Тран­спорт­ний май­дан

Лю­ди зму­си­ли вла­ду від­мі­ни­ти «дра­ко­нів­ські» ці­ни

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Сві­тла­на МИЧКО Тер­но­піль

Ли­ше п’ять днів про­існу­ва­ли в Тер­но­по­лі «дра­ко­нів­ські» та­ри­фи на про­їзд у гро­мад­сько­му транс­пор­ті — під ти­ском ма­со­вих акцій про­те­сту вла­да зму­ше­на бу­ла від­мі­ни­ти їх. Як ві­до­мо, з 1 ли­сто­па­да вар­тість про­їзду в тер­но­піль­ських тро­лей­бу­сах i «мар­шру­тках» різ­ко зро­сла, від­по­від­но від 4 і 5 гри­вень до 8 і 9 при спла­ті го­тів­кою, що ста­ло най­ви­щим по­ка­зни­ком се­ред обла­сних цен­трів Укра­ї­ни. І хоч для вла­сни­ків піль­го­вих «Кар­ток тер­но­по­ля­ни­на» та тих, хто го­то­вий опла­чу­ва­ти про­їзд без­кон­та­ктною бан­ків­ською кар­ткою чи ко­ри­сту­ва­ти­ся не­пер­со­ні­фі­ко­ва­ним еле­ктрон­ним про­їзним кви­тком, бу­ло вста­нов­ле­но де­що ниж­чі роз­цін­ки, тер­но­по­лян та­кий факт шо­ку­вав і обу­рив. Спо­ча­тку про­тест на­зрі­вав у со­цме­ре­жах, де на­ро­див­ся і фле­шмоб «на ро­бо­ту — пі­шки», до яко­го по­ча­ло при­єд­ну­ва­ти­ся все біль­ше лю­дей. Від­так у не­ді­лю на цен­траль­но­му май­да­ні Тер­но­по­ля від­бу­ло­ся ба­га­то­лю­дне «транс­порт­не ві­че», яке прийня­ло від­по­від­ну ре­зо­лю­цію за під­пи­са­ми 885 гро­ма­дян. Се­ред вка­за­них у ній ви­мог бу­ли, зокре­ма, на­сту­пні:

— ска­су­ва­ти га­не­бне рі­ше­н­ня ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Тер­но­піль­ської мі­ської ра­ди №819 «Про вста­нов­ле­н­ня та­ри­фів на пе­ре­ве­зе­н­ня па­са­жи­рів ав­то­мо­біль­ним та еле­ктри­чним транс­пор­том у м. Тер­но­по­лі» від 30 жов­тня 2018 ро­ку;

— на­да­ти та опри­лю­дни­ти де­таль­ну ін­фор­ма­цію зi стру­кту­рою ви­трат i роз­ра­хун­ка­ми вар­то­сті про­їзду, по­да­ни­ми ко­му­наль­ни­ми та при­ва­тни­ми пе­ре­ві­зни­ка­ми до Тер­но­піль­ської мі­ської ра­ди;

— ство­ри­ти ро­бо­чу гру­пу з пред­став­ни­ка­ми гро­мад­сько­сті що­до роз­роб­ки но­вих про­зо­рих та­ри­фів на па­са­жир­ські пе­ре­ве­зе­н­ня в мі­сті Тер­но­піль;

— на­да­ти ін­фор­ма­цію що­до об­ся­гу па­са­жир­ських по­то­ків і ви­трат на пе­ре­ве­зе­н­ня па­са­жи­рів на мар­шру­тах ав­то­бу­сно­го та тро­лей­бу­сно­го транс­пор­ту мі­ста; — роз­гля­ну­ти мо­жли­вість змі­ни так зва­них «кар­ток тер­но­по­ля­ни­на» на еле­ктрон­ні про­їзні кви­тки дов­го­три­ва­лої дії, ви­рі­ши­ти про­бле­ми з пе­ре­ве­зе­н­ням усіх піль­го­ви­ків;

— звіль­ни­ти із за­йма­ної по­са­ди на­чаль­ни­ка мі­сько­го управ­лі­н­ня транс­пор­ту І. Ме­дин­сько­го.

У ре­зо­лю­ції гро­ма­да да­ва­ла мі­ській вла­ді ти­жне­вий тер­мін для ви­ко­на­н­ня сво­їх ви­мог, за­яв­ля­ю­чи, що якщо во­ни за цей час не бу­дуть роз­гля­ну­ті та вра­хо­ва­ні, то про­те­стні акції про­дов­жу­ва­ти­му­ться та роз­ши­рю­ва­ти­му­ться в усіх мо­жли­вих фор­мах, що не су­пе­ре­чать за­ко­но­дав­ству Укра­ї­ни.

Пі­сля «транс­порт­но­го ві­че» на май­да­ні тер­но­по­ля­ни та­кож пе­ре­кри­ли на знак про­те­сту кіль- ка цен­траль­них ву­лиць мі­ста. А вчо­ра вран­ці кіль­ка со­тень пред­став­ни­ків тер­но­піль­ської гро­ма­ди при­йшли до бу­дів­лі мі­ської ра­ди. Під ти­ском гро­мад­сько­сті вла­да від­сту­пи­ла. Мі­ський го­ло­ва Тер­но­по­ля Сер­гій На­дал осо­би­сто по­ві­до­мив про­те­сту­валь­ни­ків про те, що рі­ше­н­ня ви­кон­ко­му про під­ви­ще­н­ня вар­то­сті про­їзду ска­со­ва­не і вже з 6 ли­сто­па­да тер­но­по­ля­ни змо­жуть їзди­ти за ко­ли­шні­ми ці­на­ми. Однак во­дно­час він на­га­дав, що во­ни є зби­тко­ви­ми, тож ду­же ско­ро транс­порт мо­же про­сто зу­пи­ни­ти­ся. Тим ча­сом пред­став­ни­ки гро­ма­ди не за­спо­ко­ї­ли­ся — во­ни на­по­ле­гли­во ви­ма­га­ють звіль­не­н­ня на­чаль­ни­ка мі­сько­го управ­лі­н­ня транс­пор­ту Іго­ря Ме­дин­сько­го.

Фото з сай­та unian.ua.

Акцiя про­те­сту про­ти під­ви­ще­н­ня цін на про­їзд у Тер­но­по­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.