Зеко­но­ми­мо на та­ксі

До лі­та­ків — на по­їзді

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ми­ко­ла ПАЦЕРА

Зі сто­ли­чно­го Цен­траль­но­го за­лі­зни­чно­го вок­за­лу за­пу­ще­но пер­ший рей­ко­вий ав­то­бус-екс­прес до мі­жна­ро­дно­го ае­ро­пор­ту «Бо­ри­спіль». Йо­го те­сту­ва­ли Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко, Прем’єр Во­ло­ди­мир Грой­сман i ке­рів­ник Укр­за­лі­зни­ці Єв­ген Крав­цов.

На­га­да­є­мо, що ідея та­ко­го за­лі­зни­чно­го спо­лу­че­н­ня між дво­ма ве­ли­ки­ми транс­порт­ни­ми ву­зла­ми обго­во­рю­ва­ла­ся вже не один рік, про­те до пра­кти­чної її ре­а­лі­за­ції при­сту­пи­ли ли­ше у трав­ні й за­кін­чи­ли в ре­кор­дно ко­ро­ткий строк. Для вті­ле­н­ня в жи­т­тя цьо­го про­е­кту вар­ті­стю 480 млн. грн. до­ве­ло­ся зро­би­ти чи­ма­ло. Зокре­ма, бу­ло до­бу­до­ва­но до існу­ю­чої за­лі­зни­чної ін­фра­стру­кту­ри близь­ко 4 км ко­лії, зве­де­но за­лі­зни­чну еста­ка­ду дов­жи­ною 272 м над тра­сою мі­жна­ро­дно­го зна­че­н­ня Ки­їв — Хар­ків. Та­кож по­бу­до­ва­но дві па­са­жир­ські пла­тфор­ми но­вої стан­ції «Бо­ри­спіль-аеропорт» із па­віль­йо­на­ми та кри­тий пі­шо­хі­дний пе­ре­хід від них до тер­мі­на­лу D «Бо­ри­спо­ля».

На за­лі­зни­чній стан­ції «Ки­їв-Па­са­жир­ський» для за­пу­ску екс­пре­су бу­ло ре­кон­стру­йо­ва­но пла­тфор­му бі­ля 14-ї ко­лії, з якої здій­сню­є­ться по­сад­ка та ви­сад­ка па­са­жи­рів. На ній онов­ле­но осві­тле­н­ня та оздо­бле­н­ня, а ще — вра­хо­ва­но по­тре­би лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю — вста­нов­ле­но та­ктиль­ні при­строї, а та­кож змон­то­ва­но ліфт. По­руч із пла­тфор­мою збу­до­ва­но дві за­ли очі­ку­ва­н­ня для па­са­жи­рів. За­ла під­ви­ще­но­го ком­фор­ту осна­ще­на кон­ди­ціо­не­ра­ми, та­кож у ній вста­нов­ле­ні су­ча­сні те­ле­ві­зо­ри, LED-осві­тле­н­ня, під­клю­че­ний Wi-Fi. Тут сто­ять ком­фор­тні си­ді­н­ня, є ро­зе­тки для підза­ряд­ки мо­біль­них при­стро­їв, ство­ре­на спе­ці­аль­на зо­на для ді­тей. Вхід до за­ли здій­сню­є­ться за кви­тка­ми на цей екс­прес.

Для зру­чно­сті па­са­жи­рів кви­тки на ньо­го мо­жна при­дба­ти в чо­ти­рьох кі­о­сках са­мо­об­слу­го­ву­ва­н­ня, роз­та­шо­ва­них на кон­кор­сі над 14-ю ко­лі­єю, а та­кож у двох спе­ці­аль­них ка­сах — на Цен­траль­но­му та Пів­ден­но­му вок­за­лах. Ці­ка­во, що на цьо­му мар­шру­ті впер­ше на за­лі­зни­ці ре­а­лі­зо­ва­но но­ву те­хно­ло­гію опла­ти про­їзду. Для цьо­го на Цен­траль­но­му вок­за­лі в Ки­є­ві та в Між­на­ро­дно­му ае­ро­пор­ту «Бо­ри­спіль» вста­нов­ле­но спе­ці­аль­ні тер­мі­на­ли для про­да­жу кви­тків за без­го­тів­ко­ві ко­шти. Та­кож па­са­жи­ри мо­жуть роз­ра­ху­ва­ти­ся за про­їзд без­по­се­ре­дньо в по­їздах за те­хно­ло­гі­єю, вда­ло опра­цьо­ва­ною в Ки­їв­сько­му ме­тро­по­лі­те­ні спіль­но з Оща­дним бан­ком Укра­ї­ни. Пі­сля те­сту­ва­н­ня без­кон­та­ктних си­стем опла­ти на по­їздах до Мі­жна­ро­дно­го ае­ро­пор­ту «Бо­ри­спіль» ця те­хно­ло­гія бу­де роз­ши­ре­на на ін­ші по­їзди — при­мі­ські та да­ле­ко­го спо­лу­че­н­ня. Та­кож на ба­зі за­лі­зни­чно­го екс­пре­су до ае­ро­пор­ту «Бо­ри­спіль» пла­ну­є­ться впер­ше впро­ва­ди­ти єди­ний кви­ток на рі­зні ви­ди транс­пор­ту. На­при­клад, клі­єнт змо­же ку­пи­ти один кви­ток, що ді­я­ти­ме в по­їзді, екс­пре­сі та лі­та­ку.

Гра­фік кур­су­ва­н­ня ав­то­бу­са на рей­ках скла­дав­ся та­ким чи­ном, щоб він міг кон­ку­ру­ва­ти з ін­ши­ми ви­да­ми транс­пор­ту та вра­хо­ву­вав пі­ко­ві на­ван­та­же­н­ня МА «Бо­ри­спіль». До ре­чі, на Цен­траль­но­му за­лі­зни­чно­му вок­за­лі, а та­кож на стан­ції в ае­ро­пор­ту вже вста­нов­ле­но та­бли­ці з гра­фі­ком ру­ху. Пер­ший рейс із Ки­є­ва бу­де в 0 го­дин 9 хви­лин, із Бо­ри­спо­ля — в 0.48. Рух на мар­шру­ті бу­де ці­ло­до­бо­вим із рі­зним ін­тер­ва­лом, за­ле­жно від па­са­жи­ро­по­то­ку — від май­же го­ди­ни вдень до 27-44 хви­лин уран­ці та вве­че­рі. За­галь­на три­ва­лість по­їзд­ки ста­но­вить 35 хви­лин, вра­хо­ву­ю­чи одну зу­пин­ку на стан­ції «Дар­ни­ця» (до ре­чі, бу­ли про­по­зи­ції зро­би­ти їх та­кож на «Ки­ї­вДе­мі­їв­ський», «Ви­ду­би­чі» та іме­ні Ге­ор­гія Кир­пи, але по­ки що обме­жи­ли­ся одні­єю).

Сам же но­вий екс­прес скла­да­є­ться з чо­ти­рьох рей­ко­вих ав­то­бу­сів ви­ро­бни­цтва Pesa Bydgoszcz SA. Во­ни бу­ли за­ку­пле­ні Укр­за­лі­зни­цею ра­ні­ше для екс­плу­а­та­ції на ре­гіо­наль­них мар­шру­тах, мо­дер­ні­зо­ва­ні вла­сни­ми си­ла­ми в ло­ко­мо­тив­но­му де­по «Гре­ча­ни». Зокре­ма, їм бу­ло про­ве­де­но ре­монт основ­них ву­злів, ди­зель­них дви­гу­нів, си­стем опа­ле­н­ня, ва­ку­ум­них ту­а­ле­тів, мо­дер­ні­зо­ва­но си­сте­ми ра­діозв’яз­ку та спо­ві­ще­н­ня па­са­жи­рів, онов­ле­но ін­тер’єр ка­бі­ни ма­ши­ні­ста та ва­го­нів зсе­ре­ди­ни і зов­ні — в кор­по­ра­тив­но­му сти­лі, вста­нов­ле­но ін­фор­ма­цій­ні та­бло. По­їзди вмі­ща­ють по 120 па­са­жи­рів, а та­кож ма­ють зо­ни для пе­ре­ве­зе­н­ня ба­га­жу — для цьо­го вста­нов­ле­ні спе­ці­аль­ні стій­ки. На­га­да­є­мо, що на­зву для швид­кі­сно­го екс­пре­су бу­ло обра­но шля­хом від­кри­то­го го­ло­су­ва­н­ня, ого­ло­ше­но­го Укр­за­лі­зни­цею. У ньо­му взя­ло участь по­над 100 ти­сяч ба­жа­ю­чих — най­біль­ше го­ло­сів отри­ма­ла на­зва Kyiv Boryspil Express.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.