«Ко­ро­на Кар­пат» за­брон­зо­віє

У Тру­ска­вець на свя­то кі­но їде Ада Ро­гов­це­ва

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Єв­до­кія ФЕЩЕНКО

У пер­ший день ли­сто­па­да у все­се­зон­но ку­рор­тно­му Тру­скав­ці із йо­го ці­лю­щою во­ди­чкою, за со­тню кі­ло­ме­трів від Льво­ва, стар­ту­вав VII Між­на­ро­дний кі­но­фе­сти­валь «Ко­ро­на Кар­пат». Дві кон­кур­сні про­гра­ми — на­ціо­наль­но­го кі­но і ко­ро­тко­го ме­тру та «ди­плом­них ро­біт» — це справ­жній огляд на­ціо­наль­но­го кі­не­ма­то­гра­фа остан­ніх двох ро­ків упро­довж чо­ти­рьох на­си­че­них по­ка­за­ми днів. За­га­лом по­ка­жуть близь­ко трид­ця­ти укра­їн­ських філь­мів. До ство­ре­н­ня окре­мих, які вві­йшли до кон­кур­сної про­гра­ми на­ціо­наль­но­го кі­но, окрім Укра­ї­ни, до­кла­ли зу­силь Поль­ща, Фран­ція, Іта­лія, Ма­ке­до­нія, Іслан­дія.

Ген­ди­ре­ктор «Ко­ро­ни Кар­пат» Олег Кар­пин ка­же: «Цьго­річ фе­сти­валь тро­хи змі­нив фор­мат — ми ро­би­мо свя­то укра­їн­сько­го кі­но. У нас ве­ли­че­зна укра­їн­ська про­гра­ма. Зокре­ма, гля­да­чам по­ка­жуть 9 пов­но­ме­тра­жних укра­їн­ських філь­мів та 11 ко­ро­тко­ме­тра­жних і ди­плом­них кі­но­ро­біт».

У кі­но­па­ла­ці «Зла­та» пер­шою ла­стів­кою фе­сти­ва­лю цьо­го ра­зу ста­ла ко­ме­дія «Ге­рой мо­го ча­су» ре­жи­сер­ки То­ні Но­я­брьо­вої — істо­рія «ма­лень­кої» лю­ди­ни, яка при­їха­ла під­ко­рю­ва­ти сто­ли­цю. Стрі­чка бу­ла ви­зна­на най­кра­щим укра­їн­ським філь­мом на між­на­ро­дно­му Оде­сько­му кі­но­фе­сти­ва­лі, а То­ня Но­я­брьо­ва отри­ма­ла Зо­ло­то­го Дю­ка за най­кра­щу ре­жи­су­ру.

Пер­шо­го дня фе­сти­ва­лю вза­га­лі ба­га­то смі­я­ли­ся, ча­сто звер­та­ю­чи ува­гу на фі­ло­соф­ські під­текс­ти. Бо по­ка­зу­ва­ли ще укра­їн­сько-іта­лій­ський ко­ме­дій­ний фільм «Ізі» Ан­то­ніо Ма­нья­ні (де­які епі­зо­ди кі­но­стрі­чки бу­ли зня­ті на Львів­щи­ні, не­да­ле­ко від Схі­дни­ці). Ця кі­но­трі­чка за­во­ю­ва­ла гран-прі на 35-му Annecy Cinema Italien-2017 (Фран­ція), а на 75-му Ве­не­цій­сько­му між­на­ро­дно­му кі­но­фе­сти­ва­лі бу­ла від­зна­че­на пре­мі­єю Kineo Diamond Award. 1 ли­сто­па­да до кі­но­гля­да­чів за­ві­та­ли і «Шля­хе­тні во­ло­цю­ги» — фільм Оле­ксан­дра Бе­ре­за­ня про львів­ських ба­тя­рів, який став пре­дме­том скан­да­лу ще до ви­хо­ду на ши­ро­кий екран, бо в ко­жно­го своя прав­да про мі­ську суб­куль­ту­ру не­дав­ніх ча­сів.

Дру­гий фе­сти­валь­ний день — це, най­пер­ше, ар­ген­тин­ська ко­ме­дія-ме­ло­дра­ма «Я ви­йшла за­між за не­до­ум­ка» Ху­а­на Та­ра­ту­то. Ра­зом із цим філь­мом в ар­ген­тин­ській про­гра­мі, вже не впер­ше на­да­ній по­соль­ством Ар­ген­тин­ської Ре­спу­блі­ки в Укра­ї­ні, по­ка­жуть «Бе­ті­бу» Мі­ге­ля Ко­ана і муль­тфільм «Ча­рів­ний фут­бол» Ху­а­на Хо­се Кам­па­нел­ли. Та­кож у цей день на про­ха­н­ня тру­скав­чан та дро­го­бич­чан на фе­сти­ва­лі бу­де по­ка­за­на екра­ні­за­ція по­ві­сті Ку­зьми Скря­бі­на «Мі­сто, в яко­му не хо­дять гро­ші» ре­жи­сер­ки Ган­ни Тре­тяк.

Ні­ко­го не за­ли­шать бай­ду­жи­ми «При­пу­тні» Ар­ка­дія Не­пи­та­лю­ка, який на 8-му ОМКФ взяв спе­ці­аль­ну від­зна­ку жу­рі На­ціо­наль­ної кон­кур­сної про­гра­ми й отри­мав на­го­ро­ду в но­мі­на­ції «Кра­ща ре­жи­сер­ська ро­бо­та» в ка­те­го­рії «Пов­но­ме­тра­жний фільм» на Між­на­ро­дно­му кі­но­фе­сти­ва­лі про гу­ма­ні­тар­ні про­бле­ми люд­ства у Бол­га­рії; пов­но­ме­тра­жний де­бют укра­їн­ської ре­жи­сер­ки Ма­ри­сі Ні­кі­тюк «Ко­ли па­да­ють де­ре­ва», ство­ре­ний у ко­про­ду­кції з Поль­щею і Ма­ке­до­ні­єю, та укра­їн­сько-ісланд­сько-фран­цузь­ка стрі­чка Бе­не­ди­кта Ер­лінгс­со­на «Гір­ська жін­ка на війні», но­мі­но­ва­на на «Оскар».

У рам­ках фе­сти­ва­лю за­пла­но­ва­но твор­чий ве­чір Ади Ро­гов­це­вої та Ка­те­ри­ни Сте­пан­ко­вої, при­свя­че­ний 90-лі­т­тю від дня на­ро­дже­н­ня Ко­стян­ти­на Сте­пан­ко­ва. До ре­чі, вхід на ве­чір «Мій Ко­стя» бу­де без­ко­штов­ним. Так са­мо віль­ний вхід для всіх ба­жа­ю­чих на по­каз ду­же про­ни­кли­во­го філь­му з чи­слен­ни­ми фо­тоі ві­део­ка­дра­ми про жи­т­тя і тра­ге­дії у 1920-1930-х в УРСР «Бу­ди­нок Сло­во» Та­ра­са То­мен­ка — во­ло­да­ря укра­їн­ської на­ціо­наль­ної кі­но­пре­мії «Зо­ло­та дзи­ґа» в ка­те­го­рії «Най­кра­щий до­ку­мен­таль­ний фільм».

Пі­сля вста­нов­ле­н­ня брон­зо­вої пли­ти на Алеї кі­но­сла­ви VII Тру­ска­ве­цький між­на­ро­дний кі­но­фе­сти­валь «Ко­ро­на Кар­пат» за­вер­ши­ться на­го­ро­дже­н­ням пе­ре­мож­ців та пе­ре­гля­дом філь­му-пе­ре­мож­ця.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.