«Ве­ли­ка двад­ця­тка» в по­шу­ках ба­лан­су

Зі­бра­н­ня лі­де­рів про­від­них кра­їн сві­ту не ви­пра­вда­ло по­кла­де­них на ньо­го очі­ку­вань

Ukrayina Moloda - - Свiт - Олег БОРОВСЬКИЙ

Са­міт «Ве­ли­кої двад­ця­тки» — фо­рум лі­де­рів най­більш про­ми­сло­во роз­ви­не­них кра­їн сві­ту та ЄС, який про­йшов 30 ли­сто­па­да — 1 гру­дня у сто­ли­ці Ар­ген­ти­ни Бу­е­но­сАй­ре­сі, за­зда­ле­гідь очі­ку­вав­ся на­пру­же­ним, оскіль­ки на­да­вав мо­жли­вість силь­ним сві­ту цьо­го обго­во­ри­ти сер­йо­зні про­ти­річ­чя, які на­ко­пи­чи­лись у сві­ті остан­нім ча­сом.

Фо­рум від­бу­вав­ся на тлі «тор­го­вель­ної вій­ни» між Ки­та­єм і США. Під час осо­би­стої зу­стрі­чі пре­зи­ден­та США До­наль­да Трам­па та гла­ви КНР Сі Цзи­ньпі­ня двом лі­де­рам вда­ло­ся де­що при­га­си­ти при­стра­сті у вза­єм­них від­но­си­нах, якщо не за­ко­па­ти то­ма­гавк вій­ни, то хо­ча б при­хо­ва­ти йо­го по­да­лі на пев­ний час. І це чи не го­лов­ний ре­зуль­тат са­мі­ту.

Очі­ку­ва­них i за­зда­ле­гідь анон­со­ва­них пе­ре­го­во­рів Трам­па з пре­зи­ден­том Ро­сії Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним 1 гру­дня так і не відбулося. 29 ли­сто­па­да аме­ри­кан­ський лі­дер від­мі­нив зу­стріч, по­слав­шись на ін­ци­дент iз на­па­дом ро­сій­ських ко­ра­блів на укра­їн­ські в ра­йо­ні Кер­ченсь- кої про­то­ки. Ко­ро­тка зу­стріч Трам­па з Пу­ті­ним у ку­лу­а­рах са­мі­ту все ж від­бу­ла­ся, але ма­ла рад­ше це­ре­мо­ні­аль­ний ха­ра­ктер і сто­су­ва­ла­ся то­го ж та­ки на­па­ду на укра­їн­ські ко­ра­блі. Вже по­вер­нув­шись до­до­му, Пу­тін роз­по­вів про зміст ті­єї ро­змо­ви. «У двох сло­вах я від­по­вів на йо­го пи­та­н­ня, пов’яза­ні з цим ін­ци­ден­том у Чор­но­му мо­рі. У ньо­го своя по­зи­ція з цих пи­тань і про­блем, у ме­не — своя, ми за­ли­ши­лись при сво­їй дум­ці, але, в будь-яко­му ви­пад­ку, я йо­го по­ін­фор­му­вав про на­ше ба­че­н­ня цьо­го ін­ци­ден­ту», — ци­ту­ють Пу­ті­на «Ар­гу­мен­ти і фа­кти».

Пре­зи­дент Фран­ції Ем­ма­ню­ель Ма­крон від­сто­ю­вав на са­мі­ті Па­ризь­ку клі­ма­ти­чну уго­ду, з якої США де­мон­стра­тив­но ви­йшли. З огля­ду на про­бле­ми з уря­до­вим лі­та­ком кан­цле­ра ФРН, Ан­ге­ла Мер­кель пер­ший день са­мі­ту вза­га­лі пропу­сти­ла. Фо­рум ви­явив­ся на­го­дою для огля­дин но­во­го пре­зи­ден­та Бра­зи­лії Жа­ї­ра Бол­со­на­ру, який уже встиг на­ля­ка­ти світ сво­ї­ми то­та­лі­тар­ни­ми за­ява­ми. Прем’єр Япо­нії Сін­дзо Абе да­вав по­ясне­н­ня з при­во­ду аре­шту в То­кіо ген­ди­рек- то­ра кон­цер­ну «Ре­но-Ніс­сан» Кар­ло­са Го­на. Зре­штою з цьо­го рі­зно­го­лос­ся яко­гось спіль­но­го ра­ціо­наль­но­го хо­ру так і не ви­йшло.

У за­клю­чно­му ко­мю­ні­ке лі­де­рів кра­їн «Ве­ли­кої двад­ця­тки» іде­ться про ва­жли­вість «мі­жна­ро­дно­го по­ряд­ку, за­сно­ва­но­го на пра­ви­лах». Тоб­то, за­галь­ні сло­ва. В ці­ло­му фі­наль­ний до­ку­мент вка­зує на сер­йо­зні про­ти­річ­чя між най­біль­ши­ми еко­но­мі­ка­ми сві­ту, за­зна­чає аген­ція но­вин dpa. Спіль­на за­ява мі­стить обі­цян­ки ство­рю­ва­ти кра­щі ро­бо­чі мі­сця, впли­ну­ти на чин­ни­ки мі­гра­цій­них криз, а та­кож про­ве­сти «не­об­хі­дну ре­фор­му» Сві­то­вої ор­га­ні­за­ції тор­гів­лі (СОТ). Остан­ньо­го на­по­ле­гли­во ви­ма­га­ли США. Про­те в до­ку­мен­ті не йде­ться про за­су­дже­н­ня про­те­кціо­ніст­ських за­хо­дів, до яких вда­ю­ться США, а та­кож бра­кує слів під­трим­ки що­до ба­га­то­сто­рон­ніх тор­го­вель­них угод.

Між­на­ро­дний ва­лю­тний фонд тим ча­сом на­га­дав чле­нам «Ве­ли­кої двад­ця­тки», яким на­ле­жить 80 від­со­тків сві­то­вої еко­но­мі­ки, про не­без­пе­ку гло­баль­ної кри­зи, якщо адмі­ні­стра­ція пре­зи­ден­та США До­наль­да Трам­па про­дов­жить свою ми­тну по­лі­ти­ку, спря­мо­ва­ну на за­хист вну­трі­шньо­го ви­ро­бни­ка. Ко­мю­ні­ке на­го­ло­шує на по­тре­бі впро­ва­джу­ва­ти «не­зво­ро­тню» Па­ризь­ку уго­ду за­для про­ти­дії змі­нам клі­ма­ту. Утім Трамп збе­ріг свій ске­псис що­до ці­єї те­ми.

Ні­ме­цька кан­цлер­ка Ан­ге­ла Мер­кель ра­зом із пре­зи­ден­том Фран­ції Ем­ма­ню­е­лем Ма­кро­ном та­кож на­га­да­ла ро­сій­сько­му лі­де­ру Во­ло­ди­ми­ру Пу­ті­ну про не­об­хі­дність по­вер­ну­ти Укра­ї­ні ко­ра­блі та ма­тро­сів, за­три­ма­них не­що­дав­но.

Пу­тін спіл­ку­вав­ся не так із Трам­пом, як iз йо­го дру­жи­ною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.