Ме­двед­чук про­ти «Укра­ї­ни мо­ло­дої»

Кум Пу­ті­на ви­ма­гає від га­зе­ти спро­сту­ва­н­ня ін­фор­ма­ції про те, що він — агент КДБ під псев­до­ні­мом «Со­ко­лов­ський»

Ukrayina Moloda - - Полiтика - Інф. «УМ»

«Укра­ї­на мо­ло­да» отри­ма­ла за­яву від адво­ка­та Ві­кто­ра Ме­двед­чу­ка з ви­мо­гою спро­сту­ва­ти ін­фор­ма­цію про те, що лі­дер ру­ху «Укра­їн­ський ви­бір» є «аген­том КДБ під псев­до­ні­мом Со­ко­лов­ський». Цю ін­фор­ма­цію бу­ло опри­лю­дне­но на на­шо­му веб-сай­ті 6 ли­сто­па­да 2018 ро­ку в ма­те­рі­а­лі Гри­го­рія Омель­чен­ка під на­звою «Хре­сто­вий по­хід Крем­ля: Як Мо­ско­вія при­вла­сни­ла пра­во­слав’я Ки­їв­ської Ру­сі та чо­му не хо­че йо­го втра­ча­ти». У за­яві адво­кат на­зи­ває ви­ще­зга­да­не твер­дже­н­ня «від­вер­тою та вкрай ци­ні­чною бре­хнею».

Утiм, опри­лю­днив­ши цю ін­фор­ма­цію, «Укра­ї­на мо­ло­да» не від­кри­ла Аме­ри­ку. Адже да­ні про те, що Ві­ктор Ме­двед­чук був ті­сно пов’яза­ний iз КДБ, є в ба­га­тьох ін­ших дже­ре­лах — в ін­тер­нет-ме­ре­жі не­важ­ко зна­йти їх. На­при­клад, по­лі­тик і юрист Сер­гій Го­ло­ва­тий в ін­терв’ю про­гра­мі «Лю­ди. Hard Talk» на ка­на­лі «112» (від 3 кві­тня 2015 ро­ку, ві­део мо­жна пе­ре­гля­ну­ти за адре­сою https://youtu.be/pWLoW6PU5qM) роз­по­від­ає:

— Я ро­бив усе мо­жли­ве на пар­ла­мент­ських ви­бо­рах 1994 ро­ку, щоб по Ар­те­мів­сько­му окру­гу (це Шев­чен­ків­ський ра­йон Ки­є­ва, ву­ли­ця Ар­те­ма, пер­ший округ) не про­йшов Ме­двед­чук. Я про­йшов по Ви­но­гра­да­рю, а на­ші окру­ги в Шев­чен­ків­сько­му ра­йо­ні су­мі­жні. Я знав, що це є агент Крем­ля, бо жив із ним у одно­му гур­то­жи­тку. Я ба­чив, як він жив, у яких умо­вах. Ко­ли я ме­шкав у одній кім­на­ті з чо­тир­ма іно­зем­ця­ми (з Єме­ну, Єфі­о­пії, Лі­вії), а Ме­двед­чук, та­кий же сту­дент, та­ко­го ж кур­су, жив в одно­кім­на­тно­му но­ме­рі. Ні­хто, на­віть ви­кла­да­чі чи аси­стен­ти, не мо­гли жи­ти в кім­на­тах са­мі. — Він був то­ді вже аген­том КДБ? — Зви­чай­но, він був за­вер­бо­ва­ний як адво­кат Сту­са. Він був адво­ка­том Сту­са. — Але ж він був сту­ден­том? — Так, сту­ден­том. Це ра­дян­ські ча­си, 70-ті ро­ки — ось у чо­му спра­ва. Я на­вчав­ся з 1972-го по 1977-й. Усі ре­шта по­дій ли­ше до­во­дять, що це від­кри­тий агент Крем­ля. І сьо­го­дні він є одним із клю­чо­вих осіб у то­му, що на­зи­ва­є­ться Пу­тін­ський Мін­ський шлях (Мін­ські до­мов­ле­но­сті. — Ред.).

Про «ка­де­бе­шне» ми­ну­ле ку­ма Пу­ті­на у сво­їй ві­до­мій книж­ці «Нарцис, або Штри­хи до по­лі­ти­чно­го порт­ре­ту Ві­кто­ра Ме­двед­чу­ка», яка по­ба­чи­ла світ у 2001 ро­ці, пи­ше й по­лі­тик та на­ро­дний де­пу­тат (на той час) Дми­тро Чо­біт. Зокре­ма, Дми­тро Чо­біт роз­по­від­ає, що Ві­ктор Ме­двед­чук «по­тра­пив у спе­ці­аль­ну гру­пу ду­же до­ві­ре­них адво­ка­тів, яким ор­га­ни МВС і КДБ до­ру­ча­ли ве­сти ва­жли­ві для них спра­ви». Не був би Ві­ктор Ме­двед­чук адво­ка­том, як­би не за­хо­тів спро­сту­ва­ти не над­то при­єм­ну для ньо­го ін­фор­ма­цію (на час ви­хо­ду кни­ги у світ Ме­двед­чук обі­ймав по­са­ду за­сту­пни­ка Го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни). Він по­дав по­зов до су­ду на ав­то­ра книж­ки та ви­дав­ни­цтво «Про­сві­та», аби 99 фа­ктів, опу­блі­ко­ва­них у «Нар­ци­сі», бу­ли ви­зна­ні та­ки­ми, що не від­по­від­а­ють дій­сно­сті, гань­блять йо­го честь, гі­дність та ді­ло­ву ре­пу­та­цію. Спра­ва роз­гля­да­ла­ся в го­ре­зві­сно­му Пе­чер­сько­му ра­йон­но­му су­ді Ки­є­ва, який став на бік по­зи­ва­ча і ви­ніс рі­ше­н­ня, що в кни­зі опу­блі­ко­ва­на не­до­сто­вір­на ін­фор­ма­ція. Про­те Вер­хов­ний Суд Укра­ї­ни, ку­ди зго­дом звер­нув­ся Дми­тро Чо­біт, у 2007 ро­ці ви­знав, що вся ін­фор­ма­ція про по­лі­ти­ка Ві­кто­ра Ме­двед­чу­ка в кни­зі «Нарцис» від­по­від­ає дій­сно­сті і для її оскар­же­н­ня від по­ча­тку не бу­ло за­кон­них під­став (https://ua.korrespondent.net/ ukraine/298825-verhovnij-sud-viznavshcho-kdb-doviryalo-medvedchuku).

Та­кож в опу­блі­ко­ва­них за­пи­сах ко­ли­шньо­го ма­йо­ра УДО Ми­ко­ли Мель­ни­чен­ка то­ді­шній очіль­ник СБУ Ле­о­нід Дер­кач у роз­мо­ві з Пре­зи­ден­том Ле­о­ні­дом

Ку­чмою ствер­джу­вав: Ві­ктор Ме­двед­чук був аген­том КДБ і мав аген­тур­не псев­до «Со­ко­лов­ський». Що­прав­да, сам Ме­двед­чук ви­зна­ва­ти цьо­го не хо­че. «Ви зна­є­те, це пов­на ма­я­чня, яка ні­чо­го біль­шо­го, ніж сміх, у ме­не не ви­кли­кає», — ска­зав він в ін­терв’ю «Укра­їн­ській слу­жбі Бі-Бі­Сі» 4 жов­тня 2002 ро­ку.

А ось діа­лог Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Ле­о­ні­да Ку­чми і го­ло­ви СБУ Ле­о­ні­да Дер­ка­ча з кни­ги «Хто є хто. На ди­ва­ні Пре­зи­ден­та Ку­чми».

ДЕР­КАЧ: «...сам Ме­двед­чук же по ху­лі­ган­ству тут про­хо­див, а за­раз усі до­ку­мен­ти, які по ху­лі­ган­ству бу­ли, всі ці спра­ви роз­по­ро­ше­ні, там май­же одні кри­хти.

КУЧМА: Ну, що тут ро­би­ти? Ну, це ж нам ві­до­мо, що він був аген­том КДБ сто­про­цен­тно.

ДЕР­КАЧ: Ко­му ві­до­мо? Вам ві­до­мо, ме­ні ві­до­мо.

КУЧМА: Ну, а до­ку­мен­ти якісь за­ли­ши­лись там у вас?

ДЕР­КАЧ: Є йо­го псев­до­нім — «Со­ко­лов­ський». Яки­хось до­ку­мен­тів, щоб офі­цій­них — усе спа­ли­ли. Чо­му спа­ли­ли? То­му що на­віть ко­ли він у Ки­їв­ра­ду йшов у де­пу­та­ти, то пря­мо ви­кли­кав пра­ців­ни­ків Мар­чук (Єв­ген Мар­чук — ко­ли­шній гла­ва СБУ, а до то­го — ке­рів­ник П’ято­го («ди­си­дент­сько­го» або іде­о­ло­гі­чно­го) управ­лі­н­ня КДБ УРСР. — Ред.) і ка­зав: «Усіх ко­птить, щоб тіль­ки був Ме­двед­чук на ви­бо­рах». Це одно­зна­чно. (http://argumentua.com/stati/viktormedvedchuk-vo-vlast-po-kostyam-agentsokolovskii).

Ін­фор­ма­ція про Ме­двед­чу­ка-Со­ко­лов­сько­го «гу­ляє» в со­тнях ін­тер­нет­дже­рел. Про­те чо­мусь ку­ма Пу­ті­на за­че­пи­ло її опри­лю­дне­н­ня са­ме в «Укра­ї­ні мо­ло­дій». Мо­же, в па­трі­о­ти­чній укра­ї­но­мов­ній га­зе­ті ця ін­фор­ма­ція ви­да­є­ться та­кою, що осо­бли­во «дис­кре­ди­тує йо­го честь і гі­дність»?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.