Пла­не­то, не пар­ся!

У Ка­то­ві­це роз­по­ча­ла ро­бо­ту кон­фе­рен­ція ООН iз клі­ма­ту: пла­ни ам­бі­тні, за­гро­зи ще біль­ші

Ukrayina Moloda - - Свiт - Ігор ВІТОВИЧ

Учо­ра в поль­сько­му про­ми­сло­во­му мі­сті Ка­то­ві­це роз­по­ча­ла ро­бо­ту 24-та се­сія Кон­фе­рен­ції сто­рін Рам­ко­вої кон­вен­ції ООН iз клі­ма­ти­чних змін (COP24). Від­крив кон­фе­рен­цію, в ро­бо­ті якої бе­руть участь де­ле­га­ції з 200 кра­їн світ і де­ле­га­ти Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, пре­зи­дент Поль­щі Ан­джей Ду­да. Поль­ський уряд, ор­га­ні­за­тор кон­фе­рен­ції, має на­мір на­да­ти осо­бли­вої ува­ги за­про­ва­джен­ню но­вих те­хно­ло­гій.

20 тем для обго­во­ре­н­ня

2 гру­дня ві­це-мі­ністр нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща Поль­щі Мі­хал Кур­ти­ка отри­мав пов­но­ва­же­н­ня пре­зи­ден­та са­мі­ту COP24. У пе­ре­го­во­рах цьо­го фо­ру­му впро­довж 11 днів (кон­фе­рен­ція за­вер­ши­ться 14 гру­дня) ві­зьмуть участь 30 ти­сяч осіб — очіль­ни­ки дер­жав, уря­дів та мі­ні­стерств, від­по­від­аль­них за пи­та­н­ня дов­кі­л­ля й клі­ма­ту, а та­кож пред­став­ни­ки бі­зне­су і не­уря­до­вих ор­га­ні­за­цій. Го­лов­ною ме­тою кон­фе­рен­ції є під­го­тов­ка прин­ци­пів для вве­де­н­ня в дію Па­ризь­кої уго­ди з клі­ма­ту, схва­ле­ної 2015 ро­ку. Ор­га­ні­за­то­ри роз­ра­хо­ву­ють ухва­ли­ти план ре­а­лі­за­ції ці­єї уго­ди.

На­сту­пни­ми дня­ми пе­ре­го­во­ри про­хо­ди­ти­муть у кіль­кох пле­нар­них за­лах — окре­мі гру­пи обго­во­рю­ва­ти­муть рі­зні те­ми, на­го­ло­сив мі­ністр нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща Поль­щі Ген­рик Ко­валь­чик. Іде­ться про обме­же­н­ня ви­ки­дів шкі­дли­вих га­зів, фі­нан­си, ада­пта­цію до змін клі­ма­ту, ме­то­ди по­гли­на­н­ня — за­га­лом є по­над 20 тем.

На­га­да­є­мо, на клі­ма­ти­чній кон­фе­рен­ції в Па­ри­жі 2015 ро­ку 195 кра­їн ухва­ли­ли пер­шу в істо­рії за­галь­ну сві­то­ву уго­ду, присвячену спра­вам клі­ма­ту. Дер­жа­ви зо­бов’яза­ли­ся до­кла­сти зу­силь, щоб сві­то­ве по­те­плі­н­ня утри­ма­ти на рів­ні, зна­чно ниж­чо­му двох гра­ду­сів Цель­сія. Але остан­ні до­слі­дже­н­ня по­ка­за­ли, що на­віть за умов ви­ко­на­н­ня ви­мог Па­ризь­кої уго­ди до се­ре­ди­ни цьо­го сто­лі­т­тя тем­пе­ра­ту­ра пла­не­ти мо­же під­ви­щи­тись на 35 гра­ду­сів Цель­сія, що обер­не­ться ка­та­стро­фі­чни­ми на­слід­ка­ми для люд­ства. То­му під час кон­фе­рен­ції ООН у Ка­то­ві­це го­во­ри­ти­муть го­лов­ним чи­ном про те, як при­пи­ни­ти гло­баль­не по­те­плі­н­ня і що для цьо­го мо­жуть зро­би­ти окре­мі дер­жа­ви.

Ви­ки­ди пар­ни­ко­вих га­зів мо­жна ско­ро­ти­ти до ну­ля

Як за­зна­че­но в стратегії за­хи­сту клі­ма­ту до 2050 ро­ку, яку опри­лю­дни­ла Єв­ро­ко­мі­сія 28 ли­сто­па­да в Брюс­се­лі, кра­ї­ни ЄС мо­жуть ско­ро­ти­ти на 100 від­со­тків ви­ки­ди пар­ни­ко­вих га­зів до 2050 ро­ку. У стратегії опи­са­но ві­сім сце­на­рі­їв роз­ви­тку по­дій. Два сце­на­рії пе­ред­ба­ча­ють ско­ро­че­н­ня ви­ки­дів пар­ни­ко­вих га­зів до ну­ля. Ін­ші сце­на­рії вра­хо­ву­ють ско­ро­че­н­ня ви­ки­дів на 80-95 від­со­тків, пе­ре­дає ін­форм­а­ген­ція «Рейтер».

Ско­ро­че­н­ня ви­ки­дів на 100 від­со­тків «ціл­ком мо­жли­ве», за­явив єв­ро­ко­мі­сар із пи­тань за­хи­сту клі­ма­ту Мі­гель Арі­ас Ка­ньє­те. За йо­го сло­ва­ми, це по­тре­бу­ва­ти­ме зна­чних ін­ве­сти­цій: до 290 мі­льяр­дів єв­ро на рік. У до­ку­мен­ті йде­ться про від­мо­ву від ви­ко­ри­ста­н­ня на­фти, ву­гі­л­ля і при­ро­дно­го га­зу, під час зго­ря­н­ня яких ви­ді­ля­є­ться ву­гле­ки­слий газ. Згі­дно зі стра­те­гі­єю, до 2050 ро­ку по­над по­ло­ви­на по­треб кра­їн ЄС у енер­гії має по­кри­ва­ти­ся за до­по­мо­гою еле­ктри­ки. Для гро­ма­дян це озна­чає ви­ко­ри­ста­н­ня еле­ктро­мо­бі­лів і час­тко­ве опа­ле­н­ня по­ме­шкань за до­по­мо­гою стру­му. Ви­ро­бни­цтво еле­ктро­енер­гії має від­бу­ва­ти­ся на 80 від­со­тків за до­по­мо­гою від­нов­лю­ва­них дже­рел і на 15 від­со­тків — за до­по­мо­гою АЕС, пи­ше dpa.

Фа­хів­ці ООН на­пе­ре­до­дні під­ра­ху­ва­ли, що дер­жа­ви-уча­сни­ці Па­ризь­кої клі­ма­ти­чної уго­ди по­вин­ні най­ближ­чим ча­сом що­най­мен­ше втри­чі ско­ро­ти­ти об­ся­ги ви­ки­дів ву­гле­ки­сло­го га­зу, щоб за­по­біг­ти клі­ма­ти­чній ка­та­стро­фі на пла­не­ті. За да­ни­ми ООН, у 2017 ро­ці об­сяг ви­ки­дів ву­гле­ки­сло­го га­зу на пла­не­ті зріс і пе­ре­ви­щив 53 гі­га­тон­ни.

На­пе­ре­до­дні по­ча­тку ро­бо­ти кон­фе­рен­ції про­лу­на­ли кіль­ка обна­дій­ли­вих за­яв. Го­лов­на з них, що Сві­то­вий банк ви­ді­лить 200 мі­льяр­дів до­ла­рів США на бо­роть­бу зi змі­на­ми клі­ма­ту в 2021-25 ро­ках, по­дво­їв­ши ін­ве­сти­ції на ці ці­лі по­рів­ня­но з те­пе­рі­шнім п’яти­рі­чним фі­нан­со­вим пла­ном, пе­ре­дає аген­ція «Франс Пресс».

Зна­чна ча­сти­на фі­нан­су­ва­н­ня бу­де спря­мо­ва­на на змен­ше­н­ня ви­ки­дів пар­ни­ко­вих га­зів, зокре­ма шля­хом роз­роб­ки стра­те­гій роз­ви­тку від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки. Клю­чо­вим прі­о­ри­те­том та­кож ста­не під­трим­ка ада­пта­ції до змін клі­ма­ту, оскіль­ки міль­йо­ни лю­дей уже від­чу­ва­ють на­слід­ки екс­тре­маль­них по­го­дних умов. «Ми по­вин­ні бо­ро­ти­ся з при­чи­на­ми, а та­кож ада­пту­ва­ти­ся до на­слід­ків, які най­ча­сті­ше є най­більш дра­ма­ти­чни­ми для най­бі­дні­ших лю­дей сві­ту», — за­яви­ла ви­ко­на­вча ди­ре­ктор­ка Сві­то­во­го бан­ку Крі­ста­лі­на Ге­ор­гі­є­ва.

Та­кож Ні­меч­чи­на пла­нує удві­чі збіль­ши­ти свій вне­сок у зе­ле­ний клі­ма­ти­чний фонд ООН — iз 750 міль­йо­нів до пів­то­ра мі­льяр­да єв­ро.

За Па­ризь­кою уго­дою, ба­га­тші кра­ї­ни, від­по­від­аль­ні за біль­шість ви­ки­дів пар­ни­ко­вих га­зів, ма­ють на­да­ти ко­шти, які кра­ї­ни, що роз­ви­ва­ю­ться, мо­гли б ви­ко­ри­ста­ти, щоб зро­би­ти свої еко­но­мі­ки більш спри­я­тли­ви­ми для клі­ма­ту. Рі­ше­н­ня пре­зи­ден­та США До­наль­да Трам­па про ви­хід iз Па­ризь­кої уго­ди ви­кли­ка­ло за­не­по­ко­є­н­ня тим, що цих ко­штів мо­же не ви­ста­чи­ти.

Ти­ся­чі лю­дей у Брюс­се­лі ви­йшли на за­хист клі­ма­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.