Бо­йо­вий «за­пас»

В Укра­ї­ні роз­по­ча­ли­ся збо­ри ре­зер­ві­стів i вій­сько­во­зо­бов’яза­них

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

На фрон­ті впро­довж до­би 2 гру­дня оку­пан­ти сім ра­зів від­кри­ва­ли во­гонь по по­зи­ці­ях на­ших військ. Ві­дзна­чи­мо, що всі по­ру­ше­н­ня ре­жи­му ти­ші про­тив­ник здій­снив із на­ста­н­ням тем­ря­ви. У не­ді­лю во­рог об­стрі­лю­вав обо­рон­ні укрі­пле­н­ня укра­їн­ських по­зи­цій бі­ля на­се­ле­них пун­ктів Ста­ни­ця Лу­ган­ська, Кра­сно­го­рів­ка, Но­во­ми­хай­лів­ка, Слав­не, Та­рам­чук i Ле­бе­дин­ське. Важ­ке озбро­є­н­ня не за­сто­со­ву­ва­ли.

Дві­чі за­гар­бни­ки ве­ли при­ціль­ний во­гонь із гр­ана­то­ме­тів i ве­ли­ко­ка­лі­бер­них ку­ле­ме­тів не­по­да­лік Та­рам­чу­ка. Крім то­го, по­бли­зу Ста­ни­ці Лу­ган­ської зброй­ні фор­му­ва­н­ня Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції здій­сни­ли чер­го­ву про­во­ка­цію з ме­тою не­д­опу­ще­н­ня роз­ве­де­н­ня сил і за­со­бів у цьо­му ра­йо­ні — за­фі­ксо­ва­но во­ро­жий об­стріл iз ве­ли­ко­ка­лі­бер­них ку­ле­ме­тів.

Уна­слі­док бо­йо­вих дій не по­стра­ждав жо­ден укра­їн­ський вій­сько­во­слу­жбо­вець. За да­ни­ми роз­від­ки, 2 гру­дня трьох бо­йо­ви­ків ро­сій­сько-оку­па­цій­них військ бу­ло зни­ще­но та ще п’ятьох по­ра­не­но.

Ста­ном на сьо­му го­ди­ну ран­ку 3 гру­дня про­тив­ник об­стрiляв на­шi обо- рон­нi укрі­пле­н­ня в ра­йо­ні Крим­сько­го з мі­но­ме­тів ка­лі­бру 82 мм. Втрат се­ред укра­їн­ських вій­сько­вих не­має.

До­да­мо, що 3 гру­дня в Укра­ї­ні роз­по­ча­ли збо­ри ре­зер­ві­стів i вій­сько­во­зо­бов’яза­них, про що по­ві­до­мив Ге­не­раль­ний штаб Зброй­них сил Укра­ї­ни. У ві­дом­стві по­ясни­ли, що збо­ри про­во­дять у зв’яз­ку із за­про­ва­дже­н­ням в Азо­во-Кер­чен­ській аква­то­рії та 10 укра­їн­ських обла­стях во­єн­но­го ста­ну.

«Бу­де про­ве­де­но збо­ри як у скла­ді бри­гад (до 15 діб), так і в скла­ді на­вчаль­них цен­трів (до 20 діб). Та­ким чи­ном, пе­ред­ба­ча­є­ться, що всі збо­ро­ві за­хо­ди бу­дуть за­вер­ше­ні до по­ча­тку но­во­рі­чних свят», — за­яви­ли в Ген­шта­бі.

У свою чер­гу Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко за­явив, що «від­по­від­но до Стра­те­гі­чно­го пла­ну за­сто­су­ва­н­ня ЗСУ, прой­дуть вій­сько­ві на­вча­н­ня, пе­ре­дис­ло­ка­ція військ. В обла­стях, де ого­ло­ше­но вій­сько­вий стан, від­бу­ду­ться на­вчаль­ні збо­ри з ре­зер­ві­ста­ми і те­ри­то­рі­аль­ною обо­ро­ною. Під­при­єм­ства обо­рон­про­му пе­ре­хо­дять на осо­бли­вий ре­жим ро­бо­ти».

Та­кож Вер­хов­ний Го­лов­но­ко­ман­ду­вач під­кре­слив, що по­си­ле­но охо­ро­ну стра­те­гі­чно ва­жли­вих об’єктів в Укра­ї­ні: «Ми по­си­ли­ли охо­ро­ну та обо­ро­ну об’єктів кри­ти­чної ін­фра­стру­кту­ри: атом­них і гі­дро­еле­ктро­стан­цій, об’єктів хі­мі­чної про­ми­сло­во­сті; пор­тів Укра­ї­ни на Чор­но­му та Азов­сько­му мо­рях. Бу­де вжи­то всіх не­об­хі­дних за­хо­дiв для по­си­ле­н­ня про­ти­по­ві­тря­ної обо­ро­ни».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.