НО­ВИ­НИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко -

Екс­порт iз по­хо­дом

За ре­зуль­та­та­ми сі­чня-жов­тня 2018 ро­ку зов­ні­шньо­тор­го­вель­ний обіг аграр­ни­ми та хар­чо­ви­ми то­ва­ра­ми між Укра­ї­ною та кра­ї­на­ми ЄС збіль­шив­ся на 7,1% по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2017 ро­ку та ста­но­вить $ 6,9 мі­льяр­да. Вла­сне, екс­порт з Укра­ї­ни та­кож про­де­мон­стру­вав збіль­ше­н­ня до $4,7 мі­льяр­да. Кра­ї­ни ЄС для Укра­ї­ни над­зви­чай­но ва­жли­ві пар­тне­ри са­ме з то­чки зо­ру тор­го­вель­но-еко­но­мі­чних від­но­син у га­лу­зі АПК. Ди­на­мі­ка роз­ви­тку дво­сто­рон­ньої тор­гів­лі аграр­ни­ми та хар­чо­ви­ми про­ду­кта­ми це під­твер­джує: час­тка ЄС у ре­гіо­наль­ній структ урі укра­їн­сько­го агро­екс­порт у за де­сять мі­ся­ців ни­ні­шньо­го ро­ку ста­но­вить 31,6 від­со­тка. Най­біль­ши­ми ім­пор­те­ра­ми укра­їн­ської про­ду­кції в Єв­ро­пу ста­ли Ні­дер­лан­ди ($ 865, 5 тис.), Іспа­нія ($713,6 тис.), Іта­лія ($583,7 тис.) та Поль­ща ($535,3 тис.). Укра­їн­ські ви­ро­бни­ки зна­чно збіль­ши­ли об­ся­ги екс­порт у на рин­ки ЄС на­сі­н­ня рі­па­ку, м’яса та хар­чо­вих суб­про­ду­ктів пти­ці, пше­ни­ці, ку­ку­ру­дзи, ово­чів, бо­бо­вих, го­рі­хів, кон­дви­ро­бів, олії зі сви­рі­пи, рі­па­ку та гір­чи­ці, шо­ко­ла­ду та ін­ших про­ду­ктів. Об­ся­ги ім­порт у єв­ро­пей­ських то­ва­рів та­кож про­де­мон­стру­ва­ли збіль­ше­н­ня до май­же $2,2 мі­льяр­да. Укра­ї­на най­біль­ше ім­пор­ту­ва­ла з кра­їн ЄС тю­тюн i ви­ро­би з ньо­го, шо­ко­лад i про­ду­кти з какао-бо­бів, про­ду­кти для го­дів­лі тва­рин, м’ясо та суб­про­ду­кти, ал­ко­голь­ну про­ду­кцію, ви­ро­би із зер­на та хлі­бних зла­ків.

До­бри­ва за бар­те­ром

У рам­ках про­гра­ми під­трим­ки сіль­го­спви­ро­бни­ків ПАТ «Аграр­ний фонд» роз­ро­бив i впро­ва­див спе­ці­аль­ну про­гра­му ре­а­лі­за­ції мі­не­раль­них до­брив. Від­по­від­но до неї, мін­до­бри­ва укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва агро­ви­ро­бник мо­же те­пер не ли­ше при­дба­ти, а й обмі­ня­ти за ви­гі­дни­ми ці­на­ми на сіль­госп­про­ду­кцію: про­до­воль­чу пше­ни­цю, на­сі­н­ня со­ня­шни­ку, сою, ку­ку­ру­дзу. Аграр­ний фонд про­по­нує наст упні до­бри­ва укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва: амі­а­чна се­лі­тра (мар­ки Б), кар­ба­мід (мар­ки Б), ва­пня­ко­во-амі­а­чна се­лі­тра (ВАС), кар­ба­мі­дно-амі­а­чна су­міш (КАС), суль­фат амо­нію (NPK 12:24), ді­а­мо­фо­ска (NPK 10:26:26). За­зна­че­ні до­бри­ва, як по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба ПАТ «Аграр­ний фонд», збе­рі­га­ю­ться на 33 скла­дах у 18 ре­гіо­нах Укра­ї­ни.

До Ту­ні­су — з ку­ря­ти­ною

Укра­ї­на від­кри­ла ри­нок Ту­ні­су для укра­їн­сько­го м’яса пти­ці. Держ­прод­спо­жив­слу­жба та ком­пе­тен­тний ор­ган Ту­ні­ської Ре­спу­блі­ки під­пи­са­ли ве­те­ри­нар­ний сер­ти­фі­кат для екс­порт у м’яса пти­ці, при­зна­че­но­го для люд­сько­го спо­жи­ва­н­ня, з Укра­ї­ни до Ту­ні­су. Із за­зна­че­ним сер­ти­фі­ка­том мо­жна озна­йо­ми­ти­ся за по­си­ла­н­ням: http:// consumer.gov.ua/ContentPages/Sertifikati_Na_Eksport_Z_ Ukraini/201/.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.