Пов­ний утиль

Із ви­ко­ри­ста­ної упа­ков­ки і пла­сти­ко­вих пля­шок ви­го­тов­ля­ють уні­каль­ні ма­те­рі­а­ли

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ла­ри­са САЛІМОНОВИЧ Хар­ків­ська область

Змі­їв­ська па­пе­ро­ва фа­бри­ка осво­ї­ла те­хно­ло­гію, зав­дя­ки якій по­ро­жні пла­сти­ко­ві пля­шки та упа­ков­ка для мо­ло­чних про­ду­ктів Tetra Pak пе­ре­тво­рю­ю­ться на ду­же цін­ну і по­рів­ня­но де­ше­ву си­ро­ви­ну. На під­при­єм­стві ви­рі­шу­ють одра­зу дві про­бле­ми — ути­лі­зо­ву­ють сміття, що важ­ко під­да­є­ться пе­ре­роб­ці, а та­кож за­оща­джу­ють де­ре­ви­ну та при­ро­дний газ, які ви­ко­ри­сто­ву­ють у па­пе­ро­вій та хі­мі­чній про­ми­сло­во­сті.

Те­хно­ло­гія пов­ної ути­лі­за­ції на пер­ший погляд зда­є­ться фан­та­сти­чною. Ска­жі­мо, усьо­го ли­ше з п’яти кар­тон­них упа-

ко­вок Tetra Pak мо­жна ви­го­то­ви­ти ма­те­рі­ал, яко­го ви­ста­чить на ство­ре­н­ня пов­но­цін­ної ди­тя­чої книж­ки. Хар­ків­ське ви­дав­ни­цтво «Ра­нок» уже по­ча­ло за­ку­по­ву­ва­ти у Змі­їв­ської фа­бри­ки еко-па­пір й на­дру­ку­ва­ло кіль­ка де­мон­стра­цій­них ви­дань. Цей же кар­тон іде­аль­но під­хо­дить для ви­ро­бни­цтва бло­кно­тів, аль­бо­мів і па­ку­валь­них мі­ше­чків.

У пла­сти­ка — своє при­зна­че­н­ня. Якщо до пе­ре­ро­бле­но­го по­лі­ети­ле­ну до­да­ти фоль­гу, то ви­йде мі­цний ма­те­рі­ал для ви­ро­бни­цтва лю­ків і ко­му­наль­них труб. А якщо змі­ша­ти йо­го зі спе­ці­аль­ни­ми до­бав­ка­ми — то це вже гра­ну­ли, яки­ми по­си­лю­ють мі­цність асфаль­тних су­мі­шей. У

спи­ску за­мов­ни­ків фа­бри­ки є і під­при­єм­ства лег­кої про­ми­сло­во­сті, бо з пе­ре­ро­бле­ної вто­рин­ної си­ро­ви­ни тут ство­рю­ють ма­те­рі­а­ли для по­ши­т­тя одя­гу. Те­хно­ло­гія при­єм­но ди­вує сво­єю еко­ном­ні­стю: для одні­єї кур­тки до­ста­тньо ути­лі­зу­ва­ти п’ять пла­сти­ко­вих пля­шок.

Сво­єю най­біль­шою про­бле­мою змі­їв­ча­ни на­зи­ва­ють брак «сміття», яким по він­ця за­пов­не­ні при­мі­ські зва­ли­ща. Але щоб си­ро­ви­на по­тра­пи­ла на фа­бри­ку, по­трі­бно ор­га­ні­зу­ва­ти роз­діль­ний збір ма­ку­ла­ту­ри і ви­ко­ри­ста­них пля­шок. По­ки що у Хар­ко­ві бі­ля бу­дин­ків вста­нов­лю­ють ли­ше кон­тей­не­ри для пла­сти­ку, і то не в усіх мі­кро­ра­йо­нах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.