«Ва­тні» книж­ки

За­ро­бля­ють і на не­за­кон­но вве­зе­них із РФ ви­да­н­нях, до­по­ки не оштра­фу­ють

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Па­ра­до­ксаль­на ми кра­ї­на — у нас iде вій­на на схо­ді з ро­сій­ським «бра­том» за ви­жи­ва­н­ня кра­ї­ни, а ми в цей час торг ує­мо й спів­пра­цю­є­мо з... оку­пан­том. Ось ли­ше два при­кла­ди, з яки­ми ви­пад­ко­во зі­штов­хнув­ся: в Ки­є­ві в ав­то­цен­трі по­бли­зу м. Лі­со­ва са­лон «за­би­тий» ро­сій­ськи­ми «Ла­да­ми» рі­зних мо­де­лей. Або ж у Мо­на­сти­ри­щі, що на Чер­ка­щи­ні, про­да­ю­ться 95-ва­тні лам­по­чки, ви­го­тов­ле­ні в РФ.

Най­біль­ше вра­жа­ють мас­шта­би книж­ко­вої тор­гів­лі з оку­пан­та­ми, при­чо­му офі­цій­ної: в Укра­ї­ну «пли­вуть» ти­ся­чі ви­дань із на­кла­да­ми від кіль­кох ти­сяч до кіль­кох де­ся­тків ти­сяч при­мір­ни­ків, до­зво­ли на які ви­да­ють у Держ­ком­те­ле­ра­діо, що­прав­да, філь­тру­ю­чи цей по­тік від не­за­ву­а­льо­ва­ної ро­сій­ської про­па­ган­ди. А не­сум­лін­ні про­дав­ці при­тор­го­ву­ють і за­бо­ро­не­ни­ми книж­ка­ми, які, на їхню дум­ку, да­ють біль­ший «на­вар».

Не­що­дав­но під час про­ве­де­н­ня за уча­сті СБУ за­хо­дів у Льво­ві що­до ви­яв­ле­н­ня та при­пи­не­н­ня не­за­кон­ної ре­а­лі­за­ції книж­ко­вої про­ду­кції, за­ве­зе­ної з РФ без до­звіль­них до­ку­мен­тів, адмі­ні­стра­тив­но-го­спо­дар­ські сан­кції за­сто­со­ва­но до суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня — та­ких со­бі ФОПів Ю. Ко­за­ка та Н. Ста­сів. Книж­ки, які роз­по­всю­джу­ва­ли без до­звіль­них до­ку­мен­тів, ви­лу­че­но з обіг у, а на під­при­єм­ців на­кла­де­но адмі­ні­стра­тив­но-го­спо­дар­ські штра­фи в роз­мі­рі 37 тис. 230 грн. (у ра­зі по­втор­но­го по­ру­ше­н­ня чин­но­го за­ко­но­дав­ства су­ма штра­фу ста­но­ви­ти­ме вже 186 тис. 150 грн.).

Рі­ше­н­ня про на­кла­де­н­ня адмі­ні­стра­тив­но-го­спо­дар­сько­го штра­фу під­ля­гає ви­ко­нан­ню з мо­мен­ту йо­го ви­не­се­н­ня, але не пі­зні­ше 15 ро­бо­чих днів iз да­ти йо­го отри­ма­н­ня суб’єктом го­спо­да­рю­ва­н­ня, що­до яко­го во­но ви­не­се­но. Штраф мо­же бу­ти оскар­же­но суб’єктом го­спо­да­рю­ва­н­ня впро­довж 10 ро­бо­чих днів iз дня отри­ма­н­ня.

Не так дав­но ана­ло­гі­чні рей­ди бу­ло про­ве­де­но на сто­ли­чній Пе­трів­ці й у Хар­ко­ві: в обох мі­стах теж не обі­йшло­ся без «уло­ву».

Ста­ном на 30 жов­тня упов­но­ва­же­нi по­са­до­вi осо­би Держ­ком­те­ле­ра­діо скла­ли 23 про­то­ко­ли про на­кла­де­н­ня адмі­ні­стра­тив­но-го­спо­дар­ських штра­фів, за­галь­на су­ма яких ста­но­вить май­же 900 тис. грн. Усю не­за­кон­но вве­зе­ну ви­дав­ни­чу про­ду­кцію ви­лу­че­но з обіг у.

На­га­да­є­мо, що з 1 сі­чня ми­ну­ло­го ро­ку на­був чин­но­сті За­кон Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни що­до обме­же­н­ня до­сту­пу на укра­їн­ський ри­нок іно­зем­ної дру­ко­ва­ної про­ду­кції ан­ти­укра­їн­сько­го зміст у». Згі­дно з ним, ви­дав­ни­чу про­ду­кцію, що має по­хо­дже­н­ня або ви­го­тов­ле­на та/або вво­зи­ться з те­ри­то­рії дер­жа­ви-агре­со­ра, тим­ча­со­во оку­по­ва­ної те­ри­то­рії Укра­ї­ни, мо­же бу ти вве­зе­но на ми­тну те­ри­то­рію Укра­ї­ни та роз­по­всю­дже­но на її те­ри­то­рії за умо­ви на­яв­но­сті від­по­від­но­го до­зво­лу, крім ви­дав­ни­чої про­ду­кції, яку вво­зять гро­ма­дя­ни в ру­чній по­кла­жі або су­про­во­джу­ва­но­му ба­га­жі за­галь­ною кіль­кі­стю не біль­ше 10 при­мір­ни­ків.

Ви­дав­ни­чу про­ду­кцію, вве­зе­ну в Укра­ї­ну пі­сля 1 сі­чня 2017 ро­ку в Укра­ї­ну без від­по­від­но­го до­зво­лу, ви­лу­ча­ють iз тор­го­вель­ної ме­ре­жі. На суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня на­кла­да­ють адмі­ні­стра­тив­но-го­спо­дар­ський штраф у роз­мі­рі 10 мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат за ко­жен ви­па­док та­ко­го роз­по­всю­дже­н­ня, вчи­не­но­го впер­ше, та в роз­мі­рі 50 мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат за ко­жен наст упний ви­па­док та­ко­го роз­по­всю­дже­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.