«Бе­звіз» до­дав ва­ги

Укра­ї­на — на 28-му мі­сці в сві­ті за «си­лою па­спор­та»

Ukrayina Moloda - - Свiт - Олег БОРОВСЬКИЙ

Укра­їн­ський па­спорт по­сі­дає 28-ме мі­сце за спе­ктром мо­жли­во­стей, які на­дає сво­є­му вла­сни­ку, по­ві­дом­ляє «Ра­діо «Сво­бо­да» з по­си­ла­н­ням на рей­тинг Global Passport Power Rank 2018. За да­ни­ми рей­тин­гу, па­спорт гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни га­ран­тує без­ві­зо­вий до­ступ до 89 кра­їн сві­ту. Ще в 42 кра­ї­нах укра­їн­ці мо­жуть отри­му­ва­ти ві­зу по при­бут­ті, а для по­їздок до 67 дер­жав му­сять оформ­ля­ти ві­зу за­вча­сно.

То­ді та­кож вка­зу­ва­ло­ся, що в 131 кра­ї­ну вла­сник укра­їн­сько­го па­спор­та мо­же по­їха­ти зов­сім без ві­зи або отри­ма­ти ві­зу на в’їзді. З 15 ко­ли­шніх ре­спу­блік СРСР укра­їн­ський па­спорт за си­лою по­сі­дає че­твер­те мі­сце пі­сля па­спор­тів Ли­тви, Ла­твії та Есто­нії.

В онов­ле­но­му рей­тин­гу змі­ни­ли­ся да­ні ін­ших кра­їн. Зокре­ма, лі­дер­ство те­пер на­ле­жить па­спор­то­ві Об’єд­на­них Араб­ських Емі­ра­тів, який дає мо­жли­вість в’їзду без віз у 167 кра­їн (у по­пе­ре­дньо­му рей­тин­гу на пер­шо­му мі­сці був Сін­га­пур). Те­пер Сін­га­пур роз­ді­ляє дру­ге мі­сце з Ні­меч­чи­ною. З па­спор­та­ми цих кра­їн мо­жна без віз від­ві­да­ти 166 кра­їн.

Остан­нє мі­сце в рей­тин­гу Passport Index по­сі­дає Аф­га­ні­стан. Із па­спор­том ці­єї кра­ї­ни без­ві­зо­вий в’їзд мо­жли­вий до 29 кра­їн. Укра­ї­на ми­ну­ло­го ро­ку по­си­ли­ла свої по­зи­ції в рей­тин­гу за ра­ху­нок без­ві­зо­во­го до­сту­пу до 34 кра­їн. Се­ред кра­їн, для від­ві­дин яких укра­їн­цям все ще по­трі­бна ві­за, — Япо­нія, США, Ве­ли­ка Бри­та­нія, Ір­лан­дія та Ки­тай.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.