Та­єм­не ща­стя

Укра­їн­ці про­во­дять мас­шта­бну но­во­рі­чну акцію «Та­єм­ний Сан­та» для ма­ло­за­без­пе­че­них гро­ма­дян

Ukrayina Moloda - - Столиця - Ка­те­ри­на БАЧИНСЬКА

Бла­го­дій­на акція «Та­єм­ний Сан­та» бу­ла за­по­ча­тко­ва­на у Спо­лу­че­них Шта­тах. Го­лов­на її ме­та — таємно зро­би­ти по­да­ру­нок то­му, хто на ньо­го не че­кає. За­зви­чай вру­ча­ють ці да­рун­ки на­пе­ре­до­дні або ж у день Рі­здва. Про­те «Та­єм­ний Сан­та» з ро­ка­ми став на­стіль­ки по­пу­ляр­ним, що акцію по­ча­ли про­во­ди­ти у ком­па­ні­ях, на ро­бо­ті та про­сто се­ред ро­ди­чів, дру­зів, зна­йо­мих. Не­мов ло­те­рей­ний кви­ток, ви оби­ра­є­те лю­ди­ну, якій щось да­ру­ва­ти­ме­те, про­те во­на не має зна­ти, що сюр­приз са­ме від вас. За тра­ди­ці­єю аме­ри­кан­ців, «Та­єм­ний Сан­та» при­хо­дить са­ме для тих, хто не має змо­ги отри­ма­ти по­да­ру­нок на Рі­здво. Зго­дом її осу­ча­сни­ли — і та­ким чи­ном ко­ле­ги по­ча­ли ві­та­ти один одно­го із Но­вим ро­ком, а та­кож з’яви­ла­ся мо­жли­вість при­ві­та­ти тих, у ко­го не ви­ста­чає ре­сур­сів (ма­те­рі­аль­них, мо­раль­них, фі­зи­чних) свя­тку­ва­ти.

До Укра­ї­ни ця акція при­йшла не так і дав­но. Про­те ста­ла по­пу­ляр­ною за остан­ні п’ять ро­ків. Цьо­го­річ бла­го­дій­на ор­га­ні­за­ція «Мо­лодь за мир» ви­рі­ши­ла ор­га­ні­зу­ва­ти «Та­єм­но­го Сан­ту» для ма­ло­за­без­пе­че­них і без­дом­них лю­дей. Акція вже роз­по­ча­ла­ся, і укра­їн­ців за­про­шу­ють при­єд­на­ти­ся до до­брої спра­ви і по­ра­ду­ва­ти будь-яки­ми по­да­рун­ка­ми без­дом­них, ді­тей-си­ріт, лю­дей по­хи­ло­го ві­ку, а та­кож усіх тих, хто по­тре­бує до­по­мо­ги та під­трим­ки. «Хто ці лю­ди, яким ми зби­ра­є­мо по­да­рун­ки? Це ті, ко­му ми що­ти­жня роз­да­є­мо їжу: без­ха­тчен­ки і бі­дні, ме­шкан­ці бу­дин­ків для лю­дей по­хи­ло­го ві­ку, ді­ти з ди­тя­чих і сі­мей­но­го ти­пу бу­дин­ків та ін­тер­на­тів», — роз­по­ві­ли ор­га­ні­за­то­ри «Сан­ти». Ба­жа­ю­чі при­єд­на­ти­ся до бла­го­дій­ної іні­ці­а­ти­ви по­вин­ні за­пов­ни­ти ан­ке­ту. Пі­сля цьо­го ор­га­ні­за­то­ри на­ді­шлють на по­шту ін­фор­ма­цію про лю­ди­ну, якій по­трі­бен по­да­ру­нок, а та­кож про те, який по­да­ру­нок був би для неї іде­аль­ним. Про­те оста­то­чне рі­ше­н­ня, чим са­ме ра­ду­ва­ти лю­ди­ну до свя­та, за­ли­ша­є­ться за са­мим да­ру­валь­ни­ком. Тоб­то лю­ди­на мо­же обра­ти щось і на вла­сний роз­суд. 21-рі­чна Окса­на з ма­мою та мо­лод­ши­ми се­стра­ми з ди­тин­ства до­по­ма­гає ма­ло­за­без­пе­че­ним сім’ям. І за­пев­няє — ні­що так не ра­дує лю­дей, як ува­га та турбота, осо­бли­во у та­кі скла­дні ча­си, як за­раз. Роз­по­від­ає, що до­сить ча­сто у зв’яз­ку з вій­ною тра­пля­ю­ться ви­пад­ки, ко­ли ді­ти за­ли­ша­ю­ться си­ро­та­ми або ж без ба­тька у ро­ди­ні, то­му осо­бли­ву ува­гу звер­тає са­ме на до­по­мо­гу ма­ло­за­без­пе­че­ним не­пов­ним сім’ям. «Та­ким ро­ди­нам я за­зви­чай ра­джу да­ру­ва­ти про­ду­кти — це кру­пи, чай, ка­ва, со­ло­до­щі, ре­чі та обов’яз­ко­во ігра­шки, кни­ги для ді­тей. Бо це нам iз ва­ми зда­є­ться, що ігра­шки — це дру­го­ря­дне, а для ді­ток, які їх не ма­ють, — це ща­стя», — на­го­ло­шує «УМ» во­лон­тер­ка та ме­ди­чна се­стра Окса­на Но­ві­ко­ва.

Пі­сля то­го, як по­да­ру­нок го­то­вий, по­трі­бно від­пра­ви­ти йо­го або при­не­сти в офіс ор­га­ні­за­ції «Мо­лодь за мир». Во­лон­тер­ка і сту­ден­тка Оль­га Яким­чук ра­дить до­лу­чи­ти­ся усім ба­жа­ю­чим до та­ко­го свя­та, адже вва­жає, що лю­ди­на, яка да­рує до­бро, отри­мує на­ба­га­то біль­ше. «На мій погляд, та­кі акції ма­ють бу­ти обов’яз­ко­ві. Ду­же ті­шить той факт, що в та­кий скла­дний пе­рі­од жи­т­тя в на­шій кра­ї­ні ви­ни­ка­ють та­кі «сві­тлі» мо­мен­ти. Адже на­га­ду­ють лю­дям, що во­ни не са­мо­тні, тим са­мим да­ру­ю­чи хо­ро­ший, свя­тко­вий на­стрій. Ме­ні зда­є­ться, що ко­жен з нас зо­бов’яза­ний хо­ча б раз у сво­є­му жит­ті взя­ти участь у та­ко­му за­хо­ді. До­кла­да­ю­чи зов­сім не­ба­га­то си­ли, ми мо­же­мо зро­би­ти світ трі­ше­чки до­брі­шим», — ко­мен­тує «УМ» дів­чи­на.

За сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів, най­кра­щи­ми по­да­рун­ка­ми для без­дом­них ста­нуть те­плі ре­чі (ша­пка, шарф, шкар­пе­тки, ру­ка­ви­чки, светр), за­со­би осо­би­стої гі­гі­є­ни (шам­пунь, ми­ло, де­зо­до­рант, крем для рук), со­ло­до­щі, ка­ва, чай або ж бу­дья­кі ре­чі, що мо­жуть бу­ти ко­ри­сни­ми та ра­ді­сни­ми для лю­дей, які че­ка­ють і по­тре­бу­ють свя­та. По­да­рун­ки вру­ча­ти­муть на рі­здвя­них обі­дах, які від­бу­ду­ться 25 гру­дня, 6 і 7 сі­чня.

Бла­го­дій­ні ор­га­ні­за­ції в Укра­ї­ні що­ро­ку до зи­мо­вих свят про­во­дять обі­ди та вру­че­н­ня по­да­рун­ків. Та­кі за­хо­ди про­хо­дять у Ки­є­ві, Льво­ві, Іва­но­Фран­ків­ську, Хар­ко­ві та Оде­сі. Та­ким чи­ном, як за­зна­ча­ють ор­га­ні­за­то­ри, да­ру­ю­чи ко­мусь свя­то, вда­є­ться зро­би­ти і се­бе ща­сли­ві­шим.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.