При­бу­тко­вий «лі­вак»

Лі­кві­до­ва­но під­піль­ні АЗС. Чи на­дов­го?

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Сві­тла­на МИЧКО Тер­но­піль

Тер­но­піль­ські пра­во­охо­рон­ці ви­яви­ли на те­ри­то­рії обла­сно­го цен­тру чо­ти­ри не­ле­галь­нi ав­то­за­прав­нi стан­ції і при­пи­ни­ли їх ді­яль­ність, ви­лу­чив­ши при цьо­му не­за­кон­но­го обла­дна­н­ня та паль­но­го на су­му близь­ко чо­ти­рьох міль­йо­нів гри­вень. Як по­ві­до­ми­ли «УМ» у прес­слу­жбі про­ку­ра­ту­ри Тер­но­піль­ської обла­сті (під її про­це­су­аль­ним ке­рів­ни­цтвом ве­де­ться слід­ство), дві під­піль­ні АЗС ді­я­ли як ста­ціо­нар­ні, а дві — як пе­ре­сув­ні, до­став­ка ж паль­но­го до них здій­сню­ва­лась ав­то­ци­стер­ною. А ор­га­ні­зу­вав весь цей при­бу­тко­вий бі­знес один під­при­єм­ли­вий тер­но­по­ля­нин, який ви­рі­шив на­жи­ти­ся на то­му, що де­що де­шев­ший «лі­вий» бен­зин зав­жди зна­хо­дить по­ку­пців. За­раз що­до ньо­го три­ває до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня за ча­сти­ною 3 стат­ті 204 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни — «не­за­кон­не ви­го­тов­ле­н­ня, збе­рі­га­н­ня, збут або транс­пор­ту­ва­н­ня з ме­тою збу­ту під­акци­зних то­ва­рів». У ре­зуль­та­ті про­ве­де­них слід­чих дій ви­лу­че­но, зокре­ма, 42 тис. 510 літрів ди­зель­но­го паль­но­го, сі­дло­вий тя­гач з ав­то­ци­стер­ною єм­кі­стю 38 тис. літрів та два ван­та­жнi фур­го­ни, обла­дна­ні як «мо­біль­ні» ав­то­за­прав­ні стан­ції. Всьо­го то­вар­но-ма­те­рі­аль­них цін­но­стей — за­галь­ною вар­ті­стю на 3 міль­йо­ни 850 ти­сяч гри­вень.

Тре­ба за­ува­жи­ти, що це да­ле­ко не пер­ший та­кий кри­мі­наль­ний ви­па­док. Так, при­мі­ром, улі­тку, в хо­ді про­ве­де­н­ня опе­ра­ції «Акциз-2018», спів­ро­бі­тни­ки по­да­тко­вої по­лі­ції го­лов­но­го управ­лі­н­ня Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби у Тер­но­піль­ській обла­сті ви­яви­ли в одно­му зi склад­ських при­мі­щень 9 бо­чок ти­пу «єв­ро­куб» i при­єд­на­не до них обла­дна­н­ня ав­то­мо­біль­но­го за­прав­но­го ком­пле­ксу з па­лив­но-роз­да­валь­ною ко­лон­кою. Ре­а­лі­за­ція диз­па­ли­ва здій­сню­ва­лась за го­тів­ко­ві ко­шти без за­сто­су­ва­н­ня ре­є­стра­то­ра роз­ра- хун­ко­вих опе­ра­цій i без будь-яких до­ку­мен­тів, що за­свід­чу­ють по­хо­дже­н­ня паль­но­го, йо­го якість та ви­ро­бни­ка. До­звіль­ні до­ку­мен­ти на ви­ко­на­н­ня ро­біт під­ви­ще­ної не­без­пе­ки та на ви­ко­ри­ста­н­ня уста­тку­ва­н­ня для збе­рі­га­н­ня і ре­а­лі­за­ції паль­но­го та­кож бу­ли від­су­тні.

Фо­то прес-слу­жби про­ку­ра­ту­ри Тер­но­піль­ської обла­сті.

Пе­ре­сув­на під­піль­на за­прав­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.