Зна­йо­мим шля­хом

У чвер­тьфі­на­лі на­ціо­наль­но­го Куб­ка зі­гра­ють двоє пред­став­ни­ків пер­шої лі­ги

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

По­ета­пне вклю­че­н­ня пред­став­ни­ків елі­тно­го ди­ві­зіо­ну до ро­зі­гра­шу на­ціо­наль­но­го Куб­ка сут­тє­во під­ви­щи­ло шан­си пред­став­ни­ків ниж­чих ліг на участь у «ви­со­ких» ста­ді­ях тур­ні­ру. Так, у по­пе­ре­дньо­му ро­зі­гра­ші КУ онов­ле­ний ре­гла­мент зма­гань та, во­дно­час, при­хиль­ний же­реб до­зво­лив пред­став­ни­ко­ві на той час дру­гої лі­ги — «Дні­пру-1» — ді­ста­ти­ся пів­фі­на­лу.

Упев­не­но ру­ха­ю­ться тур­нір­ною сі­ткою «дні­пря­ни» й у по­то­чно­му тур­ні­рі. Ра­зом з ін­шим пред­став­ни­ком пер­шої лі­ги — «Ін­гуль­цем» — ко­ман­да Дми­тра Ми­хай­лен­ка про­би­ла­ся до чвер­тьфі­на­лу КУ-2018/2019.

Во­дно­час жо­дно­му з ко­ле­кти­вів дру­гої лі­ги по­вто­ри­ти ми­ну­ло­рі­чне до­ся­гне­н­ня «Дні­пра-1» в ни­ні­шньо­му куб­ко­во­му се­зо­ні не вда­сться: всі чо­ти­ри ко­ле­кти­ви з тре­тьо­го за си­лою ди­ві­зіо­ну кра­ї­ни, ко­трі гра­ли в 1/8 фі­на­лу КУ, про­гра­ли свої ма­тчі.

«Ка­луш», «Ми­най», «Чер­ка­щи­на-Ака­де­мія» та «Гір­ник» хоч і ма­ли пе­ре­ва­гу вла­сно­го май­дан­чи­ка, не зна­йшли аргументів у про­ти­сто­я­н­нях iз більш рей­тин­го­ви­ми опо­нен­та­ми.

З огля­ду на ра­ху­нок, тро­хи біль­ше пе­ред­умов для по­до­ла­н­ня бар’єру 1/8 фі­на­лу ма­ли «гір­ни­ки» з Кри­во­го Ро­гу та «ака­де­мі­сти» з Бі­ло­зір’я. Ко­жно­му з цих двох клу­бів ми­ну­ло­го «мід-уї­ку» ви­па­ло су­пер­ни­ча­ти з львів­ським клу­бом, і в обох ви­пад­ках пе­ре­ва­га пред­став­ни­ків прем’єр-лі­ги ста­но­ви­ла ли­ше один м’яч.

Де­що ін­ший пе­ре­біг мав по­єди­нок за­кар­пат­сько­го «Ми­наю» з ки­їв­ським «Ди­на­мо». В умо­вах мі­сце­во­го ан­шла­гу (а для то­го, аби по­тра­пи­ти на три­бу­ни не­ве­ли­чко­го ста­діо­ну в се­лі Ми­най, ша­ну­валь­ни­кам фут­бо­лу до­ве­ло­ся за­пла­ти­ти від 240 до 400 гри­вень) лі­де­ру гру­пи «А» в дру­гій лі­зі на­віть уда­ло­ся виг- ра­ти в іме­ни­то­го су­пер­ни­ка пер­ший тайм. Однак на­віть гра­ю­чи не най­силь­ні­шим скла­дом, пі­сля пе­ре­р­ви ди­на­мів­цям уда­ло­ся пе­ре­ло­ми­ти хід по­єдин­ку й за­би­ти три м’ячi у від­по­відь.

Сер­йо­зний ажі­о­таж ви­кли­кав матч 1/8 фі­на­лу КУ-2018/2019 і в ін­шо­му мі­сті на за­хо­ді кра­ї­ни, де грає ко­ле­ктив дру­гої лі­ги. Близь­ко чо­ти­рьох ти­сяч гля­да­чів під- три­му­ва­ли «Ка­луш» у про­ти­сто­ян­ні з «Дні­пром-1», однак у мі­сце­вої ко­ман­ди не зна­йшло­ся жо­дних контр­ар­гу­мен­тів про­ти на­по­ру ко­ман­ди Дми­тра Ми­хай­лен­ка, ко­тра на ма­кси­маль­них обер­тах ру­ха­є­ться до успі­ху в пер­шій лі­зі.

Від­так єди­ним по­єдин­ком 1/8 фі­на­лу, де від­свя­тку­ва­ти пе­ре­мо­гу вда­ло­ся ко­ман­ді з ниж­чим ран­гом, ста­ла ду­ель «Ін­гуль­ця» та «Ма­рі­у­по­ля». При­віз­ши на Кі­ро­во­град­щи­ну на­пів­ре­зерв­ний склад, при­а­зов­ці до­зво­ли­ли пер­шо­лі­го­во­му ко­ле­кти­ву з Пе­тро­во­го впер­ше в йо­го істо­рії ви­йти до чвер­тьфі­на­лу на­ціо­наль­но­го Куб­ка.

Зі­гра­ють в 1/4 фі­на­лу КУ та­кож «Зо­ря», «Вор­скла» та «Ша­хтар», яким на стар­ті сво­го куб­ко­во­го шля­ху ви­па­ло су­пер­ни­ча­ти з «одно­кла­сни­ка­ми» з прем’єр­лі­ги. «Гір­ни­ки» — чин­ні во­ло­да­рі тро­фею — в ре­жи­мі «ка­дро­вої еко­но­мії» мі­ні­маль­но пе­ре­гра­ли «Олім­пік». Пе­ре­ва­ги в один м’яч ви­ста­чи­ло пол­тав­ча­нам, аби по­до­ла­ти в го­стях «Чор­но­мо­рець». А лу­ган­сько­му клу­бу, щоб зі­гра­ти в чвер­тьфі­на­лі, до­ве­ло­ся гра­ти у фут­боль­ну «ло­те­рею» з «Де­сною».

Фото з сайта ФФУ.

Одра­зу дві львів­ські ко­ман­ди про­би­ли­ся до чвер­тьфі­на­лу Куб­ка Укра­ї­ни.

Фото з сайта uhl.ua.

Хо­ке­їсти «Дні­пра» утре­тє в се­зо­ні пе­ре­гра­ли чин­но­го чем­піо­на кра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.