А ТИМ ЧА­СОМ…

Ukrayina Moloda - - Свiт -

Пе­ред від­кри­т­тям клі­ма­ти­чної кон­фе­рен­ції у поль­сько­му Ка­то­ві­це де­ся­тки ти­сяч бель­гій­ців у не­ді­лю, 2 гру­дня, ви­йшли на марш на за­хист клі­ма­ту в Брюс­се­лі, за­кли­ка­ю­чи бель­гій­ський уряд до актив­ні­ших за­хо­дів у цьо­му пи­тан­ні на на­ціо­наль­но­му, єв­ро­пей­сько­му та сві­то­во­му рів­нях. За да­ни­ми по­лі­ції, в мар­ші взя­ли участь 65 ти­сяч лю­дей, по­ві­дом­ляє аген­ція dpa.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.