Гро­ші до гро­шей

Бю­дже­тні ко­шти на під­трим­ку агра­рі­їв не над­хо­дять до адре­са­тів: або осі­да­ю­чи в ки­ше­нях олі­гар­хів, або про­сто за­ли­ша­ю­чись не­ви­ді­ле­ни­ми

Ukrayina Moloda - - Економiка - Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Під бла­го­ро­дни­ми га­сла­ми за­хи­сту ві­тчи­зня­но­го агра­рія кри­ю­ться ба­наль­ні схеми. І про­сто не­ефе­ктив­на си­сте­ма з управ­лі­н­ня га­луз­зю. При­бли­зно та­ки­ми сло­ва­ми аграр­ні екс­пер­ти вже три­ва­лий час зма­льо­ву­ють си­сте­му бю­дже­тних до­та­цій, які, за за­дум­кою, ма­ли би ви­ве­сти Укра­ї­ну до пе­ре­лі­ку най­біль­ших дер­жав-екс­пор­те­рів, а на­справ­ді слу­гу­ють дже­ре­лом де­ри­ба­ну, ко­ли до­та­ції з дер­жав­но­го бю­дже­ту отри­му­ють і без то­го не бі­дні на­ші спів­гро­ма­дя­ни: на до­ро­гі яхти та ін­ші пре­дме­ти роз­ко­шів.

Най­по­ка­зо­ві­ший при­клад сто­су­є­ться укра­їн­сько­го мі­льяр­де­ра Юрія Ко­сю­ка, який за рей­тин­га­ми по­сі­дає 8-ме мі­сце в пе­ре­лі­ку най­ба­га­тших лю­дей Укра­ї­ни, а йо­го ста­тки, за де­яки­ми да­ни­ми, пе­ре­ви­щу­ють 900 міль­йо­нів до­ла­рів. При цьо­му ко­мер­цій­ні стру­кту­ри, близь­кі до па­на Ко­сю­ка, отри­му­ють ве­ли­че­зні до­та­ції з укра­їн­сько­го бю­дже­ту. І та­ким чи­ном ко­жен із нас фі­нан­сує без­бі­дне жи­т­тя мі­льяр­де­ра — фі­гу­ран­та світ­ських ре­пор­та­жів про одну з най­до­рож­чих у сві­ті яхт, яка ні­би­то на­ле­жить укра­їн­сько­му аграр­но­му олі­гар­ху.

Дня­ми ста­ло ві­до­мо, що ТОВ «Він­ни­цька пта­хо­фа­бри­ка», яке за­ра­хо­ву­ють до бі­знес-ор­бі­ти Юрія Ко­сю­ка, отри­ма­ло чер­го­вих 618 міль­йо­нів гри­вень бю­дже­тних до­та­цій. За­га­лом су­ма за рік ста­но­ви­ла 812 міль­йо­нів гри­вень. Але дер­жа­ва до­тує не ли­ше «пта­ши­ний» бі­знес па­на Ко­сю­ка: ще два під­при­єм­ства бі­зне­сме­на — ПАТ «Зер­но­про­дукт МХП» та ПрАТ «Агро­форт» — отри­ма­ли ко­шти на утри­ма­н­ня ко­рів. Су­ма до­та­цій ста­но­ви­ла 5,5 млн. гри­вень.

За­га­лом на про­гра­му ком­пен­са­ції вар­то­сті тва­рин­ни­цьких ком­пле­ксів без за­лу­че­н­ня бан­ків­ських кре­ди­тів ви­ді­ле­но 1,7 мі­льяр­да гри­вень, з яких 806 міль­йо­нів гри­вень отри­ма­ли під­при­єм­ства хол­дин­гу «МХП» Юрія Ко­сю­ка. Ми­ну­лий рік, як ми пам’ята­є­мо, ви­явив­ся на­про­чуд ще­дрим для хол­дин­гу «МХП»: стру­кту­ра отри­ма­ла 1,4 млрд. гри­вень до­та­цій, що ста­но­вить по­над тре­ти­ну від за­галь­ної су­ми дер­жав­ної під­трим­ки аграр­ної га­лу­зі.

Ще один лі­дер у но­мі­на­ції «дер­жав­ні до­та­ції» — бі­зне­смен Олег Ба­хма­тюк. Йо­го «Укр­ленд­фар­мінг» то­рік отри­мав 517 млн. гри­вень. Пі­сля ви­яв­ле­н­ня цих зло­вжи­вань то­рік в Укра­ї­ні ви­ник сер­йо­зний скан­дал, і уряд на­віть по­обі­цяв сут­тє­во ско­ри­гу­ва­ти свою до­та­цій­ну по­лі­ти­ку, втім, як ми ба­чи­мо, — не­сут­тє­во...

Та­ка си­ту­а­ція спри­чи­ни­ла звер­не­н­ня «Все­укра­їн­ської аграр­ної ра­ди» до Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка із за­кли­ком спри­я­ти ска­су­ван­ню не­ефе­ктив­ної дер­жав­ної під­трим­ки аграр­ної га­лу­зі, за якою ви­пла­ти здій­сню­ю­ться на ко­ристь ве­ли­ких ком­па­ній, або за­ли­ша­ю­ться в бю­дже­ті не­ви­ко­ри­ста­ни­ми.

Агра­рії за­про­по­ну­ва­ли на­пра­ви­ти ці ко­шти на ком­пен­са­цію втрат до­хо­дів бю­дже­ту від ухва­ле­н­ня за­ко­но­про­е­ктів що­до зни­же­н­ня став­ки ПДВ для де­яких ви­дів сіль­госп­про­ду­кції до 10% і за­про­ва­дже­н­ня по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал.

Про­бле­ма, на дум­ку аграр­них екс­пер­тів, є до­во­лі го­строю. Так, за да­ни­ми Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства та Дер­жав­но­го ка­зна­чей­ства Укра­ї­ни, ста­ном на кі­нець ве­ре­сня 2018 ро­ку пе­ред­ба­че­ні про­гра­ми бу­ли ви­ко­на­ні ли­ше на 14%. Та­ким чи­ном із за­кла­де­них у Дер­жбю­дже­ті на 2018 рік 6,3 млрд. грн. аграр­них до­та­цій бу­ло ви­пла­че­но ли­ше близь­ко 887 млн. грн.

При цьо­му, за під­сум­ка­ми 2017 ро­ку і дев’яти мі­ся­ців 2018 ро­ку, на ко­ристь най­біль­ших агро­хол­дин­гів бу­ло здій­сне­но 38% і 21% від усіх бю­дже­тних ви­плат. Не­зва­жа­ю­чи на це, Ка­бмін по­дав у про­е­кті Дер­жбю­дже­ту-2019 про­по­зи­ції в ча­сти­ні аграр­них до­та­цій пра­кти­чно іден­ти­чні до тих, що ді­ють у 2018 ро­ці, або на­віть збіль­шив фі­нан­су­ва­н­ня ста­тей, які не ви­ко­ну­ю­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.