Джу­лія Ро­бертс — ме­жа ба­жань

Ін­до­не­зі­єць ішов до сво­єї мрії 28 ро­ків

Ukrayina Moloda - - Спорт - Да­ра ГАВАРРА

Ко­мусь по­до­ба­ю­ться актри­си ти­пу се­кса­піль­ної Ме­ри­лін Мон­ро, а хтось бо­же­во­ліє від ве­се­лої і без­по­се­ре­дньої «кра­ле­чки» Джу­лії Ро­бертс. Са­ме до остан­ніх і на­ле­жить ін­до­не­зій­ський бло­гер Кен­ні Сан­та­на, який за­ра­ди сво­єї мрії — зу­стрі­ти­ся з улю­бле­ною актри­сою — пе­ре­тнув не один оке­ан, здо­лав не одну ти­ся­чу кі­ло­ме­трів, а це чо­гось та й вар­те. От і зна­ме­ни­та гол­лі­вуд­ська кі­но­зір­ка оці­ни­ла та­кий вчи­нок сво­го ша­ну­валь­ни­ка.

Са­ме за­раз у То­рон­то про­хо­дить один із го­лов­них кі­но­фе­сти­ва­лів Ка­на­ди, ку­ди, зві­сно ж, при­їха­ло, при­ле­ті­ло, при­плив­ло чи­ма­ло зі­рок, а та­кож ша­ну­валь­ни­ків кі­но­ми­сте­цтва, які пра­гнуть не ли­ше пе­ре­гля­ну­ти «сві­жа­чок», а й по­ди­ви­ти­ся бо­дай одним оком на сво­їх ку­ми­рів. Се­ред них — і Кен­ні Сан­та­на. Ко­ли на прес-кон­фе­рен­ції, при­свя­че­ній пре­зен­та­ції но­во­го се­рі­а­лу Homecoming («По­вер­не­н­ня до­до­му»), в яко­му одну з го­лов­них

з 12 до 18 ли­сто­па­да

Овен (21.03—20.04). На­прав­те дум­ки на роз­ши­ре­н­ня сво­єї дiяль­но­стi. Тро­хи но­вих знань — і світ бiля ва­ших нiг. Пе­ред ва­ми хо­ро­ші пер­спе­кти­ви для актив­но­го про­су­ва­н­ня в жи­т­тя по­лі­ти­чних пе­ре­ко­нань. Дні: спр. — 15; не­спр. — 17. Те­лець (21.04—21.05). Ва­ша та­кти­ка ви­яви­ться пра­виль­ною, оскіль­ки се­ред дру­зів чи одно­дум­ців на­мі­ча­ю­ться кон­флiктии, що за­ва­жа­ють про­су­ва­ти в жи­т­тя ва­жли­вий і по­трі­бний про­ект. Та­кі си­ту­а­ції мо­жуть спа­ла­ху­ва­ти по­стій­но. Дні: спр. — 12; не­спр. — 13. Бли­зню­ки (22.05—21.06). Не ви­клю­че­но, що з ки­мось із пар­тне­рів або дав­ніх ком­пань­йо­нів до­ве­де­ться роз­лу­чи­ти­ся. Іна­кше ви­ни­кнуть про­бле­ми з ви­со­ко­по­став­ле­ни­ми осо­ба­ми або по­кро­ви­те­ля­ми, що не­спри­я­тли­во по­зна­чи­ться на спра­вах і кон­та­ктах. Дні: спр. — 16; не­спр. — 18. Рак (22.06—23.07). Не­зва­жа­ю­чи на тру­дно­щі й на­віть усу­пе­реч їм спра­ви ру­ха­ти­му­ться впе­ред, по­сту­по­во ви втiли­те в жи­т­тя ба­га­то пла­нів та ідей. І якщо бу­дуть по­трі­бні ко­шти або по­мі­чни­ки, спра­ва за цим не ста­не.

Дні: спр. — 15; не­спр. — 16.

10—11 ли­сто­па­да за про­гно­за­ми си­но­пти­ків

ро­лей зі­гра­ла Ро­бертс, ін­до­не­зій­цю на­да­ли мі­кро­фон, він роз­по­вів за­лу і на­сам­пе­ред улю­бле­ній актри­сі, що мрі­яв про цю зу­стріч 28 (!) ро­ків і здо­лав для цьо­го чи­ма­лу від­стань. Зві­сно, та­ке зі­зна­н­ня не за­ли­ши­ло актри­су бай­ду­жою і во­на за­про­по­ну­ва­ла йо­му під­ня­ти­ся на сце­ну, пред­ста­ви­ла йо­го пу­блі­ці, зро­би­ла кіль­ка фо­то­гра­фій з ним і за­ли­ши­ла ав­то­граф на фут­бол­ці, яку він ре­тель­но під­би­рав, ні­би пе­ред­ба­чив їхню зу­стріч, — бла­го­дій­ної мар­ки Be Love, яку під­три­мує Джу­лія Ро­бертс. «Я на­віть не міг про та­ке мрі­я­ти!» — ка­зав зго­дом жур­на­лі­стам ща­сли­вий хло­пець.

На­га­да­є­мо, но­вий се­рі­ал «По­вер­не­н­ня до­до­му» роз­по­від­ає про жін­ку, яка пра­цює в ре­а­бі­лі­та­цій­но­му цен­трі (її зі­гра­ла Джу­лія Ро­бертс, яка до цьо­го не гра­ла у ба­га­то­се­рій­них філь­мах) і до­по­ма­гає по­вер­ну­ти­ся до зви­чай­но­го жи­т­тя во­ї­нам, які про­йшли вій­ну. Це — пси­хо­ло­гі­чний три­лер, який мо­же ста­ти в на­го­ді й на­шим хло­пцям, які за­зна­ли жа­хіть вій­ни.

Лев (24.07—23.08). Не ви­клю­че­но роз­ши­ре­н­ня бі­зне­су, при­дба­н­ня офі­су та ін­ші пе­ре­тво­ре­н­ня у спра­вах. Під­при­єм­ці та на­чаль­ни­ки мо­жуть роз­ра­хо­ву­ва­ти на під­ле­глих, а слу­жбов­ці — на ко­лег. Дні: спр. — 18; не­спр. — не­має. Ді­ва (24.08—23.09). Ви змо­же­те роз­ра­хо­ву­ва­ти на під­ви­ще­н­ня на по­са­ді. Во­дно­час з’яв­ля­ться про­бле­ми. Зв’яз­ки з пар­тне­ра­ми Ко­ле­ги з iн­ших мiст мо­жуть не ви­ко­на­ти сво­їх зо­бов’язань, що при­зве­де до ціл­ком зро­зумі­лих роз­бі­жно­стей і галь­му­ва­н­ня у бiзне­сi. Дні: спр. — 15; не­спр. — 16. Те­ре­зи (24.09—23.10). Пік не­при­єм­но­стей при­па­де на цей ти­ждень. Не ви­клю­че­но, що з ки­мось із за­ру­бі­жних ко­лег до­ве­де­ться роз­i­рва­ти кон­тракт, але за­мість ста­рих зв’яз­ків з’яв­ля­ться но­ві, але на більш мі­цній осно­ві. Дні: спр. — 13; не­спр. — 14. Скор­піон (24.10—22.11). У ба­га­тьох iз вас по­чну­ться про­бле­ми юри­ди­чно­го ха­ра­кте­ру. Во­ни мо­жуть три­ва­ти не­ви­зна­че­ний час. До­хо­ди збiль­ша­ться, тож мо­жна роз­ра­хо­ву­ва­ти на при­стой­ні гро­ші. Во­дно­час збіль­ша­ться і ви­тра­ти.

Дні: спр. — 12; не­спр. — 15. Ки­їв: хмар­но з про­ясне­н­ня­ми, без iсто­тних опа­дiв. Уно­чi та вран­цi мiсця­ми ту­ман. Вiтер пiв­ден­но-схiдний, 3-8 м/с. Тем­пе­ра­ту­ра вно­чi 0...-2, удень +7...+9. Пiсля­зав­тра тем­пе­ра­ту­ра вно­чi близь­ко 0, удень +4...+6.

Ку­рор­ти Кар­пат: хмар­но з про­ясне­н­ня­ми, без iсто­тних опа­дiв. Слав­ське: вно­чi 0...+2, удень +11...+13. Ярем­че: вно­чi -1...+1, удень +12...+14. Мiжгiр’я: вно­чi 0...+-2, удень +11...+13. Ра­хiв: уно­чi -1...+1, удень +12...+14.

Стрі­лець (23.11—21.12). Осо­би­сті сто­сун­ки мо­жуть роз­ви­ва­ти­ся не­рів­но, осо­бли­во ба­га­то про­блем очі­ку­є­ться, ко­ли в по­чу­т­тях мо­же на­ста­ти зна­чне охо­ло­дже­н­ня. Це осо­бли­во акту­аль­но для тих, хто звик змі­шу­ва­ти спра­ви, гро­ші й ко­ха­н­ня. Дні: спр. — 16; не­спр. — 18. Ко­зе­ріг (22.12—20.01). У сім’ях ви­ни­ка­ти­муть тру­дно­щі з ді­тьми, які ви­л­лю­ться в со­лі­дні ви­тра­ти. Ба­га­то сі­мей ви­рі­шать при­дба­ти не­ру­хо­мість в ін­шо­му мі­сті. Не ви­клю­че­ні пла­ни, пов’яза­ні з пе­ре­їздом. Дні: спр. — 14; не­спр. — 15. Во­до­лій (21.01—19.02). У де­ко­го ви­ни­кнуть про­бле­ми з ро­ди­ча­ми. В одно­му ви­пад­ку близь­кі лю­ди за­ймуть по­зи­цію, яка су­пе­ре­чить ва­шим ін­те­ре­сам, в ін­шо­му — во­ни по­тре­бу­ва­ти­муть до­по­мо­ги, що важ­ким тя­га­рем ля­же на ва­шi пле­чi. Дні: спр. — 17; не­спр. — 18. Ри­би (20.02—20.03). Енер­ге­ти­чний по­тен­ці­ал у пред­став­ни­кiв цьо­го зна­ку до­сить ви­со­кий. Зір­ки ра­дять бу­ти ува­жні­ши­ми до сво­го ор­га­ні­зму. Ви вiд­чу­ва­ти­ме­те де­яке осла­бле­н­ня енер­ге­ти­ки та за­го­стре­н­ня хро­ні­чних за­хво­рю­вань.

Дні: спр. — 12; не­спр. — 13.

Кен­ні Сан­та­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.