Їдо­кам без­пе­чні­ше, ніж хлі­бо­ро­бам

Бло­ку­ва­н­ня ро­сі­я­на­ми Азо­ву обва­ли­ло ці­ни на ку­ку­ру­дзу та со­ня­шник

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Окса­на СОВА

Ледь не на тре­ти­ну впа­ла остан­ні­ми дня­ми ці­на на на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи та со­ня­шни­ку, які цьо­го­річ по­ра­ду­ва­ли укра­їн­ських хлі­бо­ро­бів ви­со­ким уро­жа­єм. Че­рез по­ру­ше­н­ня ро­бо­ти мор­ських пор­тів і пе­ре­ван­та­же­ність пе­ре­ва­ло­чних пун­ктів агра­рі­їв, які роз­ра­хо­ву­ва­ли отри­ма­ти ви­ру­чку в хо­дi пі­зніх жнив і вча­сно ви­пла­ти­ти кре­ди­ти, орен­ду чи зар­пла­ти, ро­сій­ські пі­ра­ти за­гна­ли в ку­ток на су­ші, так са­мо, як і укра­їн­ські ка­те­ри на мо­рі. Ко­жен день не­за­кон­но­го бло­ку­ва­н­ня Азо­ву зав­дає їм, як і всій еко­но­мі­ці Укра­ї­ни, сут­тє­вих зби­тків.

Про­те трид­ця­ти­ден­ний во­єн­ний стан не ство­рює для на­се­ле­н­ня ри­зи­ків про­до­воль­чо­го ха­ра­кте­ру: про­по­зи­ція про­ду­ктів в Укра­ї­ні зна­чно пе­ре­ви­щує по­пит. Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, на яке по­кла­ли зав­да­н­ня за­без­пе­чи­ти про­до­воль­чу рів­но­ва­гу, кон­ста­тує про­фі­цит основ­ної гру­пи про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня. Фа­хів­ці не ба­чать під­став для ви­ни­кне­н­ня не­ста­чі про­ду­ктів уна­слі­док дії во­єн­но­го ста­ну в кіль­кох обла­стях Укра­ї­ни. Пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни Ма­ксим Мар­ти­нюк за­пев­няє, що йо­го ві­дом­ство ре­гу­ляр­но мо­ні­то­рить ста­ти­сти­ку що­до за­без­пе­че­н­ня ре­гіо­нів основ­ни­ми про­ду­кта­ми хар­чу­ва­н­ня. Від- слід­ко­ву­ють, зокре­ма, в яких ре­гіо­нах не­об­хі­дне до­да­тко­ве по­ста­ча­н­ня, а які пе­ре­бу­ва­ють на пов­но­му са­мо­за­без­пе­чен­ні. «Опе­ра­тив­ні да­ні свід­чать, що про­по­зи­ція про­ду­ктів зна­чно пе­ре­ви­щує по­пит», — ка­же Мар­ти­нюк.

Ба­лан­си по­пи­ту і про­по­зи­ції за основ­ни­ми про­ду­кта­ми хар­чу­ва­н­ня спе­ці­аль­но на­ве­де­ні у ши­ро­ко­му ді­а­па­зо­ні (ли­сто­пад 2018 — сі­чень 2019 ро­ку), який пе­ре­ви­щує ма­кси­маль­ну три­ва­лість ре­жи­му во­єн­но­го ста­ну. Про­фі­цит спо­сте­рі­га­є­ться в усіх про­ана­лі­зо­ва­них ка­те­го­рі­ях (бо­ро­шна пше­ни­чно­го, кру­пи гре­ча­ної, сви­ни­ни, м’яса пти­ці, яєць ку­ря­чих, олії со­ня­шни­ко­вої, цукру, ово­чів бор­що­во­го на­бо­ру). «Про­ду­кції більш ніж до­ста­тньо за всі­ма ба­зо­ви­ми ка­те­го­рі­я­ми, і во­на до- сту­пна в будь-який мо­мент. У ра­зі спе­ку­ля­тив­но­го ро­сту цін у нас є ши­ро­кий ін­стру­мен­та­рій для їх га­сі­н­ня», — ко­мен­тує до­слі­дже­н­ня пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра.

До­від­ка прес­слу­жби Мі­на­гро­по­лі­ти­ки:

Ба­лан­си по­пи­ту і про­по­зи­ції за основ­ни­ми про­ду­кта­ми хар­чу­ва­н­ня на лис- то­пад 2018 — сі­чень 2019 рр:

Бо­ро­шно пше­ни­чне: очі­ку­ва­ний по­пит на ли­сто­пад 2018 — сі­чень 2019 р ста­но­вить 500,5 тис. тонн, про­по­зи­ція ре­сур­су на цей пе­рі­од — 552,7 тис. тонн. Про­фі­цит.

Кру­па гре­ча­на: очі­ку­ва­ний по­пит 25,4 тис. тонн, про­по­зи­ція ре­сур­су — 35,3 тис. тонн. Про­фі­цит.

Сви­ни­на: очі­ку­ва­ний по­пит — 162,5 тис. тонн, про­по­зи­ція ре­сур­су — 188,4 тис. тонн. Про­фі­цит.

М’ясо пти­ці: очі­ку­ва­ний по­пит 232,7 тис. тонн, про­по­зи­ція ре­сур­су — 565 тис. тонн. Про­фі­цит.

Яй­ця ку­ря­чі: очі­ку­ва­ний по­пит — 2,7 млрд штук, про­по­зи­ція ре­сур­су — 4,3 млрд штук. Про­фі­цит.

Олія со­ня­шни­ко­ва: очі­ку­ва­ний по­пит — 137,3 тис. тонн, про­по­зи­ція ре­сур­су — 973,7 тис. тонн. Про­фі­цит.

Цу­кор: очі­ку­ва­ний по­пит — 411,9 тис. тонн, про­по­зи­ція ре­сур­су — 1,46 млн. тонн. Про­фі­цит.

Ово­чі бор­що­во­го на­бо­ру (су­мар­но кар­то­пля + бу­ряк + ка­пу­ста + ци­бу­ля + мор­ква): очі­ку­ва­ний по­пит 2,42 млн. тонн, про­по­зи­ція ре­сур­су — 14,9 млн. тонн. Про­фі­цит. Ве­ли­кий роз­рив фор­мує, в основ­но­му, вро­жай кар­то­плі, але пе­ре­ви­ще­н­ня за­фі­ксо­ва­но і за ін­ши­ми скла­до­ви­ми в ка­те­го­рії.

Фо­то з сай­та olynnews.com.

У бор­що­во­му на­бо­рі всьо­го вдо­сталь. Хоч бу­ря­чків мо­жна бу­ло б і до­да­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.