«Ві­рю, що не зла­ма­є­тесь!»

Звер­не­н­ня до укра­їн­ських мо­ря­ків, яких ро­сій­ські агре­со­ри зло­чин­но за­хо­пи­ли в по­лон

Ukrayina Moloda - - Гаряча Тема - Гри­го­рій ОМЕЛЬЧЕНКО, Ге­рой Укра­ї­ни, ге­не­рал-лей­те­нант СБУ, по­че­сний го­ло­ва Спіл­ки офі­це­рів Укра­ї­ни

До­ро­гі си­ни й ону­ки — гор­дість і сла­ва ВМС Укра­ї­ни!

Сьо­го­дні ва­ші іме­на знає вся Укра­ї­на і світ. Сво­єю му­жні­стю і ви­трим­кою ви не до­зво­ли­ли «бо­же­віль­но­му з ядер­ною кно­пкою» Пу­ті­ну роз­по­ча­ти мас­шта­бне втор­гне­н­ня ро­сій­ських військ в Укра­ї­ну, аби про­би­ти су­хо­пу­тний ко­ри­дор в 100-120 км уздовж Азов­сько­го узбе­реж­жя, який би з’єд­нав фа­шист­ську Ро­сію з ане­ксо­ва­ним Кри­мом і ви­хо­дом до При­дні­стров’я, де роз­та­шо­ва­на вій­сько­ва ба­за агре­со­ра, а мо­жли­во, і пов­ної оку­па­ції пів­ден­но-схі­дних обла­стей Укра­ї­ни (під­твер­дже­н­ням то­му є кар­ти ГШ ЗС РФ). Це сво­єю чер­гою ство­ри­ло б ре­аль­ну за­гро­зу во­єн­ної агре­сії Ро­сії про­ти всі­єї Схі­дної Єв­ро­пи. Світ міг опи­ни­ти­ся на ме­жі ядер­ної вій­ни.

25 ли­сто­па­да 2018 ро­ку за на­ка­зом Пу­ті­на ЗС Ро­сії вчи­ни­ли від­вер­тий про­во­ка­цій­ний акт во­єн­ної агре­сії про­ти Укра­ї­ни — зброй­ний на­пад на ко­ра­бель­ну гру­пу Вій­сько­во-Мор­ських сил ЗС Укра­ї­ни в Кер­чен­ській про­то­ці (в ней­траль­них во­дах), у яко­му взя­ли участь де­сять вій­сько­вих ка­те­рів, а та­кож бо­йо­ві ге­лі­ко­пте­ри і лі­та­ки ВКС РФ. Пі­сля за­сто­су­ва­н­ня зброї, у то­му чи­слі і ви­пу­ще­них не­ке­ро­ва­них ра­кет із лі­та­ка на ура­же­н­ня та по­шко­дже­н­ня укра­їн­ських вій­сько­вих ка­те­рів і по­ра­не­н­ня мо­ря­ків, вій­ська спе­ці­аль­но­го при­зна­че­н­ня ФСБ РФ за­хо­пи­ли два ка­те­ри і бу­ксир і взя­ли в по­лон 24 укра­їн­ських мо­ря­ків і офі­це­рів, які на­ра­зі не­за­кон­но аре­што­ва­ні і пе­ре­бу­ва­ють у слід­чих ізо­ля­то­рах Ро­сії.

На мо­мент зброй­но­го на­па­ду на укра­їн­ські ка­те­ри мі­н­обо­ро­ни Ро­сії уздовж дер­жав­но­го кор­до­ну Укра­ї­ни, на тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях До­не­цької і Лу­ган­ської обла­стей, в ане­ксо­ва­но­му Кри­му роз­гор­ну­ло на­зем­не угру­по­ва­н­ня за­галь­ною чи­сель­ні­стю по­над 80 ти­сяч вій­сько­во­слу­жбов­ців, близь­ко 1400 ар­ти­ле­рій­ських і ра­ке­тних си­стем зал­по­во­го во­гню, 900 тан­ків, 2300 бо­йо­вих бро­ньо­ва­них ма­шин, по­над 500 лі­та­ків та 300 вер­то­льо­тів. В аква­то­рі­ях Чор­но­го, Азов­сько­го, Егей­сько­го мо­рів пе­ре­бу­ва­ло по­над 80 ко­ра­блів і 8 під­во­дних чов­нів, зокре­ма удар­них — 23 ко­ра­блі і 6 під­во­дних чов­нів.

Ша­нов­ні мо­ря­ки, стар­ши­ни, мі­чма­ни і офі­це­ри, хоч що б вам го­во­ри­ли ро­сій­ські слід­чі, про­ку­ро­ри, суд­ді та по­лі­ти­ка­ни в Укра­ї­ні, ви ді­я­ли ви­со­ко­про­фе­сій­но, за­кон­но, від­по­від­но до норм мі­жна­ро­дно­го мор­сько­го пра­ва та чин­них до­го­во­рів! Ні­яких зло­чи­нів про­ти Ро­сії чи на її те­ри­то­рії ви не вчи­ня­ли!

Згі­дно з Же­нев­ською кон­вен­ці­єю «Про по­во­дже­н­ня з вій­сько­во­по­ло­не­ни­ми» від 12 сер­пня 1949 ро­ку (ра­ти­фі­ко­ва­на Укра­ї­ною, За­кон № 3413-ІV від 08.02.2006 р.), ви є вій­сько­во­по­ло­не­ни­ми. Ви не мо­же­те бу­ти ні пі­до­зрю­ва­ни­ми, ні обви­ну­ва­че­ни­ми, ні за­су­дже­ни­ми за Кри­мі­наль­ним ко­де­ксом РФ.

На ва­шо­му бо­ці Прав­да, а зна­чить і Бог! Пам’ятай­те:«Бог не в си­лі, Бог у прав­ді!»

Сво­го ча­су ко­му­ні­сти­чна про­па­ган­да Ра­дян­сько­го Со­ю­зу ви­га­да­ла міф про «28 ге­ро­їв-пан­фі­лов­ців», які за­хи­ща­ли Мо­скву в 1941 ро­ці від ні­ме­цько-фа­шист­ських за­гар­бни­ків...

Ви — 24 Во­ї­ни Сві­тла — не міф! Ви ре­аль­ні лю­ди:

Із бро­не­ка­те­ра «Бер­дянськ»: * Ро­ман Мо­кряк, лей­те­нант, 1986 р.н. Кі­ро­во­град­ська область * Юрій Без’язи­чний, стар­ший ма­трос, 1990 р.н., Оде­ська область * Ан­дрій Ар­те­мен­ко, стар­ший ма­трос, 1994 р.н., Кі­ро­во­град­ська область * Ан­дрій Ей­дер, ма­трос, 1999 р.н., Оде­са * Бо­г­дан Го­ло­ваш, стар­ший ма­трос, 1996 р.н., Пол­тав­ська область * Де­нис Гри­цен­ко, ка­пі­тан 2 ран­гу, 1984 р.н., Ми­ко­ла­їв.

Із бро­не­ка­те­ра «Ні­ко­поль»: * Бо­г­дан Не­би­ли­ця, стар­ший лей­те­нант, 1994 р.н., Сум­ська область * В’яче­слав Зін­чен­ко, стар­ший ма­трос, 1998 р.н., Ки­ши­нів * Сер­гій Ци­бі­зов, ма­трос, 1997 р.н., Хмель­ни­цька область * Сер­гій По­пов, ка­пі­тан лей­те­нант, 1991 р.н., До­не­цька область * Вла­ди­слав Ко­сти­шин, 1994 р.н., Чер­ка­ська область * Ан­дрій Опри­ско, стар­ший ма­трос, 1971 р.н., Львів­ська область.

Із рей­до­во­го бу­кси­ра «Яни Ка­пу»: * Олег Мель­ни­чук, стар­ши­на, 1995 р.н., ко­ман­дир рей­до­во­го бу­кси­ра, Чер­ка­ська область * Ми­хай­ло Вла­сюк, стар­ший ма­трос, 1984 р.н., Ки­їв * Ві­ктор Без­паль­чен­ко, стар­ший ма­трос, 1987 р.н., Хер­сон­ська область * Во­ло­ди­мир Те­ре­щен­ко, стар­ший ма­трос, 1994 р.н., Дні­про * Єв­ген Се­ми­до­цький, ма­трос, 1998 р.н., Лу­ган­ська область.

До­да­тко­во на бор­ту пе­ре­бу­ва­ли: * Во­ло­ди­мир Лі­со­вий, ка­пі­тан 3-го ран­гу, Се­ва­сто­поль * Ан­дрій Шев­чен­ко, мі­чман * Во­ло­ди­мир Ва­рі­мез, стар­ший ма­трос, 1992 р.н., Оде­ська область * Сер­гій Чу­лі­ба, стар­ши­на, 1992 р.н., Хер­сон­ська область * Юрій Будз, мі­чман, 1972 р.н., Оде­са.

А та­кож мої ко­ле­ги — два офі­це­ри вій­сько­вої кон­тр­ро­звід­ки СБУ, один із яких отри­мав тяж­ке по­ра­не­н­ня.

Ви — 24 Во­ї­ни Сві­тла — є справ­жні ге­рої-укра­їн­ці, які за­хи­ща­ють не ли­ше Укра­ї­ну, а й усю Єв­ро­пу від кро­во­жер­ли­вої фа­шист­ської Ро­сії — остан­ньої ім­пе­рії Зла. Спо­ді­ва­ю­ся, що Єв­ро­па на­ре­шті зро­зу­міє це!

Весь світ — від зви­чай­них про­стих лю­дей і до між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій — став на ва­шу під­трим­ку, за­хист і ви­ма­гає не­гай­но­го звіль­не­н­ня вас із ро­сій­сько­го по­ло­ну. Укра­їн­ці по всій те­ри­то­рії на­шої кра­ї­ни і за її ме­жа­ми, ва­ші бо­йо­ві по­бра­ти­ми з пе­ре­до­вої лі­нії фрон­ту під­три­му­ють вас і ва­ших рі­дних, хто як тіль­ки мо­же. Від зво­ру­шли­вих те­плих слів і вчин­ків лю­дей на ва­шу адре­су на очах з’яв­ля­ю­ться сльо­зи...

Як ба­тько трьох ді­тей і дід чо­ти­рьох ону­ків (стар­шо­му — 17 ро­ків), який пе­ре­жив по­ра­не­н­ня мо­лод­шо­го си­на (38 ро­ків) у зо­ні бо­йо­вих дій АТО, я вас всіх при­гор­таю до се­бе, щоб за­хи­сти­ти і вбе­рег­ти, низь­ко вкло­ня­ю­ся в но­ги ва­шим ба­тькам за те, що ви­хо­ва­ли та­ких си­нів — вір­них за­хи­сни­ків на­шої рі­дної нень­ки Укра­ї­ни.

Спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми ми звіль­ни­мо вас із лап ди­кої ор­дин­ської Мо­ско­вії! Ва­ше звіль­не­н­ня, як і звіль­не­н­ня всіх укра­їн­ських по­літв’язнів, має ста­ти пер­шо­чер­го­вим зав­да­н­ням Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка і сві­то­вої спіль­но­ти!

Це бу­де не­лег­ко. Вас за­хо­пив у по­лон фа­шист­ський ре­жим, яким май­же 20 ро­ків ке­рує, за ви­снов­ка­ми екс­пер­тів, пси­хо­пат-ши­зо­фре­нік, з яв­ни­ми озна­ка­ми пе­до­фі­лії і са­дист­ськи­ми роз­ла­да­ми здо­ров’я, який стра­ждає на ма­нію ве­ли­чі і по­чу­т­тя ма­ні­а­каль­но­го стра­ху за своє жи­т­тя на ме­жі тва­рин­но­го ін­стин­кту са­мо­збе­ре­же­н­ня, все­сві­тній бре­хун, вбив­ця, м’ясник, го­ло­во­різ, те­ро­рист, кар­лик із чор­ною ду­шею і по лі­кті в кро­ві, че­кіст із риб’ячи­ми очи­ма — Пу­тін, а за твер­дже­н­ням бо­го­сло­вів — Ан­ти­христ, у яко­го вві­йшов Са­та­на, який мріє ста­ти Во­ло­да­рем Сві­ту. Не бу­ти цьо­му!

Пу­тін та­кий бо­я­гуз, що на­віть по­бо­яв­ся по­го­во­ри­ти по те­ле­фо­ну з на­шим Пре­зи­ден­том Пе­тром По­ро­шен­ком з при­во­ду ва­шо­го звіль­не­н­ня.

До­ро­гі мо­ря­ки і мої ко­ле­ги з вій­сько­вої кон­тр­ро­звід­ки! На вас чи­ни­ти­ме­ться най­рі­зно­ма­ні­тні­ший мо­раль­ний, пси­хо­ло­гі­чний, не ви­клю­чаю, що і фі­зи­чний тиск із за­сто­су­ва­н­ням тор­тур і пси­хо­тро­пних ре­чо­вин, щоб ви­би­ти з вас не­прав­ди­ві свід­че­н­ня, схи­ли­ти пе­ре­йти на бік во­ро­га та зму­си­ти за­чи­та­ти про­ди­кто­ва­ні вам по­лі­ти­чні за­яви (що ка­те­го­ри­чно за­бо­ро­не­но Же­нев­ською кон­вен­ці­єю). Зві­сно, бу­дуть і спро­би за­вер­бу­ва­ти вас та­єм­ни­ми аген­та­ми ФСБ або ГРУ. В та­ко­му ви­пад­ку ви зна­є­те, що ро­би­ти.

Згі­дно із за­зна­че­ною Кон­вен­ці­єю (ст.17), ви, як вій­сько­во­по­ло­не­ні, під час до­пи­ту му­си­те по­ві­до­ми­ти ли­ше своє прі­зви­ще, ім’я, да­ту на­ро­дже­н­ня, вій­сько­ве зва­н­ня, осо­бо­вий но­мер і но­мер вій­сько­вої ча­сти­ни. І жо­дно­го сло­ва біль­ше!

«Ко­жний вій­сько­во­по­ло­не­ний під час до­пи­ту зо­бов’яза­ний по­ві­до­ми­ти ли­ше своє прі­зви­ще, ім’я та вій­сько­ве зва­н­ня, да­ту на­ро­дже­н­ня та ар­мій­ський, пол­ко­вий, осо­бо­вий чи се­рій­ний но­мер або, якщо цьо­го не­має, ін­шу рів­но­цін­ну ін­фор­ма­цію. Якщо він сві­до­мо по­ру­шує це пра­ви­ло, то цим він мо­же зу­мо­ви­ти обме­же­н­ня пе­ре­ваг, які на­да­ю­ться від­по­від­но до йо­го зва­н­ня або ста­ту­су.

Будь-які фі­зи­чні чи мо­раль­ні тор­ту­ри та будь-яка ін­ша фор­ма при­му­су не мо­жуть за­сто­со­ву­ва­ти­ся до вій­сько­во­по­ло­не­них для одер­жа­н­ня від них будь-яких ві­до­мо­стей. Вій­сько­во­по­ло­не­ним, які від­мов­ля­ю­ться від­по­від­а­ти, не мо­жна по­гро­жу­ва­ти, не мо­жна їх обра­жа­ти, пе­ре­слі­ду­ва­ти або вда­ва­ти­ся до обме­жень їхніх прав.

До­пит вій­сько­во­по­ло­не­них здій­сню­є­ться мо­вою, яку во­ни ро­зу­мі­ють» (ста­т­тя 17 Же­нев­ської кон­вен­ції).

По­ра­не­ним ба­жаю якнай­швид­шо­го оду­жа­н­ня!

Від­чу­т­тя стра­ху — це нор­маль­на пси­хо­ло­гі­чна ре­а­кція здо­ро­во­го ор­га­ні­зму. Ви­три­май­те, не зла­май­тесь! Так, це бу­де ду­же тяж­ко, осо­бли­во, якщо вра­ху­ва­ти су­ча­сні «ме­ди­чні ме­то­ди» оброб­ки сві­до­мо­сті лю­ди­ни під гли­бо­ким се­ан­сом гі­пно­зу і за­сто­су­ва­н­ням пси­хо­тро­пних ре­чо­вин. Фі­зи­чно лю­ди­ну вби­ти лег­ко, але зла­ма­ти її Дух, си­лу во­лі не під си­лу ні­ко­му, окрім неї са­мої. Ві­рю, що ви не зла­ма­є­тесь! В умо­вах по­ло­ну ва­ша най­силь­ні­ша зброя — це не­злам­на ві­ра у своє звіль­не­н­ня, за яке бо­ре­ться весь ци­ві­лі­зо­ва­ний світ, та не­по­хи­тна ві­ра у на­шу спіль­ну Укра­їн­ську Пе­ре­мо­гу над пу­тін­ським фа­ши­змом!

По­смі­хай­тесь у ві­чі сво­їм во­ро­гам! На ва­шо­му бо­ці Прав­да і Бог, ва­ші рі­дні й ук- ра­їн­ці, Укра­ї­на і світ!

У си­ту­а­ції, яка скла­ла­ся у зв’яз­ку з від­кри­тою во­єн­ною агре­сі­єю фа­шист­ської Ро­сії про­ти Укра­ї­ни, від­по­від­но до норм мі­жна­ро­дно­го пра­ва, за­ко­нів вій­ни та на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни, фі­зи­чна лі­кві­да­ція Пу­ті­на бу­де ле­гі­тим­ною, пра­во­вою і за­кон­ною, як та­ка, що вчи­не­на у ста­ні не­об­хі­дної обо­ро­ни і край­ньої не­об­хі­дно­сті, за ана­ло­гі­єю з убив­ством те­ро­ри­ста № 1 Уса­ми бен Ла­де­на (зни­ще­н­ня яко­го, за твер­дже­н­ням мі­ні­стра за­кор­дон­них справ РФ Лав­ро­ва, «ви­прав­да­но з то­чки зо­ру мі­жна­ро­дно­го пра­ва і пра­ва на са­мо­обо­ро­ну»).

Ко­жен гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни має не ли­ше пра­во, а й кон­сти­ту­цій­ний обов’язок зни­щи­ти агре­со­ра, який по­ся­гнув на Ві­тчи­зну, її не­за­ле­жність і те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність! Сво­го ча­су на одно­му з те­ле­ві­зій­них ка­на­лів я пу­блі­чно за­явив: «За най­мен­шої на­го­ди зни­щу Пу­ті­на осо­би­сто! Рі­вень мо­єї під­го­тов­ки до­зво­ляє це зро­би­ти го­ли­ми ру­ка­ми. З двій­ни­ком не сплу­таю».

На­ші пра­щу­ри — орії-ру­си за­ли­ши­ли нам, укра­їн­цям, сво­їм на­щад­кам, одну з го­лов­них за­по­від­ей: «Во­ро­га ро­ду тво­го зни­щуй без по­ща­ди!».

Ми, укра­їн­ці, ви­сто­ї­мо у вій­ні з ро­сій­ським агре­со­ром, здо­бу­де­мо пе­ре­мо­гу над во­ро­гом і по­вер­не­мо до скла­ду Укра­ї­ни ане­ксо­ва­ний Крим і оку­по­ва­ні те­ри­то­рії Дон­ба­су. Ро­сій­ська ім­пе­рія роз­ва­ли­ться вна­слі­док на­ціо­наль­но-ви­зволь­ної бо­роть­би по­не­во­ле­них на­ро­дів, для яких Укра­ї­на бу­де взір­цем де­мо­кра­ти­чної дер­жа­ви.

У не­да­ле­ко­му май­бу­тньо­му Укра­ї­на по­ста­не як ду­хов­ний пра­во­слав­ний та ін­те­ле­кту­аль­ний центр об’єд­на­ної Єв­ро­пи від Ла-Ман­шу до Ура­лу. Так бу­де!

Сла­ва Укра­ї­ні! Ге­ро­ям мо­ря­кам Сла­ва! Сла­ва На­ції! Смерть во­ро­гам і Пу­ті­ну!

Во­лю укра­їн­ським вій­сько­во­по­ло­не­ним і по­літв’язням, які пе­ре­бу­ва­ють у ро­сій­ських ка­тів­нях і тюр­мах!

Су­хо­пу­тний ко­ри­дор, який Ро­сія пла­ну­ва­ла про­би­ти в Укра­ї­ні (кар­та ГШ ЗС РФ).

Кар­та ГШ ЗС РФ із пла­ном оку­па­ції схі­дних і пів­ден­них обла­стей Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.