Ві­кна у світ

Мі­ська вла­да має на­мір від­ре­став­ру­ва­ти ав­тен­ти­чні де­рев’яні ві­кна на істо­ри­чних бу­дів­лях і по­збу­ти­ся пла­сти­ко­вих, які гро­ма­дя­ни вже всти­гли вста­но­ви­ти

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Пе­тро ЛУКІЯНЧУК Львів

Аби мі­сто не втра­ти­ло істо­ри­чно­го шар­му, Львів­ська мі­ська ра­да має на­мір iз 2019 ро­ку за­про­ва­ди­ти про­гра­му спів­фі­нан­су­ва­н­ня ре­став­ра­ції де­рев’яних ві­кон у бу­дин­ках.

Про­гра­ма пе­ред­ба­чає, що пев­ний від­со­ток від вар­то­сті ро­біт спла­чу­ва­ти­ме адмі­ні­стра­ція й пев­ний від­со­ток зби­ра­ти­ме на­се­ле­н­ня. Спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми пла­ну­ють від­но­ви­ти 30 об’єктів.

Спів­пра­ця мі­ської ра­ди з жи­те­ля­ми мі­ста роз­по­ча­ла­ся ще в 2010 ро­ці, ко­ли ді­яв про­ект «Му­ні­ци­паль­ний роз­ви­ток та онов­ле­н­ня ста­рої ча­сти­ни мі­ста Льво­ва» (GIZ). У рам­ках цьо­го про­е­кту у спів­фі­нан­су­ван­ні ні­ме­цько­го то­ва­ри­ства та ме­шкан­ців бу­ло від­ре­став­ро­ва­но по­над ти­ся­чу ві­кон. Спів­ві­дно­ше­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня ста­но­ви­ло: з 2010-го до 2012 ро­ку 60% ко­штів опла­чу­ва­ло ні­ме­цьке то­ва­ри­ство, 20% — мі­сто, 20% — ме­шкан­ці, з 2013-го до 2017 ро­ку 70% ко­штів опла­чу­ва­ло ні­ме­цьке то­ва­ри­ство, 30% — ме­шкан­ці.

Цьо­го­річ ди­ре­ктор ЛКП «Ар­хе­о­ло­гі­чно-ар­хі­те­ктур­на слу­жба м. Льво­ва» Те­тя­на Ба­лу­ко­ва про­по­нує до обго­во­ре­н­ня та­кий від­со­ток спів­фі­нан­су­ва­н­ня: 60% мі­сто і 40% — ме­шкан­ці, якщо це ре­став­ра­ція існу­ю­чо­го де­рев’яно­го ві­кна, і 50% — мі­сто і 50% — ме­шкан­ці, якщо де­рев’яне ві­кно бу­ло са­мо­віль­но за­мі­не­но на пла­сти­ко­ве.

Із про­бле­мою вста­нов- ле­н­ня пла­сти­ко­вих ві­кон в істо­ри­чній ча­сти­ні Льво­ва актив­но бо­рю­ться вже не один рік. Ме­шкан­ці не­о­бду­ма­но псу­ють ар­хі­те­ктур­ну кра­су бу­ді­вель, став­ля­чи за­мість ви­шу­ка­но­го, рі­зьбле­но­го, де­рев’яно­го ві­кна бі­лу пла­сти­ко­ву по­тво­ру, яка спо­тво­рює зов­ні­шній ви­гляд спо­ру­ди.

«Що­ти­жня на за­сі­дан­ні адмі­ні­стра­тив­ної ко­мі­сії ми роз­гля­да­є­мо пра­во­по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства про охо­ро­ну істо­ри­чної спад­щи­ни що­до не­за­кон-

них дій, вчи­не­них фі­зи­чни­ми осо­ба­ми на об’єктах куль­тур­ної спад­щи­ни Льво­ва в цен­траль­ній ча­сти­ні мі­ста, і най­по­ши­ре­ні­ше по­ру­ше­н­ня — це вста­нов­ле­н­ня пла­сти­ко­вих ві­кон за­мість де­рев’яних», — роз­по­вів Ан­дрій Мо­ска­лен­ко, за­сту­пник мі­сько­го го­ло­ви Льво­ва з пи­тань роз­ви­тку.

Та­кож чи­нов­ник на­го­ло­сив, що для на­пра­цю­ва­н­ня кін­це­во­го рі­ше­н­ня що­до ре­став­ра­ції ві­кон бу­дуть узя­ті до ува­ги озву­че­ні про­по­зи­ції ме­шкан­ців. Пі­сля чо­го бу­де під­го­тов­ле­но від­по­від­ну ухва­лу, яку за­твер­джу­ва­ти­ме се­сія Львів­ської мі­ської ра­ди.

Вар­то на­га­да­ти, що за­га­лом у Льво­ві є 214 пам’яток на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня. То­ді як пам’яток мі­сце­во­го зна­че­н­ня зна­чно біль­ше — по­над 2 ти­ся­чі. Біль­шість із них роз­та­шо­ва­ні в цен­трі. Збереження ар­хі­те­ктур­них на­дбань є над­зви­чай­но прі­о­ри­те­тним зав­да­н­ням як для мі­ської ра­ди, так і для са­мих жи­те­лів Льво­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.