Юні спів­а­ли під до­щем

У Ки­є­ві зі­гра­ли бро­двей­ський мю­зикл-хіт мо­вою ори­гі­на­лу

Ukrayina Moloda - - Культура - Те­тя­на МІЩЕНКО

У Ки­є­ві впер­ше зі­гра­ли лі­цен­зій­ний бро­двей­ський мю­зикл «Спі­ва­ю­чі під до­щем», на сце­ні Ки­їв­сько­го му­ні­ци­паль­но­го ака­де­мі­чно­го те­а­тру опе­ри і ба­ле­ту для ді­тей та юна­цтва. Проект му­зи­чно-те­а­траль­ної сту­дії «Бро­двей Kids» ра­до під­три­мав і прийняв вла­сне те­атр.

У цій яскра­вій по­ста­нов­ці ро­лі ви­ко­нує 21 юний ар­тист сту­дії — від 9 до 16 ро­ків, мо­вою ори­гі­на­лу, тоб­то ан­глій­ською. Во­ни тан­цю­ють, спів­а­ють на­жи­во, гра­ють і про­жи­ва­ють на­прав­ду свої ро­лі у мю­зи­клі, спе­ці­аль­но ада­пто­ва­но­му бро­двей­ськи­ми ми­тця­ми для під­лі­тків. У ви­ста­ві, по­став­ле­ній за фа­бу­лою ле­ген­дар­но­го філь­му, що під­ко­рив сві­то­ві екра­ни да­ле­ко­го 1952 ро­ку, зав­дя­ки яскра­вій хо­ре­о­гра­фії, чу­до­вим му­зи­чним те­мам і бли­ску­чо­му гу­мо­ру, до­те­пно по­єд­на­но кі­но і му­зи­ку.

Сю­жет за сце­на­рі­єм Бет­ті Ком­ден та Адоль­фа Грі­на ці­ка­вий не ли­ше до­ро­слим, які пам’ята­ють це фе­є­ри­чне кі­но, а й су­ча­сним ді­тям. Адже Singin’ in the Rain – це істо­рія по­яви зву­ку в кі­не­ма­то­гра­фі, роз­ка­за­на че­рез кар’єри і вза­є­ми­ни гол­лі­вуд­ських зі­рок, а та­кож пе­ри­пе­тій ро­бо­ти кі­но­сту­дії.

Одні­єю з го­лов­них ро­дзи­нок ці­єї ори­гі­наль­ної по­ста­нов­ки є при­су­тність справ­жньо­го ні­мо­го кі­но, як ре­жи­сер­сько­го хо­ду й одно­ча­сно­го на­вчаль­но­го по­сі­бни­ка для ви­хо­ван­ців сту­дії. Ні­мий фільм де­мон­стру­вав­ся під час ви­ста­ви на ве­ли­ко­му екра­ні й ви­кли­кав не менш за­хо­пли­ву ре­а­кцію за­лу, аніж ефе­ктні ан­сам­бле­ві тан­цю­валь­ні сце­ни са­мо­го мю­зи­клу. Адже бу­ло до­три­ма­но всіх при­йо­мів і впі­зна­ва­них штам­пів: нав­ми­сна те­а­траль­ність, ефе­ктні втра­ти сві­до­мо­сті, за­ла­му­ва­н­ня рук, за­ко­чу­ва­н­ня очей, бур­хли­ві з’ясу­ва­н­ня сто­сун­ків.

Ді­ти бу­ли вель­ми ор­га­ні­чні у сво­їх кі­но­ро­лях і аб­со­лю­тно те­хні­чно пе­ре­хо­ди­ли з них у те­а­траль­ні, як справ­жні ар­ти­сти ве­ли­ких те­а­трів. Для «Бро­двей Kids» кі­но­з­йом­ки ста­ли пер­шим та­ким до­сві­дом, який від­крив ще одну грань юних та­лан­тів і до­зво­лив су­ча­сним ді­тям і під­лі­ткам зро­зу­мі­ти, що пе­ре­ду­ва­ло зву­ко­во­му і ко­льо­ро­во­му кі­но, яке во­но бу­ло май­же 90 ро­ків то­му і як йо­го зні­ма­ли.

Ко­лись са­ме Singin’ in the Rain став си­но­ні­мом сло­ва мю­зикл. Тож у цьо­му бла­го­да­тно­му ма­те­рі­а­лі — ди­на­мі­чні му­зи­чні но­ме­ри, які ста­ли справ­жні­ми хі­та­ми, на­пи­са­ні На­сіо Герб Бра­у­ном та Ар­ту­ром Фрі­дом, яко­му, вла­сне, і на­ле­жить ідея мю­зи­клу. Кон­це­пція ж укра­їн­ської по­ста­нов­ки на­ле­жить про­дю­се­ру та за­снов­ни­ку сту­дії «Бро­двей Kids» Ма­рії При­ли­пко.

Во­на роз­по­від­ає: «Ось уже сьо­мий рік ми ста­ви­мо лі­цен­зій­ні бро­двей­ські мю­зи­кли, ада­пто­ва­ні для ді­тей мо­вою ори­гі­на­лу. «Спі­ва­ю­чі під до­щем» — на­ша тре­тя прем’єра і сьо­ма по­ста­нов­ка. За ці ро­ки ми по­ста­ви­ли три вер­сії мю­зи­клу «Баг­сі Ме­ло­ун», дві по­ста­нов­ки мю­зи­клу «Ен­ні», і, від­зна­чив­ши наш пер­ший не­ве­ли­чкий юві­лей, 5 ро­ків, — по­ста­ви­ли Broadway Kids Show у 2017 ро­ці — впер­ше, на ве­ли­кій сце­ні те­а­тру, з ве­ли­ким сим­фо­ні­чним ор­ке­стром. Цьо­го ра­зу мною був обра­ний са­ме цей мю­зикл, не тіль­ки спи­ра­ю­чись на ча­рів­ний му­зи­чний ма­те­рі­ал, який, до ре­чі, не був спе­ці­аль­но на­пи­са­ний для цьо­го мю­зи­клу, а обра­ний про­дю­се­ра­ми зна­ме­ни­то­го філь­му з ка­та­ло­гу му­зи­ки, опу­блі­ко­ва­но­го ком- па­ні­єю EMI. Тіль­ки дві пі­сні (Make ‘Em laugh і Moses sopposes) бу­ли на­пи­са­ні спе­ці­аль­но. Ме­не за­хо­пив сю­жет. Адже ця істо­рія не тіль­ки про ле­ген­дар­ні ча­си, ко­ли з’яв­ля­є­ться зву­ко­ве кі­но в Гол­лі­ву­ді, а й ко­ли на­ро­джу­є­ться сам мю­зикл».

Ра­зом з ді­тьми над по­ста­нов­кою пра­цю­ва­ли: хо­ре­о­граф — Во­ло­ди­мир Шпу­дей­ко, ху­до­жник-по­ста­нов­ник Та­та Бе­лі­ні­на, ху­до­жник по ко­стю­мах Мар’яна Лу­чі, му­зи­чний ке­рів­ник Ан­на Ма­лі­бор­ська, са­унд про­дю­сер Єв­ген Ма­лю­га. Ві­део: Magnit Production, ре­жи­сер Та­та Бе­лі­ні­на, опе­ра­тор Ки­ри­ло Фі­лі­пов, про­дю­сер Ва­ле­рія Отче­наш.

Фо­то на­да­не му­зи­чно-те­а­траль­ною сту­ді­єю «Бро­двей Kids».

«Спі­ва­ю­чі під до­щем».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.