У ко­жно­го на­ро­ду — свої «тар­га­ни»

Ме­шкан­ців Єв­ро­пи пе­ре­ві­ри­ли на то­ле­ран­тність

Ukrayina Moloda - - Свiт - Олег БОРОВСЬКИЙ

Згі­дно з опи­ту­ва­н­ням гро­мад­ської дум­ки, яке про­вів не­за­ле­жний аме­ри­кан­ський со­ціо­ло­гі­чний ін­сти­тут Pew Research Center, ме­шкан­ці За­хі­дної Єв­ро­пи більш то­ле­ран­тні в пи­та­н­нях ре­лі­гії, став­лен­ні до ін­ших на­цій та се­ксу­аль­них мен­шин і абор­тів, ніж їхнi схі­дні су­сі­ди. Так, на пи­та­н­ня «Чи по­го­ди­тесь ви з тим, що му­суль­ма­нин чи єв­рей ста­нуть чле­ном ва­шої ро­ди­ни» біль­ше по­ло­ви­ни ме­шкан­ців кра­їн За­хі­дної Єв­ро­пи від­по­ві­ли по­зи­тив­но: 53/69% (му­суль­ма­ни/єв­реї) — у Ве­ли­кій Бри­та­нії, 66/86% — у Фран­ції, 88/96% — в Ні­дер­лан­дах. Ви­ня­ток ста­но­вить ли­ше Іта­лія, де ли­ше 43/57% згі­дні по­рі­дни­ти­ся з му­суль­ма­ни­ном чи єв­ре­єм.

У Схі­дній Єв­ро­пі си­ту­а­ція різ­ко про­ти­ле­жна: ме­шкан­ці пе­ре­ва­жної біль­шо­сті кра­їн да­ли не­га­тив­ну від­по­відь. Для по­рів­ня­н­ня, в Че­хії тіль­ки 12% прийня­ли б у ро­ди­ну му­суль­ма­ни­на і 51% — єв­рея, у Ру­му­нії — 29/39%, в Сер­бії — 43/61%, в Укра­ї­ні — 25/43%, у Ро­сії — 34/40% від­по­від­но. Най­більш не­тер­пи­ми­ми до ін­ших на­ро­дів ви­яви­ли­ся вір­ме­ни — 7/28%.

Укла­да­чі зві­ту за­зна­ча­ють при цьо­му, що в усіх 34 кра­ї­нах Єв­ро­пи, де про­ве­де­но опитування, ме­шка­ють пе­ре­ва­жно осо­би хри­сти­ян­сько­го ві­ро­спо­віда­н­ня, які ма­ли б ма­ти хри­сти­ян­ське став­ле­н­ня — во­злю­би бли­жньо­го сво­го — до ін­ших на­ро­дів.

Якщо го­во­ри­ти про пи­та­н­ня ви­зна­н­ня одно­ста­те­вих шлю­бів, то ме­шкан­ці пра­кти­чно всіх кра­їн Цен­траль­ної і Схі­дної Єв­ро­пи став­ля­ться до них не­га­тив­но: 96% — у Вір­ме­нії, 95% — у Гру­зії, 92% — в Мол­до­ві, 90% — в Ро­сії та 85% — в Укра­ї­ні й Ли­тві. На­то­мість за їх ле­га­лі­за­цію ви­сту­па­ють 88% ме­шкан­ців Шве­ції, 73% — Фран­ції, 59% — Пор­ту­га­лії.

Над­зви­чай­но по­ка­зо­вим в опи­ту­ван­ні бу­ло пи­та­н­ня «Чи вва­жа­є­те ви куль­ту­ру сво­го на­ро­ду ви­щою за куль­ту­ру ін­ших на­ро­дів?». Так, ме­шкан­ці схо­ду Єв­ро­пи про­де­мон­стру­ва­ли свою куль­тур­ну за­мкне­ність та не­с­прийня­т­тя ін­ших куль­тур. Тут лі­де­ра­ми не­то­ле­ран­тно­сті та зверх­но­сті до ін­ших куль­тур є ро­сі­я­ни та бол­га­ри, 69% від­со­тків яких вва­жа­ють ро­сій­ську та бол­гар­ську куль­ту­ру ви­щою за ін­ші сві­то­ві куль­ту­ри. Та­кож куль­тур­но за­мкне­ни­ми є Бо­снія (68%) та Сер­бія (65%). Се­ред укра­їн­ців та­ких 41 від­со­ток. На­то­мість на­ро­ди, які да­ли сві­ту най­біль­ше ше­дев­рів сві­то­вої куль­ту­ри, зна­чно скром­ні­ші у сво­їх оцін­ках. Свою куль­ту­ру вва­жа­ють ви­щою за ін­ші ли­ше 20% іспан­ців, 36% фран­цу­зів, 45% нім­ців, 46% бри­тан­ців та 47% іта­лій­ців.

Ці та низ­ка ін­ших пи­тань і від­по­від­ей опитування де­мон­стру­ють, що чим біль­ше ме­шкан­ці пев­ної кра­ї­ни де­кла­ру­ють ві­ру в Бо­га та від­да­ність ли­ше сво­їм куль­тур­ним тра­ди­ці­ям, тим менш то­ле­ран­тни­ми во­ни є до ін­ших на­ро­дів, куль­тур та со­ці­аль­них груп.

Аме­ри­кан­ський ін­сти­тут Pew Research Center про­во­див своє мас­шта­бне та ре­тель­не опитування впро­довж двох ро­ків, з 2015-го по 2017-й, у 34 кра­ї­нах Єв­ро­пи. Всьо­го в опи­ту­ван­ні бу­ло за­ді­я­но 56 ти­сяч ме­шкан­ців стар­ше 18 ро­ків. Це по­над 1 тис. 400 ре­спон­ден­тів у ко­жній кра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.