Чо­ти­ри пи­ше­мо, один пам’ята­є­мо

Пе­ре­ві­зни­ки по­гро­жу­ють зня­ти з мі­ських мар­шру­тів ко­жен п’ятий ав­то­бус

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ган­на ЯРОШЕНКО Пол­та­ва

У по­не­ді­лок, 3 гру­дня, близь­ко двох де­ся­тків пе­ре­ві­зни­ків при­йшли на апа­ра­тну на­ра­ду до за­лу за­сі­дань Пол­тав­ської мі­ської ра­ди з пла­ка­та­ми: «Пол­тав­ська вла­да зни­щує під­при­єм­ців», «Ма­є­мо ну­льо­ві при­бу­тки в ма­ло­му бі­зне­сі», «Че­рез по­пу­лізм по­лі­ти­ків пол­тав­ці хо­ди­ти­муть пі­шки». Спіл­ку­ва­ли­ся з пред­став­ни­ка­ми мі­ської вла­ди на під­ви­ще­них то­нах. Зокре­ма, пе­ре­ві­зни­ки по­гро­жу­ють із 4 гру­дня зня­ти з мі­ських мар­шру­тів ко­жен п’ятий ав­то­бус: мов­ляв, не­спра­ве­дли­во вста­нов­ле­ний та­риф за про­їзд у роз­мі­рі 4 грив­ні не за­ли­шає їм ін­шо­го ви­бо­ру, адже за та­ких умов не­має мо­жли­во­сті ре­мон­ту­ва­ти транс­порт (ці­ни на зап­ча­сти­ни ду­же ви­со­кі), а от­же, ро­би­ти йо­го ком­фор­тним для па­са­жи­рів, до то­го ж во­дії від­мов­ля­ю­ться ви­хо­ди­ти на ро­бо­ту, не ма­ю­чи гі­дної зар­пла­тні, та й паль­не весь час до­рож­чає. «Ми зму­ше­ні роз­про­ду­ва­ти ав­то­парк, щоб не збан­кру­ту­ва­ти. Нас зро­би­ли во­ро­га­ми, але нам теж по­трі­бно го­ду­ва­ти сво­їх ді­тей», — за­яв­ля­ють під­при­єм­ці. На їхню дум­ку, на сьо­го­дні акту­аль­ний та­риф на пе­ре­ве­зе­н­ня в ав­то­бу­сах i мар­шру­тних та­ксі — 8 гри­вень. І це без ура­ху­ва­н­ня ви­трат на амор­ти­за­цію та ка­пі­таль­ний ре­монт транс­порт­них за­со­бів.

Во­дно­час се­кре­тар Пол­тав­ської мі­ської ра­ди Оле­ксандр Ша­мо­та на­га­дав, що пла­ту за про­їзд у мі­сько­му транс­пор­ті в роз­мі­рі 4 грив­ні по­нов­ле­но у зв’яз­ку з рі­ше­н­ням су­ду. А та­ри­фу за пе­ре­ве­зе­н­ня в роз­мі­рі 8 гри­вень, за йо­го сло­ва­ми, у Пол­та­ві ні­ко­ли не бу­де. Зре­штою, до­мо­ви­ли­ся про­дов­жи­ти пе­ре­мо­ви­ни пі­сля апа­ра­тної на­ра­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.