Пал­кий убо­лі­валь­ник

У дру­го­му по­спіль ма­тчі чем­піо­на­ту кра­ї­ни «Ша­хтар» обме­жив­ся ні­чий­ним ре­зуль­та­том

Ukrayina Moloda - - Футбол - Гри­го­рій ХА­ТА Оле­ксій ПАВЛИШ

Зи­мо­ва фа­за ві­тчи­зня­ної пер­шо­сті — пе­ре­вір­ка фут­боль­но­го го­спо­дар­ства на го­тов­ність до при­ро­дних форс-ма­жо­рів — сні­го­па­дів та мо­ро­зів.

Усі чо­ти­ри ма­тчі 17-го ту­ру, ко­трі від­бу­ли­ся ми­ну­лих ви­хі­дних, гра­ли­ся за мі­ну­со­вої тем­пе­ра­ту­ри. Як ре­зуль­тат, мі­зер­на кіль­кість гля­да­чів на три­бу­нах. Пев­ним ви­ня­тком ста­ло до­не­цьке «дер­бі» між «Ша­хта­рем» та «Олім­пі­ком», за яким на хар­ків­сько­му ста­діо­ні «Ме­та­ліст» на вла­сні очі спо­сте­рі­га­ло тро­хи біль­ше двох ти­сяч ша­ну­валь­ни­ків фут­бо­лу. У під­сум­ку са­ме во­ни ста­ли го­лов­ни­ми свід­ка­ми від­вер­то слаб­кої ро­бо­ти суд­дів­ської бри­га­ди на чо­лі з Ві­кто­ром Ко­пі­єв­ським, по­мил­ко­ві рі­ше­н­ня ко­трої впли­ну­ли на під­сум­ко­вий ра­ху­нок гри. Гол, який на остан­ніх хви­ли­нах по­єдин­ку до­по­міг «гір­ни­кам» уни­кну­ти по­раз­ки, фор­вард «Ша­хта­ря» Мо­ра­ес за­би­вав з від­вер­то­го «офсай­ду». Зго­дом про­мор­гав ре­фе­рі чо­мусь і епі­зод, у яко­му не­спор­тив­ні дії ка­пі­та­на чин­но­го чем­піо­на Тай­со­на за­слу­го­ву­ва­ли на су­во­рий суд­дів­ський вер­дикт. І якщо фут­боль­не пра­во­су­д­дя ще мо­же «на­здо­гна­ти» лі­де­ра «гір­ни­ків» (КДК ФФУ зда­тен по­ка­ра­ти фут­бо­лі­ста за удар су­пер­ни­ка зза­ду ре­тро­спе­ктив­но), то ві­ді­бра­ну в «Олім­пі­ка» пе­ре­мо­гу йо­му ні­хто вже не по­вер­не.

Пі­сля ма­тчу мо­ло­дий на­став­ник «олім­пій­ців» В’яче­слав Шев­чук, який іще зов­сім не­дав­но за­хи­щав ко­льо­ри до­не­цько­го гран-

Ліга Єв­ро­пи

По-рі­зно­му скла­ли­ся ма­тчі пе­ред­остан­ньо­го ту­ру гру­по­во­го ра­ун­ду ЛЄ для укра­їн­ських ко­манд. Ки­їв­ське «Ди­на­мо» на ви­їзді з ве­ли­ки­ми тру­дно­ща­ми мі­ні­маль­но обі­гра­ло «Аста­ну», ви­ко­ри­став­ши, по су­ті, єди­ний мо­мент у по­єдин­ку. Важ­ка пе­ре­мо­га при­не­сла «бі­ло-си­нім» не ли­ше три ба­ли, а й пу­тів­ку у «плей-оф» з пер­шо­го мі­сця у квар­те­ті.

На­то­мість втра­ти­ла будь-які шан­си на єв­ро­куб­ко­ву ве­сну «Вор­скла». Пі­до­пі­чні Ва­си­ля Са­чка гра­ли до­ма­шній матч не в Пол­та­ві, а на сто­ли­чно­му НСК «Олім­пій­ський» («Ар­се­нал» мав при­лі­та­ти до Хар­ко­ва, але че­рез те, що в обла­сті вве­ли во­єн­ний стан, УЄФА пе­ре­стра­ху­ва­лась і пе­ре­не­сла гру до Ки­є­ва), однак без шан­сів про­гра­ли ре­зерв­но­му скла­ду «ка­но­ні­рів».

Гру­по­вий тур­нір. 5-й тур. Гру­па А. «Байєр» (Ні­меч­чи­на) — «Лу­до­го­рець» (Бол­га­рія) — 1:1 (Вай­зер, 85 — Мар­се­лінь­йо, 69), «Цю­ріх» (Швей­ца­рія) — «АЕК Лар­на­ка» (Кіпр) — 1:2 (Хе­лі­фі, 74 — Ян­ну, 38; Трі­чков­скі, 85).

Тур­нір­не ста­но­ви­ще: «Байєр» — 10, «Цю­ріх» — 9, «АЕК Лар­на­ка» — 5, «Лу­до­го­рець» — 3.

Гру­па В. «РБ Зальц­бург» (Ав­стрія) — «РБ Лей­пциг» (Ні­меч­чи­на) — 1:0 (Гуль­бранд­сен, 74), «Ру­сен­борг» (Нор­ве­гія) — «Сел­тік» (Шо­тлан­дія) — 0:1 (Сін­клер, 42).

Тур­нір­не ста­но­ви­ще: «РБ Зальц­бург» — 15, «Сел­тік» — 9, «РБ Лей­пциг» — 6, «Ру­сен­борг» — 0.

Гру­па С. «Зе­ніт» (Ро­сія) — «Ко­пен­га­ген» (Да­нія) — 1:0 (Мак, 59), «Бордо» (Фран­ція) — «Сла­вія» (П, Че­хія) — 2:0 (Де Пре­віль, 49; Кун­де, 90+5).

Тур­нір­не ста­но­ви­ще: «Зе­ніт» — 11, «Сла­вія» (П) — 7, «Ко­пен­га­ген» — 5, «Бордо» — 4.

Гру­па D. «Ан­дер­лехт» (Бель­гія) — «Спар­так» (Т, Сло­вач­чи­на) — 0:0 (Ма­ка­рен­ко («А») — до 81 хв.), «Фе­нер­ба­хче» (Ту­реч­чи­на) — «Ди­на­мо» (З, Хор­ва­тія) — 0:0.

Тур­нір­не ста­но­ви­ще: «Ди­на­мо» (З, Хор­ва­тія) — 13, «Фе­нер­ба­хче» — 8, «Спар­так» (Т) — 4, «Ан­дер­лехт» — 2.

Гру­па E. «Ка­ра­бах» (Азер­бай­джан) — «Спор­тинг» (Пор­ту­га­лія) — 1:6 (Зу­бір, 15 — Дост, 5 (пен.); Б. Фер­нан­деш, 20, 75; На­ні,

У від­бо­рі на ЧЄ-2020 збір­на Укра­ї­ни зі­грає з чин­ни­ми чем­піо­на­ми кон­ти­нен­ту — пор­ту­галь­ця­ми, а та­кож ко­ман­да­ми Сер­бії, Ли­тви та Лю­ксем­бур­гу.

да, не стри­му­вав емо­цій. Слі­дом за пропу­ще­ним йо­го ко­ман­дою го­лом він отри­мав від суд­ді ма­тчу ви­лу­че­н­ня — за те, що бур­хли­во обго­во­рю­вав з аси­стен­том Па­у­лу Фон­се­ки спір­ний мо­мент. «У нас укра­ли три очки. Є по­вто­ри, не­хай по­див­ля­ться. Шко­да, що ме­не ви­лу­чи­ли. При­кро, що пор­ту­галь­ський аси­стент Фон­се­ки ви­біг і по­чав ме­не обра­жа­ти. Як­би я в жит­ті з ним зу­стрів­ся, від­по­вів би йо­му по-чо­ло­ві­чо­му. Я май­же всю свою кар’єру грав за «Ша­хтар», маю та­ту­ю­ва­н­ня цьо­го клу­бу, але ко­ли «Олім­пік» грає про­ти «гір­ни­ків», я вбо­лі­ваю за «Олім­пік», — на­го­ло­сив Шев­чук, який, до сло­ва, пі­сля гри по­спе­ре­чав­ся ще й з пор­ту­галь­ським на­став­ни­ком опо­нен­та.

Го­лов­ні пе­ре­слі­ду­ва­чі «по­ма­ран­че­во-чор­них» свої ма­тчі 17-го ту­ру про­ве­ли в по­не­ді­лок. «Ди­на­мо» ек­за­ме­ну­ва­ло ау­тсай­де­ра — 34; Ді­а­бі, 65, 81), «Вор­скла» (Укра­ї­на») — «Ар­се­нал» (Ан­глія) — 0:3 (Сміт-Роу, 11; Рем­зі, 27 (пен.); Уїл­лок, 41; «В»: Шуст, Ард. Далл­ку, Ар­тур Ба­ті­ста, Че­сна­ков, Пер­ду­та, Скляр, Шар­пар, Са­пай (Ні­клас Ка­ре­ка, 36), Ре­бе­нок (Са­ків, 85), Ку­лач (Ка­не, 71), Ко­ло­мо­єць).

Тур­нір­не ста­но­ви­ще: «Ар­се­нал» — 13, «Спор­тинг» — 10, «Вор­скла», «Ка­ра­бах» — 3.

Гру­па F. «Мі­лан» (Іта­лія) — «Дю­де­ланж» (Лю­ксем­бург) — 5:2 (Ку­тро­не, 21; Стел­віу, 66 (у свої во­ро­та); Чал­ха­но­глу, 71; Шнелль, 78 (у свої во­ро­та); Бо­рі­ні, 81 — Штольц, 39; Тюр­пель, 49), «Бе­тіс» (Іспа­нія) — «Олім­пі­а­кос» (Гре­ція) — 1:0 (Ка­на­лес, 39).

Тур­нір­не ста­но­ви­ще: «Бе­тіс» — 11, «Мі­лан» — 10, «Олім­пі­а­кос» — 7, «Дю­де­ланж» — 0.

Гру­па G. «Спар­так» (М, Ро­сія) — «Ра­під» (Ав­стрія) — 1:2 (Зе Лу­їш, 20 — Мюль­дюр, 80; Шо­бес­бер­гер, 90+1), «Рейн­джерс» (Шо­тлан­дія) — «Ві­льяр­ре­ал» (Іспа­нія) — 0:0.

Тур­нір­не ста­но­ви­ще: «Ві­льяр­ре­ал», «Ра­під» — 7, «Рейн­джерс» — 6, «Спар­так» (М) — 5.

Гру­па H. «Айн­трахт Фран­кфурт» (Ні­меч­чи­на) — «Мар­сель» (Фран­ція) — 4:0 (Йо­віч, 2, 67; Лу­їс Гу­ста­во, 17 (у свої во­ро­та); Мі­тро­глу, 62 (у свої во­ро­та)), «Апол­лон» (Кіпр) — «Ла­ціо» (Іта­лія) — 2:0 (Фо­па­ла, 31; Мар­ко­віч, 82).

Тур­нір­не ста­но­ви­ще: «Айн­трахт Фран­кфурт» — 15, «Ла­ціо» — 9, «Апол­лон» — 4, «Мар­сель» — 1.

Гру­па I. «Маль­ме» (Шве­ція) — «Генк» (Бель­гія) — 2:2 (Ле­ві­цкі, 65; Ан­тонс­сон, 67 — По­су­е­ло, 42; Пейн­тсіл, 53; Ма­лі­нов­ський («Г») — 90 хв.), «Сар­пс­борг» (Нор­ве­гія) — «Бе­ши­кташ» (Ту­реч­чи­на) — 2:3 (Му­хам­мед, 2; Хейнтс, 6 — Ленс, 63, 90; Ва­гнер Лав, 66).

Тур­нір­не ста­но­ви­ще: «Генк» — 8, «Бе­ши­кташ» — 7, «Маль­ме» — 6, «Сар­пс­борг» — 5.

Гру­па J. «Кра­сно­дар» (Ро­сія) — «Акхі­сар» (Ту­реч­чи­на) — 2:1 (Га­зін­ський, 49; Арі, 57 — Сер­жинь­йо, 24), «Стан­дард» (Бель­гія) — «Се­ві­лья» (Іспа­нія) — 1:0 (Дже­не­ло, 62).

Тур­нір­не ста­но­ви­ще: «Кра­сно­дар» — 12, «Се­ві­лья», «Стан­дард» — 9, «Акхі­сар» — 0. «Чор­но­мо­рець», а «Оле­ксан­дрія» про­хо­ди­ла ви­про­бу­ва­н­ня «Вор­склою». Не над­то ха­ра­ктер­не для УПЛ яви­ще, про­те ко­жно­му з укра­їн­ських пов­пре­дів в Лі­зі Єв­ро­пи — ди­на­мів­цям та вор­скля­нам — до­зво­ли­ли на день біль­ше від­по­чи­ти пі­сля єв­ро­куб­ко­вих ба­та­лій.

Ду­ма­є­ться, пев­но­го пе­ре­по­чин­ку в не­про­стий зи­мо­вий пе­рі­од по­тре­бу­ва­ла й го­лов­на ди­на­мів­ська аре­на — НСК «Олім­пій­ський», яка зов­сім не­спо­ді­ва­но (піс-

Гру­па K. «Аста­на» (Ка­зах­стан) — «Ди­на­мо» (Укра­ї­на) — 0:1 (Вер­біч, 29; «Д»: Бой­ко, Ми­ко­лен­ко, Бур­да, Ка­дар, Кен­дзьо­ра, Вер­біч (Си­дор­чук, 76), Ше­пе­лєв, Ци­ган­ков (Мо­ро­зюк, 83), Че Че, Ша­па­рен­ко (Гар­маш, 64)), «Ябло­нець» (Че­хія) — «Ренн» (Фран­ція) — 0:1 (Гра­ньє, 55; Со­боль («Я») — до 63 хв.).

Тур­нір­не ста­но­ви­ще: «Ди­на­мо» — 11, «Аста­на» — 8, «Ренн» — 6, «Ябло­нець» — 2.

Гру­па L. «БАТЕ» (Бі­ло­русь) — «МОЛ Ві­ді» (Угор­щи­на) — 2:0 (Сі­гне­віч, 23; Іва­ніч, 85), «Чел­сі» (Ан­глія) — «ПАОК» (Гре­ція) — 4:0 (Жи­ру, 27, 37; Хад­сон-Одої, 60; Мо­ра­та, 78; Ха­че­рі­ді — до 7 хв., ви­лу­че­н­ня; Ша­хов (оби­два — «П») — 90 хв.).

Тур­нір­не ста­но­ви­ще: «Чел­сі» — 15, «БАТЕ», «МОЛ Ві­ді» — 6, «ПАОК» — 3.

Ан­глія

Укра­їн­ський за­хи­сник «Ман. Сі­ті» Оле­ксандр Зін­чен­ко вдру­ге в се­зо­ні ви­йшов у скла­ді «го­ро­дян» на матч АПЛ. Ви­хо­ва­нець «Ша­хта­ря» не­по­га­но ві­ді­грав пер­ший тайм, взяв­ши участь у пер­шій го­льо­вій ата­ці, але на по­ча­тку дру­го­го був зму­ше­ний за­ли­ши­ти по­ле че­рез трав­му но­са.

У «мер­си­сайд­сько­му» дер­бі між «Лі­вер­пу­лем» та «Евер­то­ном» силь­ні­ши­ми бу­ли пі­до­пі­чні Клоп­па: ви­рі­шаль­ний гол на остан­ній ком­пен­со­ва­ній хви­ли­ні за­бив Ді­вок Орі­гі. А су­пер­ник «Вор­скли» в ЛЄ — лон­дон­ський «Ар­се­нал» — пі­сля ви­до­ви­щної пе­ре­мо­ги над «Тот­тен­хе­мом» під­няв­ся у «топ-4».

Прем’єр-ліга. 14-й тур. «Кар­діфф» — «Вул­вер­хем­птон» — 2:1, «Ман­че­стер Сі­ті» — «Борн­мут» — 3:1 (Бер­нар­ду Сіл­ва, 16; Стер­лінг, 57; Гюн­до­ган, 80 — Уїл­сон, 44; Зін­чен­ко («МС») — до 54 хв.), «Крі­стал Пе­лас» — «Берн­лі» — 2:0, «Хад­дер­сілд» — «Брай­тон» — 1:2, «Нью­касл» — «Вест Хем» — 0:3, «Ле­стер» — «Уо­тфорд» — 2:0, «Са­ут­гем­птон» — «Ман­че­стер Юнай­тед» — 2:2, «Чел­сі» — «Фул­хем» — 2:0, «Ар­се­нал» — «Тот­тен­хем» — 4:2 (Оба­мейянг, 10 (пен.), 56; Ля­ка­зетт, 75; Тор­рей­ра, 78 — Дайєр, 30; Кейн, 34 (пен.)), «Лі­вер­пуль» — «Евер­тон» — 1:0 (Орі­гі, 90+6).

Лі­де­ри: «Ман­че­стер Сі­ті» — 38, «Лі­вер­пуль» — 36, «Чел­сі» — 31, «Ар­се­нал», «Тот­тен­хем» — 30, «Евер­тон» — 22.

Бом­бар­дир: Оба­мейянг («Ар­се­нал») —

10. ля зав­про­ва­дже­н­ня в 10 обла­стях Укра­ї­ни во­єн­но­го ста­ну) ста­ла до­ма­шнім май­дан­чи­ком для «Вор­скли» на між­на­ро­дній аре­ні.

В умо­вах но­во­го пра­во­во­го по­ряд­ку змі­ни­ла про­пи­ску й «Де­сна», ко­тра свій до­ма­шній по­єди­нок 17-го ту­ру про­ти «Зо­рі» про­ве­ла не в Чер­ні­го­ві, а в сто­ли­ці. Хо­ча про мо­жли­вість про­ве­де­н­ня цьо­го ма­тчу на «Обо­лонь-аре­ні» го­во­ри­ли ще до за­про­ва­дже­н­ня во­єн­но­го ста­ну на Чер­ні­гів­щи­ні, адже

Іспа­нія

Ка­та­лон­ська «Бар­се­ло­на» зно­ву лі­ди­рує — «си­ньо-гра­на­то­ві» вдо­ма обі­гра­ли кри­зо­вий «Ві­льяр­ре­ал». По­сту­по­во ско­ро­чує від­ста­ва­н­ня від «топ-3» ма­дрид­ський «Ре­ал»: «вер­шко­ві» пі­сля пе­ре­мо­ги над «Ва­лен­сі­єю» від­ста­ють від пер­шо­го мі­сця ли­ше на п’ять ба­лів.

Здо­був три пун­кти та тро­хи ві­ді­рвав­ся від зо­ни ви­льо­ту «Ле­га­нес», укра­їн­ський гол­кі­пер Ан­дрій Лу­нін опи­нив­ся по­за за­яв­кою.

Прі­ме­ра. 14-й тур. «Ра­йо Ва­льє­ка­но» — «Ей­бар» — 1:0, «Сель­та» — «Уе­ска» — 2:0, «Ва­лья­до­лід» — «Ле­га­нес» — 2:4, «Хе­та­фе» — «Еспань­йол» — 3:0, «Ре­ал Ма­дрид» — «Ва­лен­сія» — 2:0 (Васс, 8 (у свої во­ро­та); Лу­кас Ва­скес, 83), «Бе­тіс» — «Ре­ал Со­сьє­дад» — 1:0, «Жи­ро­на» — «Атле­ти­ко» — 1:1 (Сту­а­ні, 45 (пен.) — Ра­маль­йо, 83 (у свої во­ро­та)), «Бар­се­ло­на» — «Ві­льяр­ре­ал» — 2:0 (Пі­ке, 36; Але­нья, 87), «Ала­вес» — «Се­ві­лья» — 1:1.

Лі­де­ри: «Бар­се­ло­на» — 28, «Се­ві­лья» — 27, «Атле­ти­ко» — 25, «Ала­вес» — 24, «Ре­ал Ма­дрид» — 23, «Жи­ро­на» — 21.

Бом­бар­дир: Сту­а­ні («Жи­ро­на») — 11.

Іта­лія

Де­ся­тий гол у се­зо­ні пор­ту­галь­ця Крі­шті­а­ну Ро­нал­ду до­по­міг «Ювен­ту­су» лег­ко роз­гро­ми­ти пре­тен­ден­та на Лі­гу Єв­ро­пи — «Фі­о­рен­ти­ну». Ту­рин­ці пі­сля чо­тир­над­ця­ти ма­тчів ма­ють май­же сто­від­со­тко­вий по­ка­зник — 13 пе­ре­мог і ли­ше одна ні­чия.

Не так вда­ло гра­ють ін­ші фа­во­ри­ти ме­даль­ної гон­ки — «Ла­ціо» втра­тив очки з «К’єво», а «Ро­ма» та «Ін­тер» роз­пи­са­ли бо­йо­ву ні­чию.

Се­рія А. 14-й тур. «СПАЛ» — «Ем­по­лі» — 2:2, «Фі­о­рен­ти­на» — «Ювен­тус» — 0:3 (Бен­тан­кур, 31; К’єлі­ні, 70; Ро­нал­ду, 79 (пен.)), «Самп­до­рія» — «Бо­ло­нья» — 4:1, «Мі­лан» — «Пар­ма» — 2:1 (Ку­тро­не, 55; Кес­сі, 69 (пен.) — Ін­гле­зе, 50), «Сасс­су­о­ло» — «Уді­не­зе» — 0:0, «То­рі­но» — «Дже­ноа» — 2:1, «Фро­зі­но­не» — «Ка­лья­рі» — 1:1, «К’єво» — «Ла­ціо» — 1:1, «Ро­ма» — «Ін­тер» — 2:2 (Юн­дер, 52; Ко­ла­ров, 73 (пен.) — Б. Кей­та, 37; Ікар­ді, 66).

Лі­де­ри: «Ювен­тус» — 40, «Ін­тер», «На­по­лі» (13 ма­тчів) — 29, «Мі­лан» — 25, «Ла­ціо» — 24, «То­рі­но» — 21.

Бом­бар­ди­ри: Ро­нал­ду («Ювен­тус»), Пен­тек («Дже­ноа») — 10.

фут­боль­не по­ле основ­ної фут­боль­ної аре­ни ре­гіо­ну — ста­діо­ну іме­ні Ю. Га­га­рі­на — до­сі не обза­ве­ло­ся пі­ді­грі­вом.

Ні­меч­чи­на

Чер­го­вий тур Бун­де­слі­ги зно­ву про­йшов без уча­сті єди­но­го укра­їн­сько­го ле­гіо­не­ра — Єв­ген Ко­но­плян­ка за­ли­шив­ся у за­па­сі «Шаль­ке» на по­єди­нок з «Хоф­фен­хай­мом» (1:1). Очо­лює тур­нір­ну та­бли­цю дор­тмунд­ська «Бо­рус­сія», яка «на кла­сі» ро­зі­бра­ла­ся з «Фрай­бур­гом». Пі­сля кіль­кох нев­дач під­ня­ла­ся на че­твер­те мі­сце мюн­хен­ська «Ба­ва­рія»: зав­дя­ки ду­блю Гна­брі пі­до­пі­чні Ко­ва­ча здо­ла­ли «Вер­дер».

Пер­ша Бун­де­слі­га. 13-й тур. «Фор­ту­на» — «Майнц» — 0:1, «Бо­рус­сія» (Д) — «Фрай­бург» — 2:0 (Ройс, 40 (пен.); Аль­ка­сер, 90+1), «Штут­гарт» — «Аугс­бург» — 1:0, «Вер­дер» — «Ба­ва­рія» — 1:2 (Оса­ко, 34 — Гна­брі, 20, 50), «Ган­но­вер» — «Гер­та» — 0:2, «Хоф­фен­хайм» — «Шаль­ке» — 1:1, «РБ Лей­пциг» — «Бо­рус­сія» (М) — 2:0 (Вер­нер, 3, 45), «Айн­трахт Фран­кфурт» — «Воль­фс­бург» — 1:2.

Лі­де­ри: «Бо­рус­сія» (Д) — 33, «Бо­рус­сія» (М) — 26, «РБ Лей­пциг» — 25, «Ба­ва­рія» — 24, «Айн­трахт Фран­кфурт» — 23, «Хоф­фен­хайм» — 21.

Бом­бар­ди­ри: Аль­ка­сер («Бо­рус­сія» (Д)), Йо­віч («Айн­трахт Фран­кфурт») — 10.

Фран­ція

Чин­ний чем­піон — «ПСЖ» — упер­ше в се­зо­ні втра­тив очки: па­ри­жа­ни не зумі­ли обі­гра­ти «Бордо». Про­дов­жує па­ді­н­ня срі­бний при­зер ми­ну­ло­го се­зо­ну — «Мо­на­ко»: мо­не­га­ски вко­тре про­гра­ли, цьо­го ра­зу — «Мон­пе­льє». Не зу­мів ви­гра­ти і «Ліон», з яким «Ша­хтар» бу­де гра­ти ви­рі­шаль­ний матч за «плей-офф» Лі­ги чем­піо­нів.

Ліга 1. 15-й тур. «Сент-Етьєн» — «Нант» — 3:0, «Лілль» — «Ліон» — 2:2 (Ре­мі, 17; Н. Пе­пе, 28 — Б. Тра­о­ре, 63; Дем­бе­ле, 86), «Ан­же» — «Кан» — 1:1, «Ген­гам» — «Ніц­ца» — 0:0, «Мо­на­ко — «Мон­пе­льє — 1:2 (Ті­ле­манс, 42 — Ла­бор­де, 81; Шку­ле­тіч, 86), «Нім» — «Ам’єн» — 3:0, «Ту­лу­за» — «Ді­жон» — 2:2, «Мар­сель» — «Реймс» — 0:0, «Ренн» — «Страс­бур» — 1:4, «Бордо — «ПСЖ — 2:2 (Брі­ан, 54; Кор­не­лі­ус, 84 — Не­ймар, 34; Мбап­пе, 66).

Лі­де­ри: «ПСЖ» — 43, «Мон­пе­льє» — 29, «Ліон» — 28, «Лілль» — 27, «Мар­сель», Сент-Етьєн» — 26.

Бом­бар­дир: Мбап­пе («ПСЖ») — 12.

Фо­то з сай­та shakhtar.com.

Уря­ту­ва­ти­ся від по­раз­ки в ма­тчі із зем­ля­ка­ми-«олім­пій­ця­ми» «Ша­хта­рю» до­по­мо­гли суд­дів­ські по­мил­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.