ДО РЕ­ЧІ

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко -

Ло­гі­сти­ка аграр­них ван­та­жів, зокре­ма екс­порт­них пар­тій у на­прям­ку пор­тів, від­бу­ва­є­ться у шта­тно­му ре­жи­мі, по­ві­до­ми­ли уча­сни­ки Шта­бу з опе­ра­тив­но­го ви­рі­ше­н­ня пи­тань ло­гі­сти­ки у сіль­сько­му го­спо­дар­стві, чер­го­ве за­сі­да­н­ня яко­го відбулося 27 ли­сто­па­да. У ре­жи­мі скайп-зв’яз­ку ке­рів­ни­цтво ПАТ «Укр­за­лі­зни­ці» та «Адмі­ні­стра­ції мор­ських пор­тів Укра­ї­ни» по­ві­до­ми­ли, що не ба­чать при­чин для по­ру­ше­н­ня ри­тмі­чно­сті від­ван­та­жень, яка бу­ла до­ся­гну та, зокре­ма, й зав­дя­ки між­ві­дом­чій спів­пра­ці в рам­ках Шта­бу, а та­кож ри­зи­ків для змен­ше­н­ня об­ся­гів пе­ре­ве­зень сіль­сько­го­спо­дар­ських ван­та­жів в умо­вах вве­де­н­ня во­єн­но­го ста­ну та сит уа­ції в При­а­зов’ї.

За сло­ва­ми в.о. го­ло­ви прав­лі­н­ня ПАТ «Укр­за­лі­зни­ця» Єв­ге­на Крав­цо­ва, по­то­чні пла­ни з пе­ре­ве­зень з ура­ху­ва­н­ням ре­жи­му ВС, сфор­мо­ва­но та­ким чи­ном, щоб мі­ні­мі­зу­ва­ти вплив на зав­да­н­ня що­до екс­пор­ту зер­но­вої гру­пи та аграр­ної про­ду­кції. «Укр­за­лі­зни­ця» ста­вить со­бі за зав­да­н­ня не змі­ню­ва­ти якість та умо­ви пе­ре­ве­зень. У ра­зі змі­ни за­галь­но­на­ціо­наль­ної си­ту­а­ції та прийнят­ті від­по­від­них рі­шень най­ви­щи­ми дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми не­об­хі­дні за­хо­ди опе­ра­тив­но обго­во­рю­ва­ти­муть на за­сі­дан­ні Шта­бу з усі­ма уча­сни­ка­ми рин­ку», — під­кре­слив він. На 26 ли­сто­па­да Укра­ї­на з по­ча­тку 2018/2019 мар­ке­тин­го­во­го ро­ку екс­пор­ту­ва­ла 17,4 млн. тонн зер­но­вих, зер­но­бо­бо­вих i бо­ро­шна.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.