При­вид опе­ри

У Ки­є­ві пред­став­лять му­зи­ку чо­ти­рьох ком­по­зи­то­рів рі­зних епох

Ukrayina Moloda - - Культура - Оль­га ПРИНДЮК

У На­ціо­наль­но­му бу­дин­ку ор­ган­ної та ка­мер­ної му­зи­ки Укра­ї­ни 17 ли­сто­па­да прой­де кон­церт з на­го­ди юві­лей­них дат чо­ти­рьох ви­да­тних ком­по­зи­то­рів: фран­цу­зів 200-річ­чя Шар­ля Гу­но, 180-річ­чя Жор­жа Бі­зе, 160-річ­чя іта­лій­ця Джа­ко­мо Пуч­чі­ні та 70-річ­чя бри­тан­ця Ен­дрю Ллой­да Уеб­бе­ра. На­зва­ли му­зи­чну «со­лян­ку» на честь одно­го з най­по­пу­ляр­ні­ших мю­зи­клів най­мо­лод­шо­го у си­ту­а­тив­ній трій­ці Ен­дрю Ллой­да Уеб­бе­ра, — «При­вид опе­ри», який ком­по­зи­тор на­пи­сав у 1986-му. Іні­ці­а­то­ри про­е­кту — Ка­те­ри­на Ба­же­но­ва, Іван­на Пліш та Сер­гій Ан­дро­щук.

Кон­церт «При­вид опе­ри» бу­де до ду­ші ша­ну­валь­ни­кам опер­но­го ми­сте­цтва. Ме­ло­ма­ни змо­жуть на­со­ло­ди­ти­ся опер­ни­ми та ор­ган­ни­ми тво­ра­ми ком­по­зи­то­рів рі­зних епох: від XIX сто­лі­т­тя до сьо­го­де­н­ня, які зро­би­ли ва­го­мий вне­сок у роз­ви­ток сві­то­во­го му­зи­чно­го ми­сте­цтва.

«Ідея про­ве­де­н­ня кон­цер­ту «При­вид опе­ри» у нас ви­ни­кла ще на по­ча­тку ро­ку»,— роз­по­від­ає за­слу­же­на ар­тис­тка Укра­ї­ни, пі­а­ніс­тка Ка­те­ри­на Ана­то­лі­їв­на Ба­же­но­ва. — Ор­га­ні­зу­ва­ти та про­ве­сти кон­церт із на­го­ди юві­лею одно­го ком­по­зи­то­ра бу­ло би не так ці­ка­во з ура­ху­ва­н­ням спе­ци­фі­ки на­шо­го кон­цер­тно­го за­лу та уча­сті ор­га­на у ко­жно­му кон­цер­ті. От­же, ми ви­рі­ши­ли про­ве­сти кон­церт, при­свя­че­ний юві­ле­ям де­кіль­кох ком­по­зи­то­рів».

У ки­їв­сько­му кон­цер­ті «При­вид опе­ри» про­зву­чать та­кі тво­ри: Ж. Бі­зе «Ха­ба­не­ра», арії з опер «Кар­мен» та «Перт­ська кра­су­ня»; Ш. Гу­но арія з опе­ри «Фа­уст», «Ро­мео та Джу­льєт­та»; Дж. Пуч­чі­ні арії з опер «Джан- ні Скік­кі», «Бо­ге­ма», фра­гмент з опе­ри «Ту­ран­дот» (для ор­га­на); Е. Л. Уеб­бе­ра арії з мю­зи­клів «Ко­ти», «При­вид опе­ри»; Дж. Вер­ді «Сто­рін­ка­ми ві­до­мих опер» (аран­жу­ва­н­ня для ор­га­на) та ду­ет з опе­ри «Тра­віа­та»; Л. Де­лі­ба ду­ет з опе­ри «Ла­кме»; Р. Ва­гне­ра «По­літ Валь­кі­рій» (аран­жу­ва­н­ня для ор­га­на).

«Осо­бли­вість кон­цер­ту «При­вид опе­ри» по­ля­гає в то­му, що ці тво­ри рід­ко ви­ко­ну­ю­ться у на­шо­му кон­цер­тно­му за­лі. Де­я­кі з них про­зву­чать упер­ше. Ще хо­чу до­да­ти, що кон­церт з на­го­ди юві­ле­їв чо­ти­рьох ви­да­тних ком­по­зи­то­рів — Гу­но, Бі­зе, Пуч­чі­ні та Уеб­бе­ра — прой­де у Ки­є­ві впер­ше», — уто­чнює Ка­те­ри­на Ба­же­но­ва.

У кон­цер­ті ві­зьмуть участь та­кі ви­ко­нав­ці: на­ро­дна ар­тис­тка Укра­ї­ни Іри­на Ка­ли­нов­ська (ор­ган); за­слу­же­ні ар­тис­тки Укра­ї­ни: Іван­на Пліш (со­пра­но), Те­тя­на Гав­ри­лен­ко (мец­цо-со­пра­но), Ка­те­ри­на Ба­же­но­ва (фор­те­пі­а­но), а та­кож ла­у­ре­ат між­на­ро­дних кон­кур­сів Сер­гій Ан­дро­щук (те­нор).

На­га­да­є­мо, Джа­ко­мо Пуч­чі­ні – іта­лій­ський опер­ний ком­по­зи­тор XIX—ХХ сто­літь. Йо­го опе­ри «Ма­нон Ле­ско», «Бо­ге­ма», «То­ска», «Ма­дам Бат­тер­фляй», «Ту­ран­дот» ся­га­ють тра­ди­цій іта­лій­сько­го бель­кан­то та є осно­вою ре­пер­ту­а­ру всіх опер­них те­а­трів сві­ту. Ен­дрю Ллойд Уеб­бер — су­ча­сний бри­тан­ський ком­по­зи­тор, ав­тор 16 мю­зи­клів, двох тем до кі­но­філь­мів та ре­кві­є­му, ла­у­ре­ат чи­слен­них на­го­род, зокре­ма, «Оска­ра» та «Грем­мі». Фран­цу­зи Шарль Гу­но та Жорж Бі­зе — ком­по­зи­то­ри і ди­ри­ген­ти, тво­ри­ли у XIX сто­літ­ті. Пер­ший — один із твор­ців фран­цузь­кої лі­ри­чної опе­ри. Дру­гий — пі­а­ніст епо­хи ро­ман­ти­зму.

Фото Сер­гія ДРУЧЕНКА.

Со­лі­сти — за­слу­же­ні ар­тис­тки Укра­ї­ни Іван­на Пліш (со­пра­но) та Ка­те­ри­на Ба­же­но­ва (фор­те­пі­а­но) і ла­у­ре­ат між­на­ро­дних кон­кур­сів Сер­гій Ан­дро­щук (те­нор).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.