по­ба­чен­ні з чор­но­гор­ця­ми під­твер­дять свій фа­во­рит­ський ста­тус, то мо­жна бу­де го­во­ри­ти про на­ше до­стро­ко­ве по­тра­пля­н­ня до фі­наль­ної ча­сти­ни ЧЄ», — пі­сля до­ма­шньої пе­ре­мо­ги над бал­кан­ською збір­ною за­явив Сер­гій Бе­бе­шко.

Ма­ю­чи се­ред ган­дбо­лі­стів ви­со­кий ав- то­ри­тет, но­вий го­лов­ний тре­нер «си­ньо­жов­тих» без осо­бли­вих про­блем зі­брав нав­ко­ло се­бе пра­кти­чно всіх про­від­них ган­дбо­лі­стів Укра­ї­ни, то­ді як йо­го по­пе­ре­дник, біль­шою мі­рою, бу­ду­вав на­ціо­наль­ну збір­ну з пред­став­ни­ків ві­тчи­зня­ної су­пер­лі­ги.

«Акцент — на до­свід­че­них ви­ко­нав­цях», — на­го­ло­сив пе­ред по­ча­тком сво­єї ро­бо­ти у збір­ній Бе­бе­шко. У по­єдин­ку про­ти Чор­но­го­рії пра­кти­чно всі во­ни — Сер­гій Ону­фрі­єн­ко з фран­цузь­ко­го «Шар­тру», Вла­ди­слав Остро­у­шко з ту­ре­цької «Сел­ки», Оле­ксандр Ки­ри­лен­ко з фін­сько­го «КОКСу», Пав­ло Гур­ков­ський з ру­мун­сько­го «Ке­ла­ра­ши», За­хар Де­ни­сов iз «Мо­то­ра» — від­зна­чи­ли­ся хо­ро­шою ре­зуль­та­тив­ні­стю, до­по­міг­ши та­ким чи­ном укра­їн­ській збір­ній уда­ло по­ча­ти єв­ро­ква­лі­фі­ка­цію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.