НО­ВИ­НИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Інфорум -

Квар­ти­ри для уча­сни­ків АТО

Ни­ні у сто­ли­ці про­жи­ва­ють ти­ся­чі уча­сни­ків Ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції на схо­ді Укра­ї­ни, се­ред яких со­тні тих, хто має пра­во на пер­шо­чер­го­ве отри­ма­н­ня жи­тла — зокре­ма, й мо­ло­дих сі­мей. Але ре­а­лії жи­т­тя та­кі, що пра­во є, а жи­тла не­має. То­чні­ше ка­жу­чи, віль­них квар­тир у мі­сті та­кож ви­ста­чає, але їх мо­жна тіль­ки ку­пи­ти, а це по ки­ше­ні да­ле­ко не ко­жно­му — тим біль­ше уча­сни­ку АТО з ін­ва­лі­дні­стю. Тож ко­му­наль­не під­при­єм­ство «Жи­тло­ін­ве­ст­буд-УКБ» ви­рі­ши­ло де­що по­лі­пши­ти цю си­ту­а­цію. Во­но пла­нує зве­сти два су­ча­сні 25-по­вер­хо­ві жи­тло­вi бу­дин­ки на про­спе­кті Ві­дра­дний, 42 у Со­лом’ян­сько­му ра­йо­ні, ча­сти­ну квар­тир у яких і отри­ма­ють за­хи­сни­ки Ві­тчи­зни. Згі­дно з пла­на­ми, у цих ба­га­то­по­вер­хів­ках бу­де 1 тис. 136 квар­тир i під­зем­ний пар­кінг на 380 ма­ши­но­місць. Та­кож по­бу­ду­ють ди­тя­чий са­док на 80 ма­лень­ких від­ві­ду­ва­чів. За­раз уже ого­ло­ше­но тен­дер на роз­роб­ку проект у цих об’єктів, який пе­ре­мо­жець кон­кур­су має по­да­ти до кін­ця трав­ня наст упно­го ро­ку. На йо­го ство­ре­н­ня з мі­сько­го бю­дже­ту ви­ді­лять 6,5 млн. грн. Ау­кціон же на ви­зна­че­н­ня ге­не­раль­но­го під­ря­дни­ка від­бу­де­ться 11 гру­дня.

Бо­ксер­ські ру­ка­ви­чки по­лі­цей­ським — від ме­ра

Мер Ки­є­ва Ві­та­лій Кли­чко на­го­ро­див імен­ни­ми бо­ксер­ськи­ми ру­ка­ви­чка­ми (з вла­сним та ав­то­гра­фом бра­та Во­ло­ди­ми­ра) по­лі­цей­ських, які за­три­ма­ли мо­ло­дих ван­да­лів, що зруй­ну­ва­ли сві­тиль­ни­ки на ого­ро­жі Бо­та­ні­чно­го сад у іме­ні ака­де­мі­ка Фо­мі­на на буль­ва­рі Та­ра­са Шев­чен­ка. Ща­сли­ви­ми їх отри­му­ва­ча­ми ста­ли ка­пі­тан по­лі­ції Ан­тон Ка­ба­чен­ко, ма­йор Юрій Яко­вець та лей­те­нант Во­ло­ди­мир Гринь із Шев­чен­ків­сько­го рай управ­лі­н­ня по­лі­ції. При цьо­му сто­ли­чний го­ло­ва по­дя­ку­вав пра­во­охо­рон­цям і за­зна­чив: ці по­да­рун­ки сим­во­лі­зу­ють те, що за по­ря­док на ву­ли­цях по­трі­бно бо­ро­ти­ся, щоб ки­я­ни та го­сті мі­ста по­чу­ва­ли­ся в без­пе­ці на ву­ли­цях, а по­ру­шни­ки пра­во­по­ряд­ку ро­зумі­ли, що за свої дії по­трі­бно від­по­від­а­ти. На­га­да­є­мо, що двох хло­пців, які впро­довж кіль­кох днів зруй­ну­ва­ли не один де­ся­ток сві­тиль­ни­ків, іден­ти­фі­ку­ва­ли за до­по­мо­гою ка­мер ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня, і за­три­ма­ли їх на­го­ро­дже­ні по­лі­цей­ські. Бе­шке­тни­кам мер на­ка­зав при­бра­ти сніг бі­ля ко­ле­джу. На­га­да­є­мо, що ве­сною Ві­та­лій Кли­чко на­го­ро­див ші­стьох по­лі­цей­ських ве­ло­си­пе­да­ми за за­три­ма­н­ня ван­да­лів, ко­трі зла­ма­ли та хо­ті­ли вкра­сти фра­гмен­ти ком­по­зи­ції «Ді­ти пу­ска­ють ко­ра­бли­ки» на По­што­вій пло­щі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.