І вам дам, і вам дам...

При під­го­тов­ці до дру­го­го чи­та­н­ня Дер­жбю­дже­ту-2019 нар­де­пи за зви­чкою спро­бу­ють «про­су­ну­ти» у до­ку­мент свої по­пу­ліст­ські ба­жа­н­ня

Ukrayina Moloda - - Економiка - Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Вже дав­но ро­бо­та над укла­де­н­ням Дер­жав­но­го бю­дже­ту не бу­ла та­кою актив­ною і вла­да не ста­ра­ла­ся ухва­ли­ти до­ку­мент так опе­ра­тив­но. Адже чим ра­ні­ше дер­жав­ний ко­што­рис буде го­то­вий, тим ра­ні­ше мо­жна спо­ді­ва­ти­ся на отри­ма­н­ня так не­об­хі­дно­го Укра­ї­ні тран­шу від Мі­жна­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду. Втім до­мог­ти­ся швид­ких успі­хів нар­де­пам не вда­є­ться.

Но­ва да­та, ко­ли Дер­жбю­джет-2019 має роз­гля­ну­ти Вер­хов­на Ра­да, — 22 ли­сто­па­да. «Ми вже отри­ма­ли по­пе­ре­днє схва­ле­н­ня про­е­кту Дер­жбю­дже­ту Вер­хов­ною Ра­дою, отри­ма­ли ви­снов­ки і про­по­зи­ції від на­ро­дних де­пу­та­тів, — ска­зав мі­ністр Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Оле­ксандр Са­єн­ко. — Най­ближ­чим ча­сом він буде вне­се­ний до пар­ла­мен­ту до дру­го­го чи­та­н­ня. Є всі шан­си, що до­ку­мент буде ухва­ле­но 22 ли­сто­па­да, щоб пла­но­во всту­пи­ли в но­вий рік без жо­дних про­блем з фі­нан­су­ва­н­ням».

Та­ким чи­ном, кра­ї­на від­криє для се­бе шлях для над­хо­дже­н­ня пер­шо­го тран­шу кре­ди­ту МВФ у роз­мі­рі 1,5 млрд. до­ла­рів. «Я про­гно­зую, що ці гро­ші на­ді­йдуть уже пі­сля то­го, як пар­ла­мент ухва­лить бю­джет на 2019 рік у ці­ло­му як за­кон, — за­явив го­ло­ва Ко­мі­те­ту еко­но­мі­стів Укра­ї­ни Ан­дрій Но­вак. — Тіль­ки пі­сля цьо­го мо­жна роз­ра­хо­ву­ва­ти на цей транш до кін­ця ро­ку». На йо­го дум­ку, одра­зу пі­сля то­го, як укра­їн­ський пар­ла­мент ухва­лив у пер­шо­му чи­тан- ні про­ект бю­дже­ту на 2019 рік, МВФ пра­кти­чно від­ра­зу під­пи­сав но­ві умо­ви що­ді спів­пра­ці з Фон­дом. «Пе­ре­ве­ли Укра­ї­ну на ста­тус «iз мен­ши­ми ри­зи­ка­ми» і на про­гра­му «стенд-бай». І за нею Укра­ї­на по­вин­на отри­ма­ти від МВФ 3,9 мі­льяр­да до­ла­рів у най­ближ­чі 14 мі­ся­ців», — ска­зав еко­но­міст.

Утім аж над­то ті­ши­ти се­бе ілю­зі­я­ми швид­кої пе­ре­мо­ги здо­ро­во­го глу­зду в бю­дже­тно­му про­це­сі, як вва­жа­ють ана­лі­ти­ки, не вар­то. «Би­тва за бю­джет — у са­мо­му роз­па­лі, — ка­же фі­нан­со­вий ана­лі­тик Ерік На­йман, — а, як ві­до­мо, між пер­шим і дру­гим чи­та­н­ням до­ку­мент стає фа­таль­но не схо­жим на свою пер­шу вер­сію». За йо­го сло­ва­ми, про- ект Дер­жав­но­го бю­дже­ту на на­сту­пний рік у пер­шо­му чи­тан­ні, на ща­стя, не на­був по­пу­ліст­ських ознак: не бу­ло збіль­ше­н­ня по­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня, «бо­же­віль­них» но­ва­цій то­що.

«А от у дру­го­му-тре­тьо­му пе­ре­ва­жно з’яв­ля­ю­ться вся­кі «хо­тєл­ки» рі­зних лю­дей. Утiм ни­ні­шній рік має пев­ну осо­бли­вість: МВФ уко­тре узяв па­у­зу, ми та­ри­фи на газ для на­се­ле­н­ня під­ня­ли на 23,5%, а гро­шей ще не отри­ма­ли, — за­зна­чає На­йман. — То­му що МВФ ви­ма­га­ти­ме узго­ди­ти бю­джет на 2019 рік. Якщо ми ухва­ли­мо йо­го по-сво­є­му, без узго­дже­н­ня, то гро­ші від МВФ зно­ву не отри­ма­є­мо. То­ді в Укра­ї­ні буде пов­на «жерсть», але вже пі­сля пре­зи­дент­ських ви- бо­рів: то­му що до пре­зи­дент­ських — ми до­тя­гне­мо то­чно, на­віть якщо по­чне­ться кри­за і по­чне «си­па­ти­ся» Поль­ща».

На­ра­зі, за йо­го сло­ва­ми, у бю­дже­ті за­кла­де­не різ­ке збіль­ше­н­ня ви­трат на си­ло­ви­ків, МВС. «Ду­же ці­ка­ва ста­т­тя, до чо­го го­ту­ю­ться — не знаю, — за­зна­чає ана­лі­тик. — Дру­ге: во­ни ство­рю­ють со­бі ре­зерв, за­кла­да­ють ін­фля­цію. Во­ни не хо­чуть по­вто­ри­ти по­мил­ку цьо­го ро­ку, ко­ли бу­ло за­кла­де­но ви­со­ку ін­фля­цію і ве­ли­ку де­валь­ва­цію грив­ні. Цьо­го не ста­ло­ся, то­му в них про­вал у бю­дже­ті, че­рез це існує не­до­о­три­ма­н­ня над­хо­джень».

А то­му, за сло­ва­ми На­йма­на, на 2019 рік укла­да­чі бю­дже­ту фор­му­ють на­ра­зі за­ни­же­ні до­хо­ди. «За ра­ху­нок ін­фля­ції во­ни змо­жуть їх пе­ре­ви­щи­ти і по­тім ви­тра­ча­ти. То­му в по­то­чно­му ва­рі­ан­ті бю­джет ціл­ком ре­а­лі­сти­чний. Крім кур­со­вих мо­мен­тів. Але я ту­ди вза­га­лі ра­джу не ди­ви­ти­ся: в про­гно­зах бю­дже­ту во­ни або не ви­ко­ну­ю­ться, або пе­ре­ви­ко­ну­ю­ться», — за­зна­чає він і пе­ре­пи­тує: «Та­кож, що ці­ка­во, чи не буде вки­да­н­ня ве­ли­ких ви­трат бу­кваль­но в остан­ній мо­мент? То­му що їх по­тім не буде чим фі­нан­су­ва­ти, і ді­ра в бю­дже­ті зму­шу­ва­ти­ме їх зно­ву йти на по­зи­ки. А во­ни вже бу­дуть ви­щи­ми за 10-12% рі­чних у до­ла­рі, а укра­їн­ська еко­но­мі­ка стіль­ки не за­ро­бляє. Це буде озна­ча­ти, що си­ту­а­ція 2020 ро­ці буде, м’яко ка­жу­чи, не­про­стою».

Най­біль­шою за­гро­зою при під­го­тов­ці Дер­жбю­дже­ту на­сту­пно­го ро­ку екс­пер­ти вва­жа­ють пе­ред­ви­бор­чий по­пу­лізм укра­їн­ських нар­де­пів.

Фо­то з сай­та vkurse.ua.

Бю­дже­тні ко­шти, які би ма­ли на­ді­йти се­ля­нам для роз­ви­тку сво­го го­спо­дар­ства, уряд ви­ді­ляє мі­льяр­де­рам: на яхти...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.