Обе­ре­жно, мі­ни!

Укра­їн­ські са­пе­ри вдо­ско­на­лю­ють своє вмі­н­ня без­пе­чно­го роз­мі­ну­ва­н­ня звіль­не­них те­ри­то­рій укра­їн­сько­го Дон­ба­су

Ukrayina Moloda - - Військо - Ген­на­дій КАРПЮК

У Чер­ні­го­ві, у 8-му на­вчаль­но­му цен­трі Держ­спе­цтранс­слу­жби Мі­н­обо­ро­ни дня­ми стар­ту­вав тре­нінг із ви­шко­лу са­пе­рів 1-го рів­ня EOD з гу­ма­ні­тар­но­го роз­мі­ну­ва­н­ня. Це пі­ло­тний про­ект, у хо­ді яко­го на­вча­ти­му­ться 15 фа­хів­ців — по п’ять пред­став­ни­ків від Зброй­них сил, Дер­жав­ної спе­ці­аль­ної слу­жби транс­пор­ту та Дер­жав­ної слу­жби з над­зви­чай­них си­ту­а­цій, рі­вень під­го­тов­ки яких за­свід­чать ди­пло­ми між­на­ро­дно­го рів­ня. Кур­си за­про­ва­дже­но за спри­я­н­ня Від­ді­лу обо­рон­но­го спів­ро­бі­тни­цтва По­соль­ства США в Укра­ї­ні в ме­жах Про­гра­ми гу­ма­ні­тар­но­го роз­мі­ну­ва­н­ня ко­ман­ду­ва­н­ня кон­тин­ген­ту аме­ри­кан­ських Зброй­них сил у Єв­ро­пі. Іні­ці­а­ти­ва пе­ре­слі­дує акту­аль­ну для Ки­є­ва ме­ту — си­стем­но по­кра­щи­ти якість ро­біт із роз­мі­ну­ва­н­ня на звіль­не­них те­ре­нах укра­їн­сько­го Дон­ба­су й мі­ні­мі­зу­ва­ти мін­но-ви­бу­хо­ві ри­зи­ки для мі­сце­во­го на­се­ле­н­ня.

Без­цін­на до­по­мо­га аме­ри­кан­ських пар­тне­рів

Ро­дзин­кою уро­чи­стої про­гра­ми по­ча­тку тре­нін­гу ста­ла пе­ре­да­ча укра­їн­цям аме­ри­кан­ською сто­ро­ною спе­ці­аль­но­го са­пер­но­го обла­дна­н­ня. Це 20 ком­пле­ктів із по­шу­ку ви­бу­хо­не­без­пе­чних пре­дме­тів, зокре­ма, но­ві­тні ме­та­ло­де­те­кто­ри, до­по­мі­жне при­ла­д­дя, ком­пле­кти ін­же­нер­ної роз­від­ки, до скла­ду яких вхо­дить низ­ка ефе­ктив­них еле­ктрон­них та опти­чних при­ла­дів.

А на­вча­ти­муть пра­цю­ва­ти укра­їн­ських фа­хів­ців на су­ча­сно­му обла­днан­ні аме­ри­кан­ські ін­стру­кто­ри, які при­бу­ли сю­ди ра­зом із те­хні­чною до­по­мо­гою, вар­тість якої оці­ню­ють за­га­лом у су­му по­над 500 ти­сяч до­ла­рів. Вар­то до­да­ти, що зга­да­ни­ми да­рун­ка­ми на­ші вій­сько­ві ко­ри­сту­ва­ти­му­ться не ли­ше з на­вчаль­ною ме­тою, а й у про­це­сі пра­кти­чно­го роз­мі­ну­ва­н­ня.

Це не пер­ша по­ді­бна «пор­ція» до­по­мо­ги від на­ших стра­те­гі­чних пар­тне­рів. Так, цьо­го­річ у бе­ре­зні обо­рон­не ві­дом­ство США пе­ре­да­ло 20 ком­пле­ктів ме­та­ло­шу­ка­чів Minelab вар­ті­стю 1,5 млн. гри­вень під­роз­ді­лам із роз­мі­ну­ва­н­ня Дер­жав­ної спе­ці­аль­ної слу­жби транс­пор­ту, які на­те­пер успі­шно ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться за при­зна­че­н­ням. На­га­да­є­мо, що та­кі під­роз­ді­ли є одни­ми з основ­них суб’єктів про­ти­мін­ної ді­яль­но­сті в дер­жа­ві, во­ни за­лу­че­ні до роз­мі­ну­ва­н­ня й очи­ще­н­ня те­ри­то­рій від ви­бу­хо­не­без­пе­чних пре­дме­тів. Їхня спе­ці­а­лі­за­ція — роз­мі­ну­ва­н­ня ва­жли­вих об’єктів транс­порт­ної ін­фра­стру­кту­ри. За­га­лом від лі­та 2014 ро­ку ці під­роз­ді­ли зне­шко­ди­ли май­же 7 ти­сяч ви­бу­хо­не­без­пе­чних пре­дме­тів, об­сте­жи­ли по­над 700 км за­лі­зниць, 113 км ав­то­шля­хів та 500 га мі­сце­во­сті.

Ці­ка­во бу­ло спо­сте­рі­га­ти за зна­йом­ством аме­ри­кан­ських ін­стру­кто­рів — сер­жан­тів Крі­са Сто­рі та Крі­сто­фе­ра Тея, які при­бу­ли до Чер­ні­го­ва з вій­сько­во­го кон­тин­ген­ту США в Єв­ро­пі, — зі сво­ї­ми укра­їн­ськи­ми ко­ле­га­ми. На най­ближ­чі три ти­жні ці іно­зем­ні тре­не­ри й фа­хо­ві са­пе­ри ста­нуть для них пар­тне­ра­ми у ва­жли­вій спра­ві про­фе­сій­но­го зро­ста­н­ня. Кріс має 13 ро­ків ви­слу­ги, се­ред яких кіль­ка бо­йо­вих мі­сій в Іра­ку та Аф­га­ні­ста­ні, де він зни­щив без­ліч рі­зно­ти­пних ви­бу­хо­не­без­пе­чних пре­дме­тів (ВНП). Крі­сто­фер має ви­слу­гу 7 ро­ків і теж є до­бре під­го­тов­ле­ним фа­хів­цем. Він уже бу­вав в Укра­ї­ні, де, як за­ува­жує, 2016-го ви­ко­ну­вав зав­да­н­ня з за­чи­ще­н­ня одно­го з по­лі­го­нів. Ме­тою їхньо­го пе­ре­бу­ва­н­ня в Укра­ї­ні, як за­явив Кріс Сто­рі, є участь у про­це­сі ін­те­гра­ції між­на­ро­дних стан­дар­тів із про­ти­мін­ної ді­яль­но­сті в укра­їн­ські вій­сько­ві стан­дар­ти.

— Укра­їн­ці здо­бу­ли зна­чний до­свід, як і ми, у цій ро­бо­ті. І ра­зом ми спро­бу­є­мо ви­окре­ми­ти кра­щі мо­мен­ти в цьо­му спіль­но­му до­сві­ді та об’єд­на­ти їх, — ка­же він. — Фа­кти­чно сво­їх укра­їн­ських ко­лег ми на­вча­ти­ме­мо так са­мо, як ви­шко­лю­ють від­по­від­ний пер­со­нал у США. Оцін­ка отри­ма­них знань і на­ви­чок ба­зу­ва­ти­ме­ться на те­сту­ва­н­нях — по­ча­тко­во­му й по за­вер­шен­ні кур­су, адже по­трі­бно по­ба­чи­ти до­ся­гну­тий про­грес, зокре­ма і в про­ве­ден­ні ре­аль­них під­рив­них ро­біт. Ці офі­це­ри та сер­жан­ти на­да­лі ста­нуть ін­стру­кто­ра­ми й змо­жуть го­ту­ва­ти са­пе­рів, зда­тних пра­цю­ва­ти на су­ча­сно­му облад- нан­ні, у сво­їх стру­кту­рах. Ось чо­му нам так ва­жли­во вда­ло стар­ту­ва­ти.

Тим ча­сом очіль­ник від­ді­лу обо­рон­но­го спів­ро­бі­тни­цтва По­соль­ства США в Укра­ї­ні пол­ков­ник Су­хо­пу­тних військ Ро­берт Пі­терс, який був при­су­тній на за­хо­ді, за­зна­чив, що най­ва­жли­ві­шим мо­мен­том кур­су є те, що йо­го пліч-о-пліч про­хо­дять пред­став­ни­ки трьох рі­зних служб — го­лов­них опе­ра­то­рів гу­ма­ні­тар­но­го роз­мі­ну­ва­н­ня в Укра­ї­ні. Всі ра­зом в одно­му кла­сі — і це чу­до­вий знак!

— Ба­жаю гар­ної спів­пра­ці, бо ви за­ле­жні один від одно­го, — звер­нув­ся до при­су­тніх Ро­берт Пі­терс. — Ма­є­мо чу­до­ву ко­ман­ду до­свід­че­них ін­стру­кто­рів, які до­по­мо­жуть вам. Ці сер­жан­ти пред­став­ля­ють кра­щих фа­хів­ців, яких ми мо­же­мо зна­йти для цьо­го кур­су. І за­га­лом сер­жан­тів ми вва­жа­є­мо осно­вою на­шої вій­сько­вої слу­жби. То­му під час тре­нін­гів не со­ром­те­ся ста­ви­ти їм ба­га­то за­пи­тань! До­свід обох на­ших кра­їн гі­дний обмі­ну. І йо­го тре­ба вра­хо­ву­ва­ти, адже об­ся­ги ці­єї не­без­пе­чної ро­бо­ти у вас із ча­сом тіль­ки зро­ста­ти­муть і во­на ускла­дни­ться.

У нас бу­дуть свої вій­сько­ві са­пе­ри-во­до­ла­зи

За­ува­жи­мо, що на­вчаль­на ба­за 8-го цен­тру під­го­тов­ки спри­яє які­сно­му на­вчан­ню са­ме са­пе­рів. Ві­дне­дав­на тут по­чи­на­ють вишкіл фа­хів­ців но­во­го спря­му­ва­н­ня — са­пе­рів-во­до­ла­зів. Центр має лі­цен­зію Мі­но­сві­ти на під­го­тов­ку во­до­ла­зів ІІІ-го кла­су 1 — 2-ї груп спе­ці­а­лі­за­цій. Із пер­спе­кти­ва­ми та­кої ро­бо­ти озна­йо­ми­ли й аме­ри­кан­ських го­стей за­кла­ду. Тут є кіль­ка ба­сей­нів як для ба­зо­во­го рів­ня під­го­тов­ки, так і більш скла­дно­го про­фі-кла­су у важ­ко­му та лег­ко­му ти­пах спо­ря­дже­н­ня. Курс для са­пе­рів-во­до­ла­зів три­ва­ти­ме 4 мі­ся­ці, де най­біль­ше ча­су при­ді­ле­но пра­кти­чній скла­до­вій.

— Ми по­ка­за­ли на­шим аме­ри­кан­ським дру­зям ту ро­бо­ту, яку вже ви­ко­ну­є­мо по­над чо­ти­ри ро­ки по­спіль. Цей курс під­го­тов­ки та ре­сур­сна до­по­мо­га пар­тне­рів да­дуть до­да­тко­вий ім­пульс у роз­ви­тку на­шої спро­мо­жно­сті в га­лу­зі роз­мі­ну­ва­н­ня та мін­ної без­пе­ки, — за­пев­нив го­ло­ва адмі­ні­стра­ції Дер­жав­ної спе­ці­аль­ної слу­жби транс­пор­ту ге­не­рал-лей­те­нант Ми­ко­ла Маль­ков. — На­вча­н­ня по­ча­ли­ся й за три ти­жні ми по­ба­чи­мо, на­скіль­ки во­ни є ефе­ктив­ни­ми.

— А чо­му са­ме за­раз ви­ни­кла по­тре­ба у но­вій спе­ці­а­лі­за­ції — са­пе­рах-во­до­ла­зах? — за­пи­тую в Ми­ко­ли Іва­но­ви­ча.

— Не­за­ба­ром від­кри­ва­ти­ме­мо тре­тій за лі­ком від­нов­ле­ний Держ­спе­цтранс­слу­жбою міст на Лу­ган­щи­ні — не­по­да­лік По­па­сної. І пе­ред тим, як про­во­ди­ти та­кі бу­ді­вель­ні ро­бо­ти на звіль­не­ній те­ри­то­рії, са­пе­ри по­вин­ні обов’яз­ко­во ви­ко­ну­ва­ти ін­же­нер­ну роз­від­ку, — від­по­від­ає ге­не­рал-лей­те­нант Маль­ков. — Ча­сто так ста­є­ться, що во­ни зна­хо­дять ви­бу­хо­не­без­пе­чні пре­дме­ти. Ви­яв­ле­н­ня остан­ніх у во­дно­му се­ре­до­ви­щі має свою спе­ци­фі­ку й тру­дно­щі. По­тре­ба в під­го­тов­ці во­до­ла­зів-са­пе­рів са­ме то­му ви­ни­кла, що Держ­спе­цтранс­слу­жба від­нов­лює зруй­но­ва­ні мо­сти і транс­порт­ну ін­фра­стру­кту­ру на схо­ді. І щоб на­ші бу­ді­вель­ни­ки та пон- то­не­ри мо­гли без­пе­чно пра­цю­ва­ти, по­трі­бні спе­ці­а­лі­зо­ва­ні во­до­ла­зи. На­ша на­вчаль­на ба­за пе­ре­бу­ває в хо­ро­шо­му ста­ні й уні­каль­на тим, що спро­мо­жна го­ту­ва­ти фа­хів­ців на­віть узим­ку, адже в ба­га­тьох ін­ших мі­сцях на­вча­н­ня ви­ко­ри­сто­ву­ють зви­чай­ні від­кри­ті во­до­йми, а тут є за­кри­ті ба­сей­ни.

За сло­ва­ми на­чаль­ни­ка 8-го на­вчаль­но­го цен­тру Держ­спе­цтранс­слу­жби пол­ков­ни­ка Ан­дрія Ла­гу­ті­на, у під­го­тов­ці фа­хів­ців із під­во­дної ін­же­нер­ної роз­від­ки та­кож до­по­ма­га­ти­муть на­ші аме­ри­кан­ські парт- не­ри, як і в осво­єн­ні но­вих за­со­бів під­во­дно­го очи­ще­н­ня те­ри­то­рії від ви­бу­хо­не­без­пе­чних пре­дме­тів.

Та­кож у Чер­ні­го­ві я по­мі­тив ва­жли­вий си­гнал — в Укра­ї­ні по­ча­ли го­ту­ва­ти і жі­нок-са­пе­рів, що умо­жли­ви­ли остан­ні змі­ни в за­ко­но­дав­стві, які роз­ши­ри­ли пе­ре­лік по­сад у ЗСУ і до­зво­ли­ли при­зна­ча­ти жі­нок на та­кі бо­йо­ві по­са­ди. При­найм­ні се­ред 15 слу­ха­чів зга­да­них кур­сів є сер­жант — пред­став­ни­ця Дер­жав­ної спе­ці­аль­ної слу­жби транс­пор­ту, яка має ста­ти, до то­го ж, ін­стру­кто­ром.

Фо­то Оле­га ФЕЦЕНЦЯ.

Ін­стру­ктор зі США Крі­сто­фер Тей по­ка­зує осо­бли­во­сті кон­стру­кції та ро­бо­ти но­ві­тніх ме­та­ло­де­те­кто­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.